«Со­ці­аль­ний про­тест мо­же транс­фор­му­ва­ти­ся в по­лі­ти­чний»

Екс­перт — про ро­згін де­мон­стра­ції в Єре­ва­ні

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

Вір­мен­ська по­лі­ція ро­зі­гна­ла учо­ра вран­ці в Єре­ва­ні акцію, уча­сни­ки якої про­те­сту­ва­ли про­ти під­ви­ще­н­ня цін на еле­ктро­енер­гію. Де­мон­стра­ція, що її зор­га­ні­зу­ва­ла іні­ці­а­ти­ва «Ні гра­бе­жу!», за рі­зни­ми оцін­ка­ми, зі­бра­ла від 6 до 7 тис. осіб. Обу­ре­н­ня лю­дей ви­кли­ка­ло під­ви­ще­н­ня на 16% та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію, яке по­чне ді­я­ти з сер­пня. Акція роз­по­ча­ла­ся на пло­щі Сво­бо­ди, а в по­не­ді­лок уве­че­рі пе­ре­мі­сти­ла­ся на про­спект Ба­гра­мя­на, де роз­та­шо­ва­на ре­зи­ден­ція пре­зи­ден­та Вір­ме­нії Сер­жа Сарг­ся­на. Як за­зна­чи­ла Бі-Бі-Сі, акти­ві­сти за­про­по­ну­ва­ли сфор­му­ва­ти гру­пу з п’ятьох пред­став­ни­ків на пе­ре­мо­ви­ни з пре­зи­ден­том — за умо­ви, що ре­шта де­мон­стран­тів за­ли­шать про­спект. Про­те лю­ди від­мо­ви­ли­ся і, сів­ши на про­їзній ча­сти­ні, па­ра­лі­зу­ва­ли рух. Під час роз­го­ну по­лі­ція за­сто­со­ву­ва­ла во­до­ме­ти. За по­пе­ре­дні­ми ві­до­мо­стя­ми, бу­ло за­три­ма­но 237 осіб, се­ред яких і жур­на­лі­сти. «День» по­про­сив про­ко­мен­ту­ва­ти си­ту­а­цію вір­мен­сько­го жур­на­лі­ста аген­ції «Но­ян та­пан» Да­ви­да Пе­тро­ся­на: «Ця акція про­те­сту ма­ла біль­ше со­ці­аль­ний, ніж­по­лі­ти­чний ха­ра­ктер. Утім, за­галь­не не­вдо­во­ле­н­ня ке­рів­ни­цтвом кра­ї­ни до­сить ви­со­ке. Со­ці­аль­ний про­тест мо­же транс­фор­му­ва­ти­ся в по­лі­ти­чний. Але на сьо­го­дні я по­ки що не ба­чу та­кої мо­жли­во­сті. Ке­рів­ни­ки акції — гро­мад­ська іні­ці­а­ти­ва «Ні гра­бе­жу!», не­чі­тко сфор­му­лю­ва­ли свої ви­мо­ги. Го­лов­ною се­ред них бу­ло ска­су­ва­н­ня рі­ше­н­ня ко­мі­сії з ре­гу­лю­ва­н­ня гро­мад­ських по­слуг про під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію. Ви­мо­га ви­су­ва­ла­ся пре­зи­ден­то­ві, який де-юре не мо­же ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня ці­єї ко­мі­сії».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.