Чо­го че­ка­ти Ки­є­ву від зу­стрі­чей у Па­ри­жі та Мін­ську?

Гри­го­рій ПЕРЕПЕЛИЦЯ: Жо­дних зру­шень не бу­де до то­го ча­су, по­ки ра­ди­каль­но не бу­де змінено ба­ланс сил

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Вчо­ра вве­че­рі май­же одно­ча­сно у Па­ри­жі на Мін­ську зно­ву обго­во­рю­ва­лось пи­та­н­ня ре­а­лі­за­ції Ро­сі­єю «мін­ських» до­мов­ле­но­стей від 12 лю­то­го цьо­го ро­ку. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту по­лі­ти­ки і ко­му­ні­ка­цій МЗС Укра­ї­ни Оле­ксія Ма­ке­є­ва, на зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції та Ро­сії Ки­їв намагатиметься чі­тко за­свід­чи­ти, що жо­дне із 13-ти по­ло­жень Мін­ських до­мов­ле­но­стей Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю не ви­ко­ну­ю­ться. «На­ші очі­ку­ва­н­ня, що ро­сій­ська сто­ро­на зре­штою ви­знає не­об­хі­дність де­е­ска­ла­ції», — ци­тує Ма­ке­є­ва Ра­діо Сво­бо­да ска­зав Ма­ке­єв.

На не­об­хі­дно­сті пов­но­го і без­умов­но­го ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей на­го­ло­сив Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко, який на- пе­ре­до­дні за­сі­да­н­ня Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи з мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі про­вів на­ра­ду з уча­сни­ка­ми від Укра­ї­ни в цій гру­пі та ро­бо­чих під­гру­пах з по­лі­ти­чних, без­пе­ко­вих, со­ці­аль­но-еко­но­мі­чних та гу­ма­ні­тар­них пи­тань. Він ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що це за­сі­да­н­ня бу­де ко­ре­спон­ду­ва­ти­ся із зу­стріч­чю мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ «Нор­манд­сько­го фор­ма­ту».

Но­вий пред­став­ник ОБСЄ Мар­тин Сай­дик ска­зав у коментарі « Ін­тер­факс » , що у ньо­го « ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня » у зв’ яз­ку із зу­стріч­чю Кон­та­ктної гру­пи у Мін­ську.

Однак, та­кі спо­ді­ва­н­ня не зов­сім по­ді­ля­ють у ві­тчи­зня­но­му МЗС. «У ме­не не має осо­бли­вих очі­ку­вань від ці­єї зу­стрі­чі. На­вряд чи ми по­ба­чи­мо якийсь про­рив. А оскіль­ки іні­ці­а­ти­ва про­ве­де­н­ня зу­стрі­чі в Па­ри­жі ви­хо­ди­ла з бо­ку Ро­сії, то це у ме­не апрі­о­рі ви­кли­кає сер­йо­зну пі­до- зру», — ска­зав «Дню» укра­їн­ський ди­пло­мат на умо­вах «не під за­пис».

Спів­ро­змов­ник не ви­клю­чив, що Ро­сія мо­же на­по­ля­га­ти на но­вих до­мов­ле­но­стях Мінськ-ІІІ. «Ро­сія бу­де ро­би­ти все мо­жли­ве для то­го, щоб ле­гі­ти­мі­зу­ва­ти « ЛНР » і « ДНР » , зро­би­ти їх пря­ми­ми уча­сни­ка­ми пе­ре­го­во­рів, зна­ю­чи апрі­о­рі, що це не­прийня­тно для нас. І та­ким чи­ном по­тім зви­ну­ва­ти­ти Укра­ї­ну в зри­ві до­мов­ле­но­стей » , — за­зна­чив ди­пло­мат.

«День» звер­нув­ся до до­кто­ра по­лі­ти­чних на­ук, кон­флі­кто­ло­га, про­фе­со­ра Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Шев­чен­ка Гри­го­рія ПЕРЕПЕЛИЦІ з про­ха­н­ням роз­по­ві­сти, яки­ми ре­аль­но мо­жуть бу­ти очі­ку­ва­н­ня Ки­є­ва від зу­стрі­чей у Па­ри­жі та Мін­ську.

— Всі ці фор­ма­ти: «нор­манд­ський » і « мін­ський » бу­ли ство­ре­ні з одні­єю ме­тою, щоб зни­зи­ти рі­вень екс­ка­ла­ції кон­флі­кту. Біль­ше во­ни ні­чо­го не мо­жуть да­ти, оскіль­ки по­ки не до­ся­гну­то той ба­ланс сил, який би зму­сив Пу­ті­на від­мо­ви­тись від ме­ти і тих зав­дань, які він ста­вить у цій вій­ні. А та­кий стан йо­го не за­до­воль­няє і то­му він бу­де про­дов­жу­ва­ти бо­йо­ві дії на Схо­ді Укра­ї­ни. І зру­шень ні­яких не бу­де до то­го ча­су, по­ки ра­ди­каль­но не бу­де змінено ба­ланс сил.

А щоб змі­ни­ти ба­ланс си­ли по­трі­бно ви­зна­ти, що цей кон­флікт мо­же бу­ти ви­рі­ше­но тіль­ки во­єн­ним шля­хом. І це рі­ше­н­ня має при­ве­сти до пла­ну­ва­н­ня яки­хось кон­тр­на­сту-паль­них опе­ра­цій. І від­по­від­но під це по­трі­бна зброя. Са­ме та­кі на­мі­ри мо­жуть змі­ни­ти цей ба­ланс. Ко­ли не за­сто­со­ву­ю­чи ши­ро­ких на­сту­паль­них опе­ра­цій мо­жна все та­ки зму­си­ти про­тив­ни­ка пе­ре­гля­ну­ти свої на­мі­ри. Тіль­ки в та­ко­му ви­пад­ку ми мо­же­мо го­во­ри­ти про про­грес на ди­пло­ма­ти­чно­му фронті.

Чо­му ми ма­є­мо спо­ді­ва­тись, що Пу­тін бу­де де­е­ска­лу­ва­ти си­ту­а­цію на Дон­ба­сі, як на це спо­ді­ва­є­ться Ки­їв. Чи є для ньо­го ви­кли­ки, щоб він де­е­кс­ка­лу­вав? Що мо­же бу­ти про­ти­став­ле­но йо­му крім гру­бої фі­зи­чної си­ли? По­ки він не ба­чить та­кої си­ли і то­му на­гні­тає си­ту­а­цію, під­ні­ма­ю­чи став­ки і зму­шу­ю­чи про­тив­ну сто­ро­ну до до­ся­гне­н­ня ком­про­мі­су, йти на пев­ні по­сту­пки. Ось основ­на лі­нія йо­го по­ве­дін­ки. Ко­ли йо­го бла­га­ють, умов­ля­ють, він від­чу­ває се­бе го­спо­да­рем по­ло­же­н­ня. І да­лі він бу­де це про­дов­жу­ва­ти по­ки не бу­де кар­ди­наль­но змінено ба­ланс сил.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.