...Не про стра­у­сів. Як став мо­жли­вий «Яну­ко­вич»?

Екс­пер­ти «Дня» на­го­ло­шу­ють, що сло­ва­ми «учня» Ку­чми і Пу­ті­на Кремль озву­чив свої ви­мо­ги на­пе­ре­до­дні зу­стрі­чі «нор­манд­ської че­твір­ки»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, Ган­на СВЕНТАХ, «День»

Ко­ли­шній пре­зи­дент Укра­ї­ни, з яко­го не­що­дав­но бу­ло зня­то від­по­від­не зва­н­ня, Ві­ктор Яну­ко­вич дав ін­терв’ю кор­по­ра­ції но­вин Бі-Бі-Cі. Пер­ше, що зди­ву­ва­ло за­гал, то це факт, що до пре­зи­ден­та-вті­ка­ча, яко­го зви­ну­ва­чу­ють у ма­со­вих вбив­ствах гро­ма­дян, при­їха­ли бри­тан­ські ме­діа. Вза­га­лі, пі­сля та­ких ін­терв’ю мо­жна бра­ти ін­терв’ю і в афри­кан­ських во­ждів-лю­до­же­рів. Втім, це пи­та­н­ня за­ли­ша­є­ться дис­ку­сій­ним. Хо­ча, зре­штою, хто на­справ­ді кон­кре­тно зви­ну­ва­тив Яну­ко­ви­ча? Хтось зна­йшов убивць Не­бе­сної Со­тні, у то­му чи­слі за­мов­ни­ків? Існу­ють жур­на­ліст­ські роз­слі­ду­ва­н­ня й без­ліч спе­ку­ля­цій. Без­умов­но, не слід за­бу­ва­ти і про зни­клі до­ку­мен­ти в СБУ та Ген­про­ку­ра­ту­рі, про те, що без­по­се­ре­дні свід­ки тих по­дій за­раз або в Кри­му, або в Ро­сії. Не за­бу­вай­мо та­ко­жне­що­дав­ню вте­чу Клю­є­ва — факт, який ба­га­то ана­лі­ти­ків ви­зна­ли га­не­бним, мов­ляв, Клю­є­ву да­ли вте­кти.

Дру­ге. «...ще не всі обго­во­ри­ли стра­у­сів, але я про­по­ную по­ду­ма­ти і зга­да­ти, як став мо­жли­вий Яну­ко­вич? Як яви­ще? Як ча­сти­на кла­но­вої си­сте­ми? За­о­дно бу­де ви­дно, як ми йшли до ка­та­стро­фі­чно­го по­тря­сі­н­ня та вій­ни», — на­пи­са­ла у се­бе у «Фейс­бу­ці» го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «День» Ла­ри­са Ів­ши­на. Справ­ді, Ві­ктор Яну­ко­вич не зва­лив­ся на го­ло­ву укра­їн­ців, а був, як і низ­ка ін­ших пер­со­на­жів, ви­ро­ще­ний у ло­ні епо­хи Ку­чми — 12 ро­ків. За ча­сів Ле­о­ні­да Да­ни­ло­ви­ча Яну­ко­вич став го­ло­вою До­не­цької ОДА і зре­штою прем’єр-мі­ні­стром Укра­ї­ни. На тлі «ре­зуль­та­тив­но­го» прав­лі­н­ня «тан­де­му Ющен­ка — Ти­мо­шен­ко», кра­щий учень Ку­чми — Яну­ко­вич на­віть зміг узя­ти ре­ванш 2010-го і ста­ти пре­зи­ден­том. Що­прав­да, че­рез чо­ти­ри ро­ки це при­зве­ло до тра­ге­дії для всі­єї кра­ї­ни.

Про­фе­сор істо­рії Оле­на Стяж­кі­на да­ла та­ку оцін­ку цьо­го пе­рі­о­ду (з ін­терв’ю galinfo.com.ua): «Я не хо­чу ви­гля­да­ти при­хиль­ни­цею кон­спі­ро­ло­гі­чних теорій, але оскіль­ки я вже не­о­дно­ра­зо­во ви­слов­лю­ва­ла цю дум­ку, то по­вто­рю ще раз. Від’єд­на­н­ня Дон­ба­су з по­да­чі Ро­сії го­ту­ва­ло­ся впро­довж остан­ніх 15 ро­ків». Тоб­то це фа­кти­чно пі­сля сфаль­си­фі­ко­ва­них Ле­о­ні­дом Ку­чмою пре­зи­дент­ських ви­бо­рів 1999 ро­ку.

По­лі­ти­чний ана­лі­тик Ін­сти­ту­ту Єв­ро­а­тлан­ти­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва Во­ло­ди­мир Горбач вва­жає: все, що го­во­рить Яну­ко­вич, тре­ба спри­йма­ти нав­па­ки. «Ка­же, що не від­да­вав на­ка­зу стрі­ля­ти? — пи­ше Горбач на сво­їй сто­рін­ці у Facebook, — зна­чить від­да­вав. Не бу­ло ро­сій­ських спец­служб під час Май­да­ну? Зна­чить, то­чно бу­ли. Пу­тін був про­ти йо­го вте­чі? Са­ме він йо­го і ви­віз. Ну, й так да­лі... Вза­га­лі пра­кти­чно всі ме­си­джі цьо­го ін­терв’ю транс­лю­ють ро­сій­ську по­зи­цію. І що­до Май­да­ну, і що­до Кри­му, і що­до Дон­ба­су». Як про­ко­мен­ту­вав у сво­є­му Facebook Дми­тро Шушарін (Мо­сква): «З са­мо­го по­ча­тку я го­во­рив, що Яну­ко­вич був від­кли­ка­ний Крем­лем, а зов­сім не ски­ну­тий мо­же бу­ти, на­віть про­ти сво­єї во­лі. І про та­ку мо­жли­вість го­во­рив ще до ева­ку­а­ції, пі­сля під­пи­са­н­ня уго­ди з уча­стю пред­став­ни­ків ЄС — са­ме це й спо­ну­ка­ло Мо­скву йо­го змі­сти­ти — він міг на­бу­ти єв­ро­пей­ської легітимації».

«Я був про­ти то­го, щоб про­ли­ла­ся кров в Укра­ї­ні. І я зро­бив усе, щоб в Укра­ї­ні не бу­ло вій­ни», — го­во­рить Яну­ко­вич. Це ка­же той, хто пі­сля то­го як «зро­бив усе, що зміг», по­про­сив Пу­ті­на вве­сти вій­ська в Укра­ї­ну.

«Не знаю, на­ві­що це бу­ло Бі-Бі­Сі, — ко­мен­тує «Дню» ге­не­раль­ний ди­ре­ктор НТКУ Зу­раб Аласанія. — На­пев­но, для них це — ці­ка­ва фі­гу­ра. Від на­ших ре­а­лій во­ни ду­же да­ле­кі, і їм бай­ду­же, що тут у нас. Ми ж— по ін­ший бік, ми не спри­йма­є­мо цьо­го, а для них він не є во­ро­гом. Це ін­терв’ю не ма­ло жо­дно­го сен­су, во­но по­да­ру­ва­ло укра­їн­сько­му «Фейс­бу­ку» ще без­ліч дур­них ме­мів про стра­у­сів, які ще дов­го бу­дуть обго­во­рю­ва­ти­ся. Бі-Бі-Сі про­сто за­пов­ни­ли свій ефір. На­пев­но, ми ма­ли би ро­би­ти та­кі ін­терв’ю са­мі, але за­раз вій­на... Це те жса­ме, як­би в пе­рі­од Фол­кленд­ської вій­ни (вій­на між Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю та Ар­ген­ти­ною за кон­троль над Фол­кленд­ськи­ми остро­ва­ми. — Авт.) ми взя­ли б ін­терв’ю в Ар­ген­ти­ни. Для те­ле­ком­па­нії це про­сто рей­тин­го­ва про­гра­ма, за рей­тин­га­ми пра­цює весь світ, і ча­сто це стає при­крим: я, як пред­став­ник су­спіль­но­го мов­ле­н­ня, не мо­жу цьо­го не по­мі­ча­ти. Але лю­ди са­мі жі див­ля­ться ці рей­тин­го­ві про­гра­ми, які ви­бу­до­ву­ю­ться на не­га­ти­ві. Швид­ше за все, бри­тан­цям зде­біль­шо­го і бай­ду­же, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні».

Пу­тін уже роз­по­від­ав не­що­дав­но у філь­мі про ане­ксію Кри­му з на­звою, яка ду­же на­га­дує аналогічний на­цист­ський фільм про при­єд­на­н­ня Су­де­тів, що фа­кти­чно вря­ту­вав Яну­ко­ви­ча і зре­штою ви­знав, що «зе­ле­ні чо­ло­ві­чки» в Кри­му бу­ли йо­го ар­мі­єю. Те­пер Яну­ко­вич го­во­рить, що ане­ксія Кри­му Ро­сі­єю — то є тра­ге­дія, і вва­жає, що по­вер­ну­ти йо­го в ло­но Укра­ї­ни не ре­аль­но, хо­ча при цьо­му го­во­рить про під­трим­ку ці­лі­сно­сті кра­ї­ни. Яну­ко­вич зви­ну­ва­тив Май­дан у то­му, що біль­шість крим­сько­го на­се­ле­н­ня про­го­ло­су­ва­ла за від’єд­на­н­ня від Укра­ї­ни. От тіль­ки не роз­по­від­ає Яну­ко­вич, як цим са­мим Май­да­ном шту­чно ля­ка­ли лю­дей у Кри­му і на схо­ді, як і хто ви­га­ду­вав мі­фи про «бан­де­рів­ців». Не роз­по­вів він і про те, чо­му на клю­чо­вих по­са­дах, у то­му чи­слі в СБУ, бу­ли по­став­ле­ні ним ро­сі­я­ни. Як Укра­ї­на нев­пин­но пе­ре­тво­рю­ва­лась на «гу­бер­нію» Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції і фа­кти­чно на­си­чу­ва­ла­ся зра­дни­ка­ми на рі­зних дер­жав­них лан­ках.

Мо­жна та­кож по­го­ди­ти­ся з Яну­ко­ви­чем, що «на Дон­ба­сі від­бу­ва­є­ться ге­но­цид». Однак вар­то уто­чни­ти, який. На­справ­ді, це ге­но­цид Ро­сії що­до укра­їн­сько­го на­ро­ду. При­чо­му йде­ться не тіль­ки про фі­зи­чне ви­ни­ще­н­ня, а й про етно­цид, тоб­то ви­ми­ва­н­ня на­ціо­наль­ної ідентичності укра­їн­ців. І Пар­тія ре­гіо­нів сво­го ча­су ба­га­то зро­би­ла для цьо­го. Більш то­го, са­ме пред­став­ни­ки ці­єї пар­тії на­ра­зі ста­ли чи­нов­ни­ка­ми до­бре зна­них «ЛНР» та «ДНР» — те­ро­ри­сти­чних ор­га­ні­за­цій. «Ко­шмар, який став ре­аль­ні­стю», як на­зи­ває вій­ну на сво­є­му рі­дно­му Дон­ба­сі Яну­ко­вич, чо­мусь по­ши­рив­ся на те­ри­то­рії, де бу­ла зо­на йо­го бі­зне­со­во­го впли­ву. Чо­му тра­пи­ла­ся та­ка те­ри­то­рі­аль­на ви­бір­ко­вість? І чи не на­ма­гав­ся Яну­ко­вич ми­ну­ло­го ро­ку ігра­шка­ми у вій­ну про­сто «від­во­ю­ва­ти» своє? На­га­да­є­мо, са­ме Яну­ко­вич зле за­явив то­ді, що «Укра­ї­на ще по­чує Дон­бас».

По­лі­ти­чний екс­перт Єв­ген Ма­гда так про­ко­мен­ту­вав «Дню» ін­терв’ю з Яну­ко­ви­чем: «Це не са­мо­стій­ний ме­дій­ний епі­зод. Це ви­ступ у ме­жах за­галь­ної лі­нії РФ що­до нав’язу­ва­н­ня Укра­ї­ні не­об­хі­дно­сті пря­мих пе­ре­го­во­рів з «ЛНР» та «ДНР». Яну­ко­вич міг го­во­ри­ти все, що зав­го­дно, аби зре­штою ска­за­ти про те, що Ки­їв по­ви­нен сі­сти за стіл пе­ре­го­во­рів з Лу­ган­ськом і До­не­цьком, а та­кож­про те, що Крим ми втра­ти­ли. Тоб­то про­сто по­вто­ри­ти ті те­зи, що їх ви­слов­лю­ва­ли Пу­тін і Лав­ров про­тя­гом остан­ньо­го ча­су. Все ре­шта — то ан­ту­раж, який у прин­ци­пі не за­слу­го­вує на осо­бли­ву ува­гу. Мо­же, якісь за­хі­дні ЗМІ шу­ка­ли на­го­ди взя­ти ін­терв’ю в Яну­ко­ви­ча. Так ста­ло­ся, що ця на­го­да ви­па­ла Бі-Бі-Cі. Ро­сія ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме Яну­ко­ви­ча, до­ки він пов­ні­стю ви­пра­цює свій ре­сурс. Пев­на річ, Ро­сія ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме й тих ко­ли­шніх со­ра­тни­ків Яну­ко­ви­ча, яких во­на за­ли­ши­ла в Укра­ї­ні. Але тут пи­та­н­ня в то­му, як ми бу­де­мо спри­йма­ти те, що во­ни транс­лю­ва­ти­муть. Я не ба­чу за Яну­ко­ви­чем мо­раль­но­го пра­ва ко­мусь у чо­мусь до­рі­ка­ти. Осо­бли­во, то­го, що сто­су­є­ться роз­стрі­лів на Май­да­ні... З огля­ду на те, який був у ньо­го об­сяг пов­но­ва­жень, то кри­ти­ку­ва­ти з йо­го бо­ку ко­гось ме­ні ви­да­є­ться не­до­рі­ку­ва­тим».

Вза­га­лі, по­ді­бні ін­терв’ю тре­ба роз­гля­да­ти в ком­пле­ксі. Із «по­лі­ти­чно­го тру­па» Яну­ко­ви­ча ро­блять «по­лі­ти­чну му­мію», яку мо­жна пе­рі­о­ди­чно по­ка­зу­ва­ти пе­ред за­га­лом. Яну­ко­ви­ча не від­бі­лю­ють. Йо­го баль­за­му­ють. Роз­мо­ва з іно­зем­ни­ми жур­на­лі­ста­ми озна­чає транс­ля­цію на За­хід ву­ста­ми Яну­ко­ви­ча пев­них пу­тін­ських ба­чень си­ту­а­ції. У цьо­му пла­ні вар­то зга­да­ти і не­що­дав­ній ви­ступ гла­ша­тая пу­тін­сько­го ре­жи­му Со­лов­йо­ва, який те­а­тра­лі­зо­ва­но пе­ред пу­блі­кою роз­по­від­ав, як ду­же швид­ко шля­хом ін­фор­ма­цій­них і пар­ти­зан­ських ди­вер­сій Ро­сія «ві­зьме» всю Укра­ї­ну. А в цей час три­ває актив­на ро­бо­та Крем­ля із роз­хи­ту­ва­н­ня си­ту­а­цію в на­шій кра­ї­ні та роз­кру­чу­ва­н­ня низ­ки по­лі­ти­чних про­е­ктів, які й ма­ють взя­ти на се­бе роль крем­лів­сько­го ши­ла в на­ших ре­брах. Не­дар­ма жПу­тін «вря­ту­вав» з Укра­ї­ни да­ле­ко не всіх. Де­ко­го він за­ли­шив у нас на пер­спе­кти­ву. Що ждо са­мо­го ін­терв’ю пре­зи­ден­та-вті­ка­ча, то тут вар­то пря­мо за­пи­та­ти вже укра­їн­ських пра­во­охо­рон­ців: де ре­зуль­та­ти роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів на Май­да­ні? До­ки не бу­де ви­чер­пної від­по­віді на це пи­та­н­ня, ми бу­де­мо, по­пер­ше, ба­чи­ти, як «по­лі­ти­чну му­мію» Яну­ко­ви­ча по­сту­по­во пе­ре­тво­рю­ва­ти­муть на образ жер­тви, яку під­ста­ви­ли... А по-дру­ге, в су­спіль­стві ви­ни­ка­ти­ме де­да­лі біль­ше за­пи­тань, чи не при­бра­ли Яну­ко­ви­ча, який за­рвав­ся і за­плу­тав­ся, з по­лі­ти­чної аре­ни Май­да­ном ті, хто йо­го зре­штою і при­вів ко­лись до вла­ди?

ФО­ТО МИ­ХАЙ­ЛА МАРКІВА

24 СЕР­ПНЯ 2004 р. ПА­РАД ДО ДНЯ НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНО­СТІ... ЇХ ЧАС ЩЕ НЕ ЗА­КІН­ЧИВ­СЯ...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.