Ті­мо­ті Снай­дер пред­ста­вив свій бес­тсе­лер

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Із по­ча­тку цьо­го ти­жня в Укра­ї­ні пе­ре­бу­ває аме­ри­кан­ський істо­рик, про­фе­сор Єль­сько­го уні­вер­си­те­ту Ті­мо­ті Снай­дер. Ме­та йо­го ві­зи­ту — пре­зен­та­ція ро­сій­сько­мов­но­го ви­да­н­ня сві­то­во­го бес­тсе­ле­ра «Кри­ва­ві зем­лі: Єв­ро­па між Гі­тле­ром та Ста­лі­ним». Книж­ка по­ба­чи­ла світ у пе­ре­кла­ді Лу­кії Зур­на­джи у ви­дав­ни­цтві «Ду­лі­би» за під­трим­ки По­соль­ства США в Укра­ї­ні. Ті­мо­ті Снай­дер від­ві­дає Ки­їв, Хар­ків та Дні­про­пе­тровськ з се­рі­єю пре­зен­та­цій, при­уро­че­них до рі­чни­ці по­ча­тку вій­ни між­Гі­тле­ром та Ста­лі­ним. Йо­го книж­ка при­свя­че­на тра­гі­чним сто­рін­кам в істо­рії Схі­дної Єв­ро­пи: укра­їн­ський Го­ло­до­мор, ста­лін­ські ма­со­ві ек­зе­ку­ції, де­пор­та­ції та вбив­ства по­ля­ків, нав­ми­сне мо­ре­н­ня го­ло­дом ра­дян­ських вій­сько­во­по­ло­не­них, Го­ло­кост, роз­стрі­ли нім­ця­ми ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня в хо­ді ан­ти­пар­ти­зан­ських опе­ра­цій, пі­сля­во­єн­ні етні­чні чис­тки. Дві то- та­лі­тар­ні си­сте­ми здій­сню­ва­ли одна­ко­ві зло­чи­ни в один і той же час, в одних і тих же мі­сцях, спри­я­ю­чи один одно­му і під­бу­рю­ю­чи один одно­го. «Кри­ва­ві зем­лі» отри­ма­ли дев’ять пер­ших пре­мій у рі­зних но­мі­на­ці­ях, бу­ли на­зва­ні «кни­гою ро­ку» за ре­зуль­та­та­ми 20 лі­те­ра­тур­них спи­сків. Кни­га мит­тє­во ста­ла сві­то­вим бес­тсе­ле­ром, пе­ре­жи­ла 29 ви­дань на 26 мо­вах сві­ту. Ро­сій­ською мо­вою пуб- лі­ку­є­ться впер­ше. Як по­ві­дом­ляє УКРІНФОРМ, ме­та цьо­го ви­дав­ни­чо­го та про­сві­тни­цько­го про­е­кту — по­ши­ре­н­ня се­ред ро­сій­сько­мов­но­го на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни та по­за її ме­жа­ми на­у­ко­во-істо­ри­чної ін­фор­ма­ції про два зло­чин­ні ре­жи­ми. Книж­ка роз­по­всю­джу­ва­ти­ме­ться без­ко­штов­но. Еле­ктрон­ний ва­рі­ант книж­ки бу­де до­сту­пний для за­ван­та­же­н­ня на всі еле­ктрон­ні но­сії та га­дже­ти.

ФО­ТО ОЛЕ­КСІЯ ІВА­НО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.