«Ан­на-фест» – у «Со­фії Ки­їв­ській»

У ли­пні від­бу­де­ться пер­ший Ми­сте­цько-істо­ри­чний фе­сти­валь, при­свя­че­ний донь­ці Яро­сла­ва Му­дро­го

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Шу­ка­ти дав­ньо­ру­ський одяг для уча­сті у фе­сти­ва­лі — не­о­бов’яз­ко­во. А от го­ту­ва­ти­ся до пі­зна­н­ня сві­ту, у яко­му зро­ста­ла та ви­хо­ву­ва­лась мо­ло­да Ан­на Яро­слав­на, вар­то. Са­ме з та­ким під­хо­дом у На­ціо­наль­но­му за­по­від­ни­ку « Со­фія Ки­їв­ська» го­ту­ю­ться до про­ве­де­н­ня ми­сте­цько- істо­ри­чно­го фе­сти­ва­лю ми­стецтв «Ан­на-фест». Те­ри­то­рія Со­фії на два дні, 18—19 ли­пня, має пе­ре­тво­ри­ти­ся на не­ор­ди­нар­ний твор­чий про­стір — з ка­мер­ною му­зи­кою, сві­тло­ви­ми ефе­кта­ми, кі­но­по­ка­за­ми, зу­стрі­ча­ми з істо­ри­ка­ми, пи­сьмен­ни­ка­ми, акто­ра­ми, до­ти­чни­ми до по­ста­ті Ан­ни Яро­слав­ни.

Як за­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри, та­кі за­хо­ди пла­ну­ють про­во­ди­ти що­ро­ку, при­свя­че­ні не ли­ше Ко­ро­ле­ві Фран­ції Ан­ні, а й її се­страм — Єли­за­ве­ті та Ана­ста­сії та ма­те­рі Ін­гі­гер­ді. «Я бу­ла зди­во­ва­на тим, як у Фран­ції ша­ну­ють Ан­ну Яро­слав­ну, в Укра­ї­ні її по­стать теж ма­ють зна­ти. Ан­на бу­ла не­пе­ре­сі­чною осо­би­сті­стю, ду­же осві­че­ною, нав­ча­лась у шко­лі для дів­ча­ток пи­сан­ню, тан­цям, ети­ке­ту, іно­зем­ним мо­вам», — ко­мен­тує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор за­по­від­ни­ка Не­ля Ку­ко­валь­ська.

Пе­ре­да­ти атмо­сфе­ру епо­хи Ан­ни і спро­бу­ють укра­їн­ські ре­жи­се­ри та сце­на­ри­сти, але за­сте­рі­га­ють: за істо­ри­чну ре­кон­стру­кцію не бе­ру­ться, ма­ло зга­док у дав­ньо­ру­ських дже­ре­лах са­ме про се­ре­дню донь­ку Яро­сла­ва Му­дро­го.

«Ма­те­рі­ал, з яким пра­цю­є­мо за­раз, над­зви­чай­но скла­дний, бо це пер­ші витоки на­ціо­наль­ної куль­ту­ри, — роз­по­від­ає ре­жи­сер Сер­гій Про­скур­ня. — Ми хо­че­мо цей про­стір пе­ре­тво­ри­ти на про­стір каз­ки, у яко­му на­ро­джу­є­ться і ви­ро­стає дів­чи­на з ве­ли­ким май­бу­тнім. Цей фе­сти­валь сі­мей­ний, про­гра­ма бу­де скон­цен­тро­ва­на так, щоб про­стір був ці­ка­вий ді­тям, щоб ді­ти всо­ту­ва­ли цю істо­рію, а ба­тьки ра­зом з ни­ми про­хо­ди­ли кве­сти, стан­ції лі­те­ра­ту­ри, фі­ло­со­фії, бо­го­слов’я, ста­ро­вин­ної му­зи­ки, во­ка­лу, пер­ві­сні фор­ми те­а­тру, і та­ким чи­ном ми спро­бу­є­мо хо­ча б тро­шки від­кри­ти за­ві­су тої епо­хи».

Що­до фі­нан­су­ва­н­ня, то про­ект во­лон­тер­сько-ме­це­нат­ський. Це твор­чий май­дан­чик для усіх, хто хо­че від­тво­ри­ти хоч час­тко­во кня­жу до­бу. Так, сто­ли­чний скуль­птор Ко­стян­тин Скритуцький пред­ста­вить про­ект скуль­пту­ри Ан­ни, яка, за йо­го сло­ва­ми, має сим­во­лі­зу­ва­ти пе­рі­од ди­тин­ства кня­ги­ні. Бу­де ще й кім­на­та Яро­слав­ни. «У неї ді­ти бу­дуть за­хо­ди­ти без ба­тьків, по­тра­пля­ти­муть в ігро­вий про­стір істо­рії як каз­ки, бу­дуть на­бу­ва­ти якісь зна­н­ня че­рез гру, за­бав­ки, мо­жли­во, фе­сти­валь з ро­ка­ми бу­де впли­ва­ти на но­ву ге­не­ра­цію», — до­дає Сер­гій Про­скур­ня.

Де­хто вва­жає сам фе­сти­валь про­дов­же­н­ням ле­ген­ди про Ан­ну. Якщо пі­ді­гра­ва­ти цій вер­сії, то, зби­ра­ю­чись на фе­є­ри­чну по­дію, вбра­н­ня у сти­лі Ан­ни все ж хо­че­ться по­шу­ка­ти.

ФО­ТО З САЙ­ТА WIKIPEDIA.ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.