Декомунізація. Як на пра­кти­ці?

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

З на­бу­т­тям чин­но­сті за­ко­нів про де­ко­му­ні­за­цію мі­сце­ві гро­ма­ди ма - ють дев’ять мі­ся­ців для то­го, що­би до­бро­віль­но пе­ре­йме­ну­ва­ти на­се­ле­ні пун­кти, мі­ста та ву­ли­ці, ко­трі мі­стять ра­дян­ські на­зви. В ін­шо­му ра­зі за них це зро­блять го­ло­ви обла­сних дер­жав­них ад- мі­ні­стра­цій. За під­ра­хун­ка­ми одно­го з ідей­них на­тхнен­ни­ків та роз­ро­бни- ків за­ко­нів про де­ко­му­ні­за­цію, пред­став­ни­ка Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті в Чер­ні­гів­ській обла­сті Сер­гія Бу­тка, без ура­ху­ва­н­ня сіл в Укра­ї­ні пе­ре­йме­ну­ван­ню під­ля­га­ють 28 міст та 47 се­лищ мі­сько­го ти­пу. Най­біль­ша кон­цен­тра­ція на­се­ле­них пун­ктів, які по­трі­бно пе­ре­йме­ну­ва­ти, — на схо­ді Укра­ї­ни, в зо­ні бо­йо­вих дій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.