Укра­їн­ський дви­гун ви­вів на орбіту єв­ро­пей­ський су­пу­тник

«Спо­ді­ва­є­мо­ся, що на­ша участь у про­е­кті «Ве­га» ста­не пер­шим кро­ком у ме­жах спів­пра­ці з ЄКА», — ка­жуть у КБ «Пів­ден­не»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про­пе­тровськ

вро­пей­ська ра­ке­та- но­сій « Ве­га » , осна­ще­на укра­їн­ським дви­гу­ном, успі­шно ви­ве­ла на орбіту ко­смі­чний апа­рат у рам­ках про­гра­ми з гло­баль­но­го мо­ні­то­рин­гу дов­кі­л­ля GMES. Су­пу­тник ди­стан­цій­но­го зон­ду­ва­н­ня Зем­лі Santinel-2A ма­сою 1,1 тон­ни успі­шно був до­прав­ле­ний на со­ня­чно-син­хрон­ну орбіту на за­мов­ле­н­ня Єв­ро­пей­сько­го ко­смі­чно­го агент­ства ( ЄКA). Він за­без­пе­чу­ва­ти­ме спо­сте­ре­же­н­ня за ста­ном по­верх­ні Зем­лі та її змі­на­ми. Як по­ві­дом­ля­є­ться, за­пуск ко­смі­чно­го апа­ра­та на бор­ту ра­ке­ти-но­сія «Ве­га» був здій­сне­ний у вів­то­рок близь­ко п’ ятої го­ди­ни ран­ку за ки­їв­ським ча­сом із ко­смо­дро­му Ку­ру у Фран­цузь­кій Гві­а­ні (Пів­ден­на Аме­ри­ка).

Ра­ке­та- но­сій лег­ко­го кла­су «Ве­га» ро­зро­бле­на фа­хів­ця­ми ЄКA спіль­но з Іта­лій­ським ко­смі­чним агент­ством. Ра­ке­та при­зна­че­на для ви­ве­де­н­ня су­пу­тни­ків ма- сою до 1200 кг на со­ня­чно- син­хрон­ну орбіту зав­ви­шки 1200 км або на по­ляр­ну орбіту зав­ви­шки 700 км су­пу­тни­ків ма­сою 1500 кг. Мар­ше­вий дви­гун для 4 рів­ня єв­ро­пей­ської ра­ке­ти «Ве­га» був ро­зро­бле­ний у дні­про­пе­тров­сько­му кон­стру­ктор­сько­му бю­ро «Пів­ден­не» й ви­го­тов­ле­ний на за­во­ді «Пів­ден­маш». Він ва­жить близь­ко 16 кі­ло­гра­мів і за­без­пе­чує пе­ре­ве­де­н­ня ко­смі­чно­го апа­ра­ту з про­мі­жної ор­бі­ти на по­стій­ну.

Спо­ча­тку єв­ро­пей­ські пар­тне­ри за­мо­ви­ли де­сять та­ких дви­гу­нів, по­тім за­мов­ле­н­ня збіль­ши­ло­ся. Успі­шний старт про­е­кту « Ве­га» від­був­ся ще три ро­ки то­му — про­бний за­пуск був здій­сне­ний у лю­то­му 2012 ро­ку, а з трав­ня 2013 ро­ку Єв­ро­пей­ським ко­смі­чним агент­ством роз­по­ча­та ко­мер­цій­на екс­плу­а­та­ція но­вої ра­ке­ти. « Сьо­го­дні­шній пуск став п’ ятим у ме­жах про­гра­ми « Ве­га » . На­сту­пний за­пуск за­пла­но­ва­но на ве­ре­сень 2015 ро­ку » , — на­го­ло­шу­є­ться в по­ві­дом­лен­ні ЄКА. Для укра­їн­ських ра­ке­то­бу­дівн-иків спів­пра­ця з Єв­ро­пей­ським ко­смі­чним агент­ством має пер­вин­не зна­че­н­ня. Роз­рив ко­о­пе­ра­ції з тра­ди­цій­ни­ми ро­сій­ськи­ми пар­тне­ра­ми по­ста­вив у скла­дне ста­но­ви­ще укра­їн­ську ко­смі­чну га­лузь. Ще 2008 ро­ку уряд Укра­ї­ни та ЄКА під­пи­са­ли уго­ду про спів­пра­цю у сфе­рі ви­ко­ри­ста­н­ня ко­смі­чно­го про­сто­ру в мир­них цілях. За­раз у Брюс­се­лі при Єв­ро­пей­сько­му ко­смі­чно­му агент­стві по­стій­но пе­ре­бу­ває укра­їн­ський пред­став­ник. « Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що на­ша участь у про­е­кті «Ве­га» ста­не пер­шим кро­ком у рам­ках спів­пра­ці з ЄКА. По­ді­бні про­е­кти до­зво­лять Укра­ї­ні ста­ти спо­ча­тку асо­ці­йо­ва­ним, а по­тім і по­стій­ним чле­ном Єв­ро­пей­сько­го ко­смі­чно­го агент­ства. За­раз у цьо­му на­прям­ку ве­де­ться ду­же ін­тен­сив­на ро­бо­та » , — ска­зав пред­став­ник Цен­тру ін­фор­ма­цій­них зв’яз­ків КБ «Пів­ден­не» Ана­то­лій Кар­ма­нов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.