США роз­мі­стять тан­ки та ар­ти­ле­рію у Схі­дній Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки роз­мі­стять тан­ки, ар­ти­ле­рію та ін­шу вій­сько­ву те­хні­ку в Схі­дній і Цен­траль­ній Єв­ро­пі. Про це за­явив мі­ністр обо­ро­ни США Ештон Картер під час по­їзд­ки до Тал­лін­ну, по­ві­дом­ляє Reuters. За йо­го сло­ва­ми, Есто­нія, Ли­тва, Ла­твія, Бол­га­рія, Ру­му­нія та Поль­ща по­го­ди­ла­ся роз­мі­сти­ти озбро­є­н­ня на сво­їх те­ри­то­рі­ях. Ча­сти­на озбро­є­н­ня бу­де та­кож зна­хо­ди­ться в Ні­меч­чи­ні. США ма­ють на­мір роз­мі­сти­ти у Єв­ро­пі близь­ко 250 тан­ків, БМП Bradley і са­мо­хі­дних га­у­биць. Кіль­кість обла­дна­н­ня, яке бу­де тим­ча­со­во зна­хо­ди­ти­ся в ко­жній кра­ї­ні, бу­де рі­зним. Мі­ні­маль­но озбро­є­н­ня має ви­ста­ча­ти на під­роз­діл зі 150 осіб, ма­кси­маль­но — для ба­таль­йо­ну ( близь­ко 750 вій­сько­вих). Ба­га­то чо­го з озбро­є­н­ня вже зна­хо­ди­ться в Єв­ро­пі. Картер та­ко­жо­го­ло­сив про пла­ни спів­пра­цю­ва­ти з кі­бер­цен­тром НАТО, роз­та­шо­ва­ним у сто­ли­ці Есто­нії, щоб до­по­мог­ти со­ю­зни­кам у роз­роб­ці стра­те­гій кі­бер­за­хи­сту. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що CША до­по­мо­жуть з осна­ще­н­ням сил швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня НАТО, на­да­ва­ти­муть не­об­хі­дні роз­від­да­ні та на­ді­шлють сво­їх вій­сько­вих у но­ве об’єд­на­н­ня, яке ство­рю­є­ться альян­сом для стримання мо­жли­вої агре­сії Ро­сії.

ФО­ТО З САЙ­ТА MIRROR.CO.UK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.