У Па­ки­ста­ні жер­тва­ми спе­ки ста­ли вже 224 осо­би

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Па­ки­ста­ні у про­він­ції Сінд вна­слі­док ано­маль­ної спе­ки за­ги­ну­ло що­най­мен­ше 224 осо­би, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. «За по­ві­дом­ле­н­ням вла­ди, най­біль­ша кіль­кість смер­тей бу­ла за­фі­ксо­ва­на в мі­сті Ка­ра­чі, де тем­пе­ра­ту­ра під­ви­щу­ва­ла­ся до 45 гра­ду­сів. За­га­лом там по­мер­ло по­над 200 осіб», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Че­рез силь­ну спе­ку в мі­сті бу­ли пе­ре­бої з еле­ктри­кою, уна­слі­док на­ван­та­жень на ме­ре­жу. Вла­да Пакистану звер­ну­ла­ся по до­по­мо­гу до вій­сько­ви­ків і на­ро­дно­го опол­че­н­ня. Очі­ку­є­ться, що во­ни обла­шту­ють по всьо­му мі­сту тим­ча­со­ві та­бо­ри для ре­а­бі­лі­та­ції по­тер­пі­лих від спе­ки. За по­ві­дом­ле­н­ням си­но­пти­ків, най­ближ­чої до­би в Па­ки­ста­ні очі­ку­є­ться ще біль­ша спе­ка, услід за якою від­бу­де­ться зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри і прой­дуть до­щі з гро­за­ми.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.