«Тре­ба до­ро­слі­ша­ти і бра­ти від­по­від­аль­ність за свої про­бле­ми»

Екс­перт — про та­кти­ку Гре­ції в пе­ре­го­во­рах з ЄС що­до вре­гу­лю­ва­н­ня бор­го­вої кри­зи

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Уми­ну­лий по­не­ді­лок на екс­тре­но­му са­мі­ті Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, зда­є­ться, на­ре­шті на­став пе­ре­лом у розв’яза­ні гре­цької бор­го­вої кри­зи. За під­сум­ка­ми зу­стрі­чі у вер­хах го­ло­ва Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер ви­сло­вив упев­не­ність, що ця про­бле­ма бу­де ви­рі­ше­на до се­ре­ди, 24 черв­ня. Цьо­го дня, за сло­ва­ми го­ло­ви Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу До­наль­да Ту­ска, фі­нан­со­ві про­бле­ми Гре­ції бу­дуть обго­во­рю­ва­ти мі­ні­стри еко­но­мі­ки ЄС. А оста­то­чне рі­ше­н­ня що­до Гре­ції, за­зна­чив Юн­кер, мо­же бу­ти ухва­ле­но на чер­го­во­му са­мі­ті ЄС, який від­бу­де­ться в Брюс­се­лі 25 — 25 черв­ня. Між­тим гла­ва МВФ Крі­стін Ла­гард і го­ло­ва Єв­ро­гру­пи Йє­рун Дейс­сел­блум вва­жа­ють, що на уча­сни­ків пе­ре­го­во­рів з ви­рі­ше­н­ня гре­цької кри­зи че­кає 48 го­дин на­по­ле­гли­вої ро­бо­ти.

На­га­да­є­мо, що пе­ре­го­во­ри між Афі­на­ми та Єв­ро­ко­мі­сі­єю, МВФ та Єв­ро­пей­ським цен­траль­ним бан­ком три­ва­ють п’ять мі­ся­ців. Во­ни за­йшли у глу­хий кут, оскіль­ки кре­ди­то­ри не хо­чуть на­да­ва­ти остан­ній транш Гре­ції у роз­мі­рі 7,2 млрд єв­ро, до­ки Афі­ни не по­го­дя­ться за­про­ва­ди­ти ре­фор­ми. І до остан­ньо­го дня не бу­ло ви­дно ознак то­го, що уряд Гре­ції за­про­по­нує ре­аль­ний план уре­гу­лю­ва­н­ня бор­го­вої кри­зи, який зокре­ма пе­ред­ба­чав би про­ве­де­н­ня ре­форм. Бо увесь час гре­цька де­ле­га­ція їзди­ла до Брюс­се­ля з одни­ми про­по­зи­ці­я­ми: про­стіть нам борг і дай­те гро­ші.

І ли­ше в не­ді­лю гре­цький уряд за­про­по­ну­вав ре­аль­ний план уре­гу­лю­ва­н­ня гре­цької кри­зи. Про но­ві про­по­зи­ції кра­ї­ни для кре­ди­то­рів де­таль­но роз­по­вів в ін­терв’ю Бі-Бі-Сі мі­ністр еко­но­мі­ки Гре­ції Ге­ор­гос Ста­та­кіс. За йо­го сло­ва­ми, про­по­ну­є­ться, зокре­ма, пе­ре­не­сти по­да­тко­вий тя­гар на бі­знес і за­мо­жних лю­дей, а та­кож під­ви­щи­ти ПДВ на пев­ні то­ва­ри.

Пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­нальд Туск у по­не­ді­лок за­явив, що остан­ні про­по­зи­ції Гре­ції бу­ли «пер­ши­ми справ­жні­ми про­по­зи­ці­я­ми за остан­ні ти­жні». Мі­ні­стри фі­нан­сів кра­їн єв­ро­зо­ни теж­при­ві­та­ли ці пла­ни, ска­зав­ши, що уго­ди мо­жуть до­ся­гну­ти «про­тя­гом кіль­кох днів».

На­га­да­є­мо, Гре­ція має ви­пла­ти­ти до кін­ця черв­ня 1,6 млрд єв­ро МВФ. Якщо кра­ї­на цьо­го не зро­бить, во­на ри­зи­кує ви­йти з єв­ро­зо­ни і на­віть із ЄС. Пан Ста­та­кіс ска­зав, що зав­дя­ки но­вим про­по­зи­ці­ям уря­ду Але­ксі­са Ці­пра­са вда­ло­ся не пе­ре­тну­ти чер­во­ну лі­нію.

За йо­го сло­ва­ми, у кра­ї­ні не бу­дуть ско­ро­чу­ва­ти пен­сії та зар­пла­ти в дер­жав­но­му се­кто­рі, а та­кож не збіль­шу­ва­ти­муть по­да­тки на еле­ктро­енер­гію. Мі­ністр ска­зав, що уряд узго­див з МВФ і пред­став­ни­ка­ми єв­ро­зо­ни, що за­пла­но­ва­ний про­фі­цит бю­дже­ту ста­но­ви­ти­ме 1% від ВВП цьо­го ро­ку, 2% на­сту­пно­го ро­ку і 3% — че­рез три ро­ки. За йо­го сло­ва­ми, до­мов­ле­но­сті з кре­ди­то­ра­ми ско­ро­ти­ти бор­ги Гре­ції не­має, по­при те, що СІРІЗА ра­ні­ше на цьо­му на­по­ля­га­ла. Але пан Ста­та­кіс очі­кує, що це пи­та­н­ня най­ближ­чи­ми мі­ся­ця­ми з’яви­ться на по­ряд­ку ден­но­му пе­ре­го­во­рів.

Втім, мі­ні­стри фі­нан­сів єв­ро­зо­ни за­зна­ча­ють, що ще не всти­гли належно ви­вчи­ти но­ві про­по­зи­ції. Пі­сня зу­стрі­чі го­ло­ва гру­пи мі­ні­стрів фі­нан­сів єв­ро­зо­ни Йе­рун Дейс­сел­блум опи­сав ці про­по­зи­ції як «ши­ро­кі та все­ося­жні», але за­ува­жив, що по­трі­бно пе­ре­ві­ри­ти їх «із фі­скаль­ної то­чки зо­ру».

«День» звер­нув­ся до екс-мі­ні­стра еко­но­мі­ки Укра­ї­ни Пав­ла ШЕ­РЕ­МЕ­ТИ про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію з ви­рі­ше­н­ня гре­цької бор­го­вої про­бле­ми і які уро­ки для се­бе з цьо­го мав узя­ти Ки­їв на пе­ре­го­во­рах з ЄС.

— Гре­ки, справ­ді, за­про­по­ну­ва­ли кра­щий план ви­хо­ду із кри­зи, ніж­це бу­ло до цьо­го. Бо ра­ні­ше во­ни про­по­ну­ва­ли: ми всім про­ща­є­мо. І це, зви­чай­но, ку­ме­дно ви­гля­да­ло для нім­ців. І на­віть ку­ме­дно ви­гля­да­ло для латвійців, які ска­за­ли гре­кам: «як ви нам про­ща­є­те: ми вам пе­ре­да­ли су­му на­шо­го фон­ду до­по­мо­ги по без­ро­бі­т­тю. Як­би не ви, то ми по­дво­ї­ли б наш фонд із без­ро­бі­т­тя ла­твій­цям».

Зви­чай­но, всі по­пе­ре­дні про­по­зи­ції бу­ли аб­со­лю­тно не­прийня­тни­ми для Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. За­раз гре­ки зро­зумі­ли, що та­кий ва­рі­ант як мі­ні­мум за тих умов не про­хо­дить, і то­му ви­не­сли на обго­во­ре­н­ня кра­щий ва­рі­ант. І во­ни мо­жуть гра­ти­ся, скіль­ки за­хо­чуть, але там є одна річ, що цей уряд не за­хо- че ви­хо­ди­ти з єв­ро. Гре­ки куль­тур­но по­ки що не хо­чуть пра­цю­ва­ти, ска­жі­мо, так, як у Пів­ні­чній Єв­ро­пі, що ство­рює про­бле­му для єв­ро. І там ні­хто не хо­че від­да­ва­ти свої бор­ги. Це те­ж­зро­зумі­ло, то­му гре­ки по­ве­лись на цей по­пу­лізм, ви­бра­ли цю пар­тію, але во­ни не хо­чуть ви­хо­ди­ти з єв­ро. А ко­ли їм ска­за­ли: «до­ро­га на ви­хід», то при та­кій по­зи­ції ЄС во­ни де­що пом’якши­ли свої ви­мо­ги.

Чин­ни­ком, який впли­нув на зго­вір­ли­вість Афін, є не­го­тов­ність гре­цько­го уря­ду ви­йти з єв­ро. Їм Єв­ро­со­юз ска­зав: «із та­кою по­зи­ці­єю — до по­ба­че­н­ня. Це по­га­но для нас, але ми це пе­ре­жи­ве­мо, а як ви це пе­ре­жи­ве­те — то ва­ші про­бле­ми». І на це то­ді гре­цький уряд ска­зав: у та­ко­му ра­зі ми де­що пе­ре­гля­не­мо на­ші по­зи­ції.

Ко­ли жго­во­ри­ти про ро­сій­ський фа­ктор у гре­цькій кри­зі, то хі­ба Ро­сія за­мі­нить єв­ро? Це бу­ла про­сто гра на нер­вах Єв­ро­пі, а Ро­сії бу­ло тіль­ки за­до­во­ле­н­ня від цьо­го. Але що мо­же Ро­сія? Та­кої су­ми гро­шей во­на не мо­же да­ти, єв­ро не мо­же за­мі­ни­ти. Щоб Гре­ція уві­йшла в ру­бле­ву зо­ну, то на­вряд чи цьо­го за­хо­чуть гре­ки. По­за всі­ма ци­ми пра­во­слав­ни­ми протестами, гре­кам хо­че­ться за­ли­ша­ти­ся в єв­ро.

Якщо го­во­ри­ти про та­кти­ку Гре­ції на пе­ре­го­во­рах з ЄС, то це — ба­ла­чки не­зрі­лих ді­тей. Це не по­га­на та­кти­ка. Тре­ба про­сто до­ро­слі­ша­ти і бра­ти від­по­від­аль­ність за свої про­бле­ми.

В Укра­ї­ни та Гре­ції по­ді­бна куль­ту­ра й від­по­від­но по­ді­бні про­бле­ми. По-пер­ше, це хро­ні­чна за­ле­жність від де­фі­ци­ту бю­дже­ту. По-дру­ге, не­зда­тність пра­цю­ва­ти, ска­жі­мо, так, як пра­цює Пів­ні­чна Єв­ро­па, Ні­меч­чи­на. Це не фа­таль­но, про­сто всьо­го цьо­го тре­ба вчи­тись. А для цьо­го тре­ба змі­ню­ва­тись, а змі­ню­ва­тись не хо­че­ться, на­то­мість хо­че­ться жи­ти в борг. Тре­ба жи­ти від­по­від­но до сво­їх ста­тків і Гре­ції, і Укра­ї­ні та­кож. Тре­ба ви­ро­бля­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жні про­ду­кти і по­слу­ги, як Ні­меч­чи­на, Шве­ція та ін­ші кра­ї­ни, які не жи­вуть у борг і які ма­ють про­фі­цит і бю­дже­ту, і тор­го­вель­но­го ба­лан­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.