Ли­тва збіль­шить кіль­кість про­фе­сій­них вій­сько­вих у Зброй­них си­лах

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Зброй­них си­лах Ли­тви на­сту­пно­го ро­ку кіль­кість про­фе­сій­них вій­сько­вих мо­же збіль­ши­ти­ся більш ніж на ти­ся­чу. Від­по­від­ну стру­кту­ру вчо­ра ухва­лил Сейм Ли­тви, пе­ре­дає Delfi.lt. За­га­лом же за про­по­зи­ці­єю уря­ду за­галь­на гра­ни­чна чи­сель­ність вій­сько­во­слу­жбов­ців в 2016 ро­ці вста­нов­ле­на на рів­ні від 17 тис. 890 до 22 тис. 760 (на­ра­зі — від 16 тис. 840 до 21 тис. 960). Най­більш по­мі­тно про­по­ну­є­ться збіль­ши­ти чи­сель­ність про­фе­сій­них вій­сько­вих — ни­жня ме­жа збіль­шу­є­ться на 1 тис. 250 вій­сько­во­слу­жбов­ців (ста­но­ви­ти­ме 9 тис. 50). Вер­хня ме­жа чи­сель­но­сті збіль­шу­є­ться на 1 тис. 300 осіб — до 10 тис. 100 вій­сько­во­слу­жбов­ців. Як по­ві­дом­ляє Мі­н­обо­ро­ни Ли­тви, гра­ни­чна чи­сель­ність вій­сько­во­слу­жбов­ців про­фе­сій­ної вій­сько­вої слу­жби збіль­шу­є­ться з ме­тою ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми ком­пле­кта­ції бо­йо­вих під­роз­ді­лів ЗС Ли­тви з тим, щоб до 2021 ро­ку пер­со­нал цих бо­йо­вих оди­ниць був уком­пле­кто­ва­ний ма­кси­маль­но — то­ді за­пла­но­ва­на чи­сель­ність вій­сько­во­слу­жбов­ців про­фе­сій­ної вій­сько­вої слу­жби скла­де від 14 до 19 тис. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що в Ли­тві ли­ше 8% при­зов­ни­ків від­гу­кну­ли­ся на по­віс­тки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.