Фор­ма без змі­сту

Ві­кто­рія ПОДГОРНА: «В будь-яких кра­ї­нах іно­ді ви­бу­ха­ють ко­ру­пцій­ні скан­да­ли, але в Укра­ї­ні во­ни ви­ко­ну­ють ско­рі­ше фун­кцію пі­а­ру...»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

ВУкра­ї­ні роз­го­ра­є­ться чер­го­вий скан­дал у най­ви­щих ща­блях вла­ди. Цьо­го ра­зу при­чи­ною ста­ли пу­блі­чні з’ясу­ва­н­ня сто­сун­ків між прем’єром Ар­се­ні­єм Яце­ню­ком та мі­ні­стром еко­ло­гії Іго­рем Шев­чен­ком. Остан­ній вчо­ра ви­сту­пив зі «звер­не­н­ням до на­ро­ду Укра­ї­ни», в яко­му за­явив, що ке­рів­ни­цтво Уря­ду на­ма­га­є­ться здій­сни­ти над ним «по­лі­ти­чну роз­пра­ву» за йо­го ан­ти­ко­ру­пцій­ну ді­яль­ність. «Не­о­дно­ра­зо­во до ме­не звер­та­ли­ся чле­ни ко­ман­ди Ар­се­нія Яце­ню­ка, пред­став­ни­ки «На­ро­дно­го фрон­ту» з про­по­зи­ці­я­ми що­до при­зна­че­н­ня на по­са­ди в мі­ні­стер­стві ко­рум­по­ва­них лю­дей, — го­во­рить Шев­чен­ко. — Так, всу­пе­реч За­ко­ну та мо­їй по­зи­ції, на по­са­ду був при­зна­че­ний ке­рів­ник Гео­ло­гі­чної слу­жби. В той же час при­зна­че­н­ня фа­хів­ців, яких я офі­цій­но вно­сив, до­сі бло­ку­є­ться». На дум­ку мі­ні­стра еко­ло­гії, прем’єр ма­ти­ме мо­раль­не пра­во ви­ма­га­ти йо­го від­став­ки «тіль­ки пі­сля то­го, як ви­клю­чить з «На­ро­дно­го фрон­ту» та по­зба­вить де­пу­тат­сько­го мандата сво­го дру­га Ми­ко­лу Мар­ти­нен­ка, який від­по­від­ає за ко­ру­пцію в «Енер­го­ато­мі» та про­ти яко­го по­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву в Швей­ца­рії; а та­кож­сво­го одно пар­тій­ця Сер­гія Па­шин­сько­го, який, за по­ві­дом­ле­н­ня­ми ЗМІ, при­че­тний до кра­діж­ки дер­жав­них на­фто­про­ду­ктів на 1,5 млрд грн., які ма­ли пі­ти на по­тре­би ар­мії».

Пе­ре­ду­ва­ли цій за­яві ви­мо­ги на­ро­дно­го де­пу­та­та Оле­га Ля­шка звіль­ни­ти Шев­чен­ка з по­са­ди, який, за сло­ва­ми лі­де­ра « РПЛ » зна­хо­див­ся у Мо­на­ко, ко­ли від­бу­ва­ла­ся по­же­жа у Ва­силь­ко­ві. Ля­шко за­зна­чив, що мі­ністр по­вер­нув­ся з-за кор­до­ну на при­ва­тно­му лі­та­ку де­пу­та­та від гру­пи « Во­ля на­ро­ду » Оле­ксан­дра Оні­щен­ко. Шев­чен­ко не став від­ки­да­ти зви­ну­ва­че­н­ня, про­те за­зна­чив, що він хо­тів якнай­швид­ше по­вер­ну­ти­ся в Укра­ї­ну, а то­му по­про­сив про по­слу­гу Оні­щен­ка, який у той мо­мент пе­ре­бу­вав у Мо­на­ко. Ми­ну­ло­го жпо­не­діл­ка ра­дник прем’єр-мі­ні­стра Да­ни­ло Луб­ків­ський по­про­сив ВО « Ба­тьків­щи­на » , по кво­ті яко­го про­йшов Шев­чен­ко, пе­ре­гля­ну­ти до­ціль­ність йо­го пе­ре­бу­ва­н­ня в уря­ді. «Як вва­жає прем’єр-мі­ністр, об­ста­ви­ни, які мі­стять та­кі озна­ки, скла­да­ють пря­мі по­лі­ти­чні, управ­лін­ські та ети­чні ри­зи­ки для ко­а­лі­ції пар­ла­мент­ських фра­кцій » , — за­явив Луб­ків­ський.

Про­те це не пер­ший скан­дал в уря­ді Яце­ню­ка. В трав­ні цьо­го ро­ку ви­ник кон­флікт з ко­ли­шнім пер­шим за­сту­пни­ком мі­ні­стра еко­но­мі­ки Са­шею Бо­ро­ви­ком із подаль­шим йо­го звіль­не­н­ням. В бе­ре­зні екс-го­ло­ва Держ-фі­нін­спе­кції під час ви­сту­пу у Вер­хов­ній Ра­ді за­явив, що гла­ва уря­ду очо­лив ко­ру­пцій­ні схе­ми ча­сів Яну­ко­ви­ча. До цьо­го бу­ли кон­флі­кти із екс- мі­ні­стра­ми Пав­лом Ше­ре­ме­тою та Оле­гом Му­сі­єм. Си­ту­а­цію ко­мен­тує по­лі­то­лог Ві­кто­рія ПОДГОРНА:

— Цей кон­флікт го­во­рить про те, що не все в по­ряд­ку із ко­ман­дним ду­хом у Ка­бмі­ні Яце­ню­ка. Це не є кон­со­лі­до­ва­на ко­ман­да, а то­му го­ді че­ка­ти від них гар­них рі­шень чи сут­тє­вих ре­форм, адже во­ни не мо­жуть зна­йти спіль­ну цін­ні­сну рам­ку. Ко­жен за­йма­є­ться вла­сним на­прям­ком не­за­ле­жно від ін­ших. За цим сто­ять сер­йо­зні пи­та­н­ня що­до яко­сті Ко­а­лі­цій­ної уго­ди, по­лі­ти­чних до­мов­ле­но­стей, зда­тно­сті фор­му­ва­ти спро­мо­жні уря­до­ві ко­ман­ди, які мо­жуть до­три­му­ва­ти­ся но­вих пу­блі­чних стан­дар­тів. Але ми очі­ку­є­мо від уря­ду ре­форм, про які во­ни го­во­рять, а та­ко­жв­за­га­лі змін в по­лі­ти­ці і під­хо­дах, які во­ни не де­мон­стру­ють.

В цих скан­да­лах не хо­че­ться го­во­ри­ти, хто пра­вий, а хто ні, бо все це з то­чки зо­ру гро­мад­сько­сті, зов­ні­шніх грав­ців, між­на­ро­дних фі­нан­со­вих стру­ктур та ін­ве­сто­рів ви­гля­дає ду­же не­гар­но. Адже як їм то­ді вкла­да­ти мі­льяр­ди до­ла­рів в укра­їн­ську еко­но­мі­ку, якщо во­ни не ба­чать кон­со­лі­до­ва­ної по­лі­ти­чної во­лі у вла­ді? А во­на по­трі­бна для про­ве­де­н­ня ре­форм, адже во­льо­ві па­ра­ме­три є клю­чо­ви­ми, якщо по­трі­бно щось змі­ни­ти. І чи не най­го­лов­ні­ша роль у цьо­му — у лі­де­ра ко­ман­ди. То­му вся си­ту­а­ція свід­чить, що, мо­жли­во, Яце­нюк сам не де­мон­струє до­ста­тньо во­льо­вих яко­стей і ро­бить ре­чі, які не вла­што­ву­ють чле­нів йо­го ко­ман­ди, в ре­зуль­та­ті чо­го ви­бу­ха­ють по­ді­бні скан­да­ли. Осо­би­стість та стиль Яце­ню­ка не за­без­пе­чу­ють ко­ман­дної гри в Ка­бмі­ні, а він — пер­ша лю­ди­на, яка схиль­на до по­пу­ліст­ських та де­мон­стра­тив­них форм по­лі­ти­ки. І це про­во­кує ін­ших уря­до­вих по­са­дов­ців ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та­кі жме­то­ди.

У нас в по­лі­ти­ці до­сі за­ли­ши­ло­ся за­ба­га­то во­люн­та­ри­зму, а са­мі ді­я­чі не ру­ха­ю­ться у бік ци­ві­лі­зо­ва­но­го фор­ма­ту по­лі­ти­ки, в яко­му не фі­гу­ри мі­ні­стрів ві­ді­гра­ють клю­чо­ву роль. Чле­ни Ка­бмі­ну не мо­жуть зна­йти но­ві фор­ма­ти ді­яль­но­сті, орі­єн­то­ва­ні на гро­мад­ську дум­ку, але не для особистого пі­а­ру, а для спів­пра­ці із су­спіль­ством. Для цьо­го бу­ли ство­ре­ні рі­зні гро­мад­ські іні­ці­а­ти­ви — «Ре­а­ні­ма­цій­ний па­кет ре­форм», «Но­ва кра­ї­на» та ін­ші, які пра­цю­ють по рі­зних на­пря­мах. Тож­фор­му­ва­ти по­лі­ти­ку слід ра­зом із су­спіль­ством та йо­го ін­те­ре­са­ми, то­ді та­ких кон­флі­ктів вза­га­лі не бу­де, адже ді­яль­ність по­са­дов­ців ви­хо­ди­ти­ме не тіль­ки з їх вла­сно­го уяв­ле­н­ня про ре­фор­ми. І оцін­ку ді­яль­но­сті уря­дов­ців те­жмає ро­би­ти гро­ма­дян­ське су­спіль­ство, а не во­ни са­мі.

Хо­ті­ло­ся б та­кож­по­ба­чи­ти сут­тє­ві змі­ни на рів­ні по­лі­ти­чно­го змі­сту, а їх не­має. Без змі­сту фор­ма ви­хо­дить на пер­ший план — ця фор­ма кон­флі­ктна, адже уряд все-та­ки більш лі­бе­ра­лі­зо­ва­ний ні­жза ча­сів Яну­ко­ви­ча. В Ка­бмі­ні Аза­ро­ва пе­ре­ва­жав ав­то­ри­тар­ний і цен­тра­ліст­ський стиль, про­те не слід вва­жа­ти це йо­го до­ся­гне­н­ням. Але скан­да­ли та кон­флі­кти не є про­я­вом де­мо­кра­тії і їх не мо­жна на­зва­ти до­три­ма­н­ням де­мо­кра­ти­чних прин­ци­пів по­лі­ти­ки, які є в ци­ві­лі­зо­ва­них кра­ї­нах. Нав­па­ки, скан­да­ли при­во­дять до вла­ди авторитарних ді­я­чів, бо лю­ди роз­ча­ро­ву­ю­ться у кон­флі­ктних по­лі­ти­ках, від яких не­має ре­аль­них ре­зуль­та­тів ді­яль­но­сті.

Зви­чай­но, в будь-яких кра­ї­нах іно­ді ви­бу­ха­ють ко­ру­пцій­ні скан­да­ли, але в Укра­ї­ні во­ни ви­ко­ну­ють ско­рі­ше фун­кцію пі­а­ру. Адже за­яв ро­би­ться ба­га­то, але фа­кти­чно не­має ні­яких роз­слі­ду­вань, до­ве­де­них до ло­гі­чно­го за­вер­ше­н­ня. При­чи­на цьо­го — пра­во­охо­рон­на си­сте­ма, яка так і за­ли­ши­лась най­менш ре­фор­мо­ва­ною. Якщо по­лі­ти­ки хоч якось орі­єн­ту­ю­ться на то­чку зо­ру ви­бор­ців, то ор­га­ни вну­трі­шніх справ, про­ку­ра­ту­ра зов­сім не за­ле­жать від неї, не існує ме­ха­ні­змів кон­тро­лю їх дій, а то­му во­ни най­мен­ше за­ці­кав­ле­ні у змі­нах. У нас не­має зба­лан­со­ва­ної «тре­тьої си­ли» — нор­маль­ної су­до­вої та пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми — во­на за­ли­ши­ла­ся най­більш ра­дян­ською і в ни­ні­шній фор­мі зов­сім не мо­же бу­ти ба­лан­са­то­ром між­су­спіль­ством і вла­дою. Во­ни на­віть ще біль­ше тя­гнуть пред­став­ни­ків вла­ди від від­по­від­аль­ної та від­кри­тої по­лі­ти­ки до її ни­ні­шньо­го ста­ну.

ВІ­КТО­РІЯ ПОДГОРНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.