У Се­ред­зем­но­му мо­рі вря­ту­ва­ли по­над 600 мі­гран­тів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Нор­везь­кий ко­ра­бель Siem Pilot вря­ту­вав по­над 600 мі­гран­тів на двох де­рев’яних чов­нах на по­не­ді­лок у пів­ден­ній ча­сти­ні Се­ред­зем­но­го мо­ря. Про це по­ві­дом­ляє Reuters з по­си­ла­н­ням на нор­везь­ку по­лі­цію. Як за­зна­ча­є­ться, всі мі­гран­ти, яких за­брав ко­ра­бель, бу­ли здо­ро­ві. В то­му чи­слі се­ред них бу­ло кіль­ка ва­гі­тних жі­нок. Як ві­до­мо, ти­ся­чі мі­гран­тів, що ря­ту­ю­ться від вій­ни та бі­дно­сті в Афри­ці і на Близь­ко­му Схо­ді вже за­ги­ну­ли, на­ма­га­ю­чись пе­ре­тну­ти Се­ред­зем­не мо­ре, пря­му­ю­чи зде­біль­шо­го до Іта­лії. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що Єв­ро­со­юз по­чав вій­сько­во-мор­ську опе­ра­цію про­ти пе­ре­ві­зни­ків не­ле­галь­них мі­гран­тів та кон­тра­бан­ди­стів у Се­ред­зем­но­му мо­рі під на­звою EUNAVFOR Med. Штаб опе­ра­ції EUNAVFOR Med зна­хо­ди­ти­ме­ться в Ри­мі. Ко­ман­ду­ва­чем при­зна­че­ний контр-адмі­рал Ен­рі­ко Кре­ден­ті­но. За­галь­ні ви­тра­ти на опе­ра­цію оці­ню­ю­ться в 11,82 млн. єв­ро. По­ча­тко­вий ман­дат мі­сії роз­ра­хо­ва­ний на 12 мі­ся­ців.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.