КВIТУ­ЧА Ци­та­дель

Сві­жий «Мар­шрут №1. Аксі­о­ма-Фер­ма» — про но­вий по­гляд на при­ва­тне го­спо­дар­ство як на ви­мір ін­ди­ві­ду­аль­них сво­бод

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія СЕ­МЕН­ЧЕН­КО, «День»

Сві­жий «Мар­шрут №1. Аксі­о­ма-Фер­ма» — про но­вий по­гляд на при­ва­тне го­спо­дар­ство як на ви­мір ін­ди­ві­ду­аль­них сво­бод

Та­ку те­му для пер­шо­го лі­тньо­го глян­цю кре­а­тив­на ко­ман­да « Дня » обра­ла не ви­пад­ко­во. Якщо пі­ти від най­про­сті­шо­го, то лі­то — це час, який хо­че­ться про­во­ди­ти за мі­стом, пле­ка­ти кві­тник, зби­ра­ти пер­ші вро­жаї — по­лу­ни­цю, че­ре­шні, ви­шні, ма­ли­ну... Хо­че­ться по­чи­на­ти ра­нок із спо­гля­да­н­ня кві­тко­во­го бу­я­н­ня. Щоб ві­кно — як кар­ти­ни Ка­те­ри­ни Бі­ло­кур. І укрі­плю­ва­ти і при­мно­жу­ва­ти цю кра­су, цей осо­би­стий острі­вець ща­стя. Якщо жпі­ти глиб­ше у символізм — то при­ва­тне го­спо­дар­ство, фер­ма, на­віть ма­лень­ка да­ча — це є про­стір ін­ди­ві­ду­аль­ної сво­бо­ди, а це ба­га­то що по­яснює та дає чі­ткі орі­єн­ти­ри.

«На мою дум­ку, укра­їн­ці — це, пев­ним чи­ном, вці­лі­лі «сві­ти ін­ди­ві­ду­а­лі­зму». А та­кий світ має бу­ти за­хи­ще­ний. За­хи­ще­ний пер­со­наль­ним до­бро­бу­том, який на рі­зних рів­нях роз­ви­тку ви­гля­дає по-рі­зно­му, але в осно­ві яко­го ле­жить те, що лю­ди­на, ма­ю­чи шість со­ток го­ро­ду, вже не є крі­па­ком дер­жа­ви, — пи­ше у сво­їй тра­ди­цій­ній ко­лон­ці го­лов­ний ре­да­ктор « Дня » Ла­ри­са ІВ­ШИ­НА. — Тожв обра­зі фер­ми — не тіль­ки со­ко­ви­тий го­род, кру­че­ні па­ни­чі, на­стур­ції і вла­сне все го­спо­дар­ство, а най­пер­ше — це ви­мір ін­ди­ві­ду­аль­них сво­бод, за­хи­ще­но­сті й бри­тан­ський принцип «мій бу­ди­нок — моя фор­те­ця». Це та­ка, мо­жна ска­за­ти, ін­ди­ві­ду­аль­на ав­то­но­мія, але з пра­виль­но по­бу­до­ва­ни­ми зв’яз­ка­ми між­спіль­но­та­ми, — швид­кі­сним Ін­тер­не­том! — то­му що хо­ро­ші сто­сун­ки — це то­ді, ко­ли є рів­но­ве­ли­кі мо­жли­во­сті, ко­ли всім, хто хо­че і мо­же пра­цю­ва­ти на зем­лі, є до­ступ до то­го. І ді­ти, які ви­ро­сли з та­ким ро­зу­мі­н­ням вла­сно­сті й Сво­го, на­віть до вій­сько­во­го обов’яз­ку став­ля­ться зов­сім іна­кше...»

У сві­жо­му глян­ці ми по­єд­на­ли ці два ви­мі­ри фер­ми, при­ва­тно­го го­спо­дарст- ва — ви­мір сво­бо­ди і ви­мір кра­си. На не­зви­чну ін­тер­пре­та­цію те­ми на­тя­кає вже са­ма об­кла­дин­ка. Як по­я­сни­ла на­ша ху­до­жни­ця Ан­на Гав­ри­люк, яка її ство­ри­ла: «Фер­ма — це ба­га­то­рі­чна кро­пі­тка та ме­ди­та­тив­на пра­ця, ду­же схо­жа на ви­ро­щу­ва­н­ня япон­ця­ми сво­го Бон­саю. То­му, з одно­го бо­ку, моя фер­ма на об­кла­дин­ці схо­жа на гор­щик з Бон­са­єм. А з ін­шо­го — на ми­ску з яскра­вим са­ла­том — ми те, що ми їмо. І вар­то вживати про­ду­кти, ви­ро­ще­ні з лю­бов’ю...»

У «Мар­шру­ті№1» твор­ча ко­ман­да «Дня» пі­дго­ту­ва­ла для вас чи­ма­ло ці­ка­во­го. На­при­клад, ін­терв’ю з Юрі­єм Фо­мен­ком — во­ї­ном-хлі­бо­ро­бом, яко­го «День» зна­йшов на пе­ре­до­вій. Ця роз­мо­ва ста­не для вас від­кри­т­тям. Або ма­те­рі­ал про ур­ба­ні­сти­чне са­дів­ни­цтво та пер­ші ур­бан-гряд­ки в Укра­ї­ні.

Та­ко­жна сто­рін­ках глян­цю ви зна­йде­те ре­пор­та­жз гір­ських по­ло­нин — «Се­кре­ти кар­пат­ських вів­ча­рів». А ще — ду­же пра­кти­чні по­ра­ди. На­при­клад, який одяг та основ­ні зна­ря­д­дя пра­ці по­трі­бні фер­ме­ру-по­ча­тків­цю. Або п’ять кро­ків, які по­трі­бно здій­сни­ти, щоб за­по­ча­тку­ва­ти успі­шну ма­лу фер­му. Тут же мо­жна бу­де про­чи­та­ти істо­рію, що на­ди­хає — ін­терв’ю з ди­ре­кто­ром агро­фір­ми «Оль­го­піль» Пав­лом Ка­ле­ни­чем про образ су­ча­сно­го укра­їн­сько­го агра­рія...

І це — да­ле­ко не все, що ви зна­йде­те у но­во­му «Мар­шру­ту №1»!

За­пи­туй­те 33-й «Мар­шрут №1. Аксі­о­ма-Фер­ма» уже з 26 черв­ня у кі­о­сках про­да­жу пре­си або за­мов­ляй­те на сай­ті «Дня».

А всі охо­чі, зокре­ма пред­став­ни­ки бі­зне­су, мо­жуть до­лу­чи­ти­ся до ко­ла на­ших пар­тне­рів і пред­ста­ви­ти се­бе і свої про­е­кти у на­сту­пних «Мар­шру­тах».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.