Ме­тро для всіх

У сто­ли­ці роз­по­чав ро­бо­ту про­ект з на­ві­га­ції, який зро­бить цей вид транс­пор­ту більш до­сту­пним для лю­дей із осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Во­сно­ві про­е­кту «Ме­тро для всіх » ле­жить збір, оброб­ка, ана­ліз та ві­зу­а­лі­за­ція да­них про до­сту­пність ки­їв­сько­го ме­тро. Уся ін­фор­ма­ція зі­бра­на на спе­ці­аль­но­му сай­ті, від­крив­ши який, ко­жна лю­ди­на, що має осо­бли­ві по­тре­би, мо­же ді­зна­ти­ся, як най­більш зру­чно ді­ста­ти­ся ті­єї чи ін­шої ча­сти­ни Ки­є­ва і які мо­жли­во­сті для пе­ре­су­ва­н­ня во­на ма­ти­ме на ко­жній стан­ції ме­тро­по­лі­те­ну. За ре­зуль­та­та­ми ана­лі­зу 52- х стан­цій, екс­пер­там про­е­кту вда­ло­ся вста­но­ви­ти, що 44 з них зру­чні для пе­ре­су­ва­н­ня ба­тьків з ди­тя­чи­ми віз­ка­ми, 16 — для лю­дей по­хи­ло­го ві­ку, і ли­ше 12 ма­ють лі­фти для пе­ре­мі­ще­н­ня лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю і шість — при­да­тні для ви­ко­ри­ста­н­ня лю­дьми на віз­ках.

Про­ект — ре­зуль­тат спіль­ної ді­яль­но­сті Ки­їв­сько­го ін­ве­сти­цій­но­го агент­ства, мі­жна­ро­дної мі­сії з під­трим­ки пра­во­вих ре- форм USAID та гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Пра­ва лю­ди­ни».

«До­сту­пність ме­тро — це го­лов­на ме­та про­е­кту, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор мі­сії USAID в Укра­ї­ні Джед Бар­тон. — За­без­пе­чу­ю­чи лю­дям мо­жли­вість ко­ри­сту­ва­ти­ся гро­мад­ським транс­пор­том, ми по­кра­щи­мо жи­т­тя не ли­ше

для лю­дей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми, а й для чле­нів їхніх ро­дин. Це від­обра­жає прин­ци­пи ін­клю­зив­но­го роз­ви­тку. Про­ект ста­не хо­ро­шою до­по­мо­гою для усіх верств на­се­ле­н­ня, яким не­об­хі­дно пе­ре­су­ва­ти­ся мі­стом. Зокре­ма тих, хто орі­єн­ту­є­ться тут не най­кра­ще: вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми та по­ра­не­них вій­сько­вих, що при­бу­ли до мі­ста на лі­ку­ва­н­ня».

Лю­ди з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми спо­ді­ва­ю­ся, що цим про­е­ктом роз­ви­ток ін­клю­зив­но­го се­ре­до­ви­ща у мі­сті не за­вер­ши­ться.

«Що­до лю­дей, які на­ле­жать до ма­ло­мо­біль­них груп, їм пред­став­ни­ки ме­тро­по­лі­те­ну зо­бов’яза­ні на­да­ва­ти су­про­від, — роз­по­від­ає пред­став­ник На­ціо­наль­ної асам­блеї ін­ва­лі­дів Укра­ї­ни Олег По­ло­зюк. — Я сам про­жи­ваю у ра­йо­ні стан­ції ме­тро «Те­рем­ки», а пра­цюю на ву­ли­ці Рей­тер­ській. Що­дня я до­лаю пе­ре­хід між­стан­ці­я­ми ме­тро «Площа Льва Тол­сто­го» та «Па­лац спор­ту». Че­рез те, що у ме­тро­по­лі­те­ні за­раз від­бу­ло­ся ско­ро­че­н­ня і кіль­кість пер­со­на­лу змен­ши­ла­ся, лю­дей, що ма­ють ме­не су­про­во­джу­ва­ти, вда­є­ться зна­йти не зав­жди. За­зви­чай до­по­ма­га­ють па­са­жи­ри. На це теж тре­ба звер­та­ти ува­гу».

На­ра­зі про­ект «Ме­тро для всіх» пра­цює у ше­сти кра­ї­нах сві­ту, зокре­ма у Бі­ло­ру­сі, Ро­сії, Поль­щі, Ні­дер­лан­дах, Швей­ца­рії, Ве­ли­ко­бри­та­нії. Окрім схем стан­цій ме­тро, у Ки­є­ві роз­ро­бле­но окре­му сто­рін­ку, де па­са­жи­ри мо­жуть по­ві­до­ми­ти про не­від­по­від­ність ті­єї чи ін­шої стан­ції ви­мо­гам ін­клю­зив­но­сті. Та­ко­ждля зру­чно­сті у ко­ри­сту­ван­ні роз­ро­бле­но до­да­тки для смар­тфо­нів.

Ско­ри­ста­ти­ся мо­жли­во­стя­ми про­е­кту мо­жна за по­си­ла­н­ням metro4all.org.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.