Па­па від­ві­дав свою ба­тьків­щи­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ду­шпа­стир­ські ві­зи­ти Па­пи Рим­сько­го Фран­ци­ска ма­ють ду­же рі­зно­ма­ні­тну та на­си­че­ну про­гра­му. Не­що­дав­ня по­їзд­ка до Ту­ри­ну но­си­ла для ньо­го осо­би­сті­сний ха- ра­ктер. Зцьо­го іта­лій­сько­го мі­ста по­хо­дять ді­дусь та ба­тько Фран­ци­ска, які у 1929 ро­ці емі­гру­ва­ли до Ар­ген­ти­ни. Як по­ві­дом­ляє «Ра­дио Ва­ти­ка­ну», окрім бо­го­слу­жінь, від- від­ин свя­тих місць та зу­стрі­чей з мо­лод­дю, Па­па по­обі­дав з кіль­ко­ма не­пов­но­лі­тні­ми в’язня­ми, мі­гран­та­ми, без­ха­тчен­ка­ми та ци­ган­ською ро­ди­ною в ар­хі­єпис­коп­ській ре­зи­ден­ції. Під час за­вер­ше­н­ня ві­зи­ту, Фран­циск на де­кіль­ка го­дин зу­стрів­ся зі сво­ї­ми ро­ди­ча­ми, щоб та­кож по­обі­да­ти з ни­ми та від­слу­жи­ти для них Свя­ту Ме­су.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.