Ра­діо­стан­ції, бі­но­клі та ме­то­ди­чні по­сі­бни­ки

Во­лин­ські бла­го­дій­ни­ки до­по­мо­гли по­лі­то­ло­го­ві з Лу­цька, який слу­жить у зо­ні АТО

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Ви­кла­дач Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки Та­рас Лі­тко­вець вже п’ятий мі­сяць слу­жить у зо­ні АТО. До­слу­жив­ся до по­са­ди пер­шо­го за­сту­пни­ка ко­ман­ди­ра мотопіхотного ба­таль­йо­ну. Ни­ні пе­ре­бу­ває в одній із га­ря­чих то­чок, під по­стій­ни­ми об­стрі­ла­ми. У Лу­цьку він ві­до­мий і як ве­ду­чий ана­лі­ти­чних про­грам Во­лин­ської обла­сної те­ле­ра­діо­ком­па­нії, і тре­ба ска­за­ти, що за­мі­ни йо­му в цьо­му не­ма. Та­ко­жТа­рас Ми­ко­ла­йо­вич як по­лі­то­лог не­о­дно­ра­зо­во ви­сту­пав екс­пер­том у га­зе­ті «День». Бу­ду­чи за­сту­пни­ком де­ка­на істо­ри­чно­го фа­куль­те­ту ви­шу по ви­хов­ній ро­бо­ті, по­ши­рю­вав се­ред сту­ден­тів книж­ки з Бі­бліо­те­ки «Дня», ор­га­ні­зо­ву­вав їхнє обго­во­ре­н­ня. Ни­ні жу по­лі­то­ло­га і жур­на­лі­ста тро­хи ін­ші кло­по­ти. На про­ха­н­ня бій­ців ба­таль­йо­ну бла­го­дій­ний фонд «Во­линь2014» пе­ре­дав для по­треб укра­їн­ських вій­сько­вих дві ра­діо­стан­ції Baofeng, при­стрій ні­чно­го ба­че­н­ня, чо­ти­ри бі­но­клі, де­сять упа­ко­вок офі­сно­го па­пе­ру та со­тню при­мір­ни­ків ме­то­ди­чно­го по­сі­бни­ка «До­ме­ди­чна до­по­мо­га в умо­вах бо­йо­вих дій». У те­ле­фон­ній роз­мо­ві Та­рас Ми­ко­ла­йо­вич роз­по­вів, що був при­єм­но вра­же­ний опе­ра­тив­ні­стю ви­ко­на­н­ня про­ха­н­ня, за що бій­ці щи­ро дя­ку­ють бла­го­дій­ни­кам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.