Пер­ший ра­унд Гре­цько­го са­мі­ту за­вер­шив­ся ту­пи­ком

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра в Брюс­се­лі ту­пи­ком за­кін­чив­ся пер­ший оди­над­ця­ти­го­дин­ний ра­унд пе­ре­го­во­рів мі­ні­стрів фі­нан­сів зо­ни єв­ро що­до ви­рі­ше­н­ня кри­зи із за­бор­го­ва­ні­стю Гре­ції. То­му до­лю Гре­ції бу­дуть ви­рі­шу­ва­ти гла­ви ЄС на екс­тре­но­му са­мі­ті Єв­ро­со­ю­зу, який роз­по­чав­ся вчо­ра вве­че­рі І на мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ра не бу­ли ві­до­мі йо­го ре­зуль­та­ти. Єди­не, що ЗМІ по­ві­до­ми­ли про те, що на бір­жі в Афі­нах курс ви­ріс на 9% в очі­ку­ван­ні до­ся­гне­н­ня уго­ди що­до гре­цької за­бор­го­ва­но­сті. У не­ді­лю прем’єр­мі­ністр Гре­ції Але­ксіс Ци­прас пе­ре­дав лі­де­рам ЄС но­ві про­по­зи­ції в спро­бі за­по­біг­ти де­фол­ту що­до отри­ма­ним Афі­на­ми від МВФ по­зи­ці в 1,6 млрд. єв­ро. Один чи­нов­ник в Брюс­се­лі на­звав ці про­по­зи­ції «ба­га­то­обі­ця­ю­чи­ми » . На­пе­ре­до­дні зу­стрі­чі Ци­прас ви­сло­вив на­дію на те, що еко­но­мі­ка Гре­ції «зно­ву по­чне зро­ста­ти в єв­ро­зо­ні». В ін­шо­му ви­сту­пі він ви­клю­чив мо­жли­вість ско­ро­че­н­ня пен­сій, збіль­ше­н­ня та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію і ско­ро­че­н­ня бю­дже­тних ви­трат. Гре­ція ма­ють роз­пла­ти­ти­ся з МВФ до кін­ця черв­ня. Якщо цьо­го не від­бу­де­ться, то кра­ї­на мо­же бу­ти зму­ше­на ви­йти з єв­ро­зо­ни, а, мо­жли­во, і Єв­ро­со­ю­зу. Пе­ре­го­во­ри з Гре­ці­єю не мо­жуть ви­йти з глу­хо­го ку­та вже про­тя­гом п’ яти мі­ся­ців. Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія, Єв­ро­пей­ський цен­траль­ний банк і МВФ не хо­чуть на­да­ти Гре­ції остан­ній транш до­по­мо­ги у роз­мі­рі 7,2 млрд. Єв­ро до тих пір, по­ки Афі­ни не по­го­дя­ться прийня­ти про­гра­му еко­но­мі­чних ре­форм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.