«По­трі­бні чи­тці з гарною ди­кці­єю»

Дні­про­пе­тров­ці при­єд­на­ли­ся до ство­ре­н­ня пер­шої укра­їн­ської он­лайн-бі­бліо­те­ки для не­зря­чих

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про­пе­тровськ

Дей­зі-бі­бліо­те­ка скла­да­ти­ме­ться з аудіокнижок зі зру­чною на­ві­га­ці­єю. У Дні­про­пе­тров­ській обла­сній бібліотеці іме­ні пер­во­у­чи­те­лів слов’ян­ських Ки­ри­ла та Мефодія за­раз пра­цю­ють над та­ки­ми книж­ка­ми. Вже на­при­кін­ці цьо­го ро­ку всі ме­шкан­ці ре­гіо­ну з ва­да­ми зо­ру змо­жуть отри­ма­ти ці­ка­ві ау­діо­за­пи­си у зру­чно­му фор­ма­ті на свій комп’ютер чи те­ле­фон.

« Дей­зі » — це ци­фро­вий фор­мат для за­пи­су аудіокнижок. Він осо­бли­во зру­чний для лю­дей з ва­да­ми зо­ру, оскіль­ки має фун­кції на­ві­га­ції: пов­ні­стю не­зря­ча лю­ди­на мо­же про­тя­гом кіль­кох се­кунд зна­йти бу­дья­кий по­трі­бний роз­діл, па­ра­граф чи сто­рін­ку у та­кій ау­діо­книж­ці. « З 2014 ро­ку у Льво­ві ре­а­лі­зу­є­ться про­ект зі ство­ре­н­ня дей­зі-бі­бліо­те­ки для не­зря­чих лю­дей. Те­пер до ньо­го при­єд­нав­ся і Дні­про­пе­тровськ. У на­шій бібліотеці озву­чу­ва­ти­муть книж­ки рі­зної те­ма­ти­ки і пе­ре­да­ва­ти­муть їх до Льво­ва. Там їх пе­ре­во­ди­ти­муть у дей­зі-фор­мат. Що біль­ше кни­жок озву­чи­мо, то біль­ше їх бу­де у віль­но­му доступі. Для ви­ко­на­н­ня цьо­го зав­да­н­ня бібліотеці по­трі­бні чи­тці з гарною ди­кці­єю. Зде­біль­шо­го книж­ки на­чи­ту­ва­ти­муть укра­їн­ською мо­вою», — роз­по­ві­ла на прес- кон­фе­рен­ції за­сту­пник ди­ре­кто­ра Дні­про­пе­тров­ської обла­сної бі­бліо- те­ки ім. Пер­во­у­чи­те­лів слов’ян­ських Ки­ри­ла і Мефодія Те­тя­на Абра­ї­мо­ва.

За­раз у ба­зі укра­їн­ської дей­зі-бі­бліо­те­ки 1 266 зву­ко­вих кни­жок. Їх мо­жна бу­де зна­йти че­рез ін­тер­нет чи за­те­ле­фо­ну­ва­ти до обла­сної бі­бліо­те­ки. Бі­бліо­те­кар до­дасть книж­ку на вір­ту­аль­ну по­ли­цю чи­та­ча, і во­на ав­то­ма­ти­чно з’яви­ться на йо­го те­ле­фо­ні чи комп’юте­рі. Ке­рів­ник Ре­сур­сно­го цен­тру осві­тніх ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій для осіб з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Львів­ська по­лі­те­хні­ка» Окса­на По­тім­ко ка­же, що про­ект зі ство­ре­н­ня дей­зі- бі­бліо­те­ки ре­а­лі­зу­є­ться спіль­но із швед­ською ака­де­мі­єю «Све­фі». «Швед­ська сто­ро­на пе­ре­да­ла нам 20 спе­ці­аль­них дей­зі­пле­є­рів. Та­кі пле­є­ри до­сить до­ро­гі, але дей­зі- фор­ма­том мож на ко­ри­сту­ва­ти­ся і в мо­біль­но­му те­ле­фо­ні, і в комп’юте­рі. Для цьо­го по­трі­бно ска­ча­ти без­пла­тний до­да­ток EFES Reader. За­раз ми за­лу­ча­є­мо укра­їн­ські бі­бліо­те­ки для на­чи­ту­ва­н­ня кни­жок, аби у гру­дні в Укра­ї­ні від­кри­ла­ся он-лайн дей­зі- бі­бліо­те­ка. Ко­ли Укра­ї­на всту­пить до Між­на­ро­дно­го дей­зі- кон­сор­ці­у­му, то для не­зря­чих чи­та­чів ста­нуть до­сту­пни­ми всі дей­зі-бі­бліо­те­ки сві­ту», — ска­за­ла во­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.