Смер­тель­но не­без­пе­чний по­пу­лізм

Но­ва се­рія три­ле­ра «Ре­жим пе­ре­пу­сток» роз­по­ча­ла­ся. Як зро­би­ти фі­нал ці­єї істо­рії успі­шним?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, фо­то Ми­ко­ли ТИМЧЕНКА, «День»

Ми­ну­ло­го ти­жня Слу­жба без­пе­ки Укра­ї­ни пред­ста­ви­ла онов­ле­ний Тим­ча­со­вий по­ря­док в’їзду на не­кон­тро­льо­ва­ну те­ри­то­рію та ви­їзду з неї. Над до­ку­мен­том пра­во­охо­рон­ці пра­цю­ва­ли ра­зом з гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми. У но­вих пра­ви­лах вра­ху­ва­ли май­же всі ви­мо­ги гро­мад­сько­сті: зокре­ма, по­лег­ши­ли пе­ре­тин лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня для ді­тей, від­мі­ни­ли пе­ре­пус­тки для ав­то­мо­бі­лів. Але та­ко­жв­ве­ли нор­му, яку не обго­во­рю­ва­ли з акти­ві­ста­ми і яка ні­ве­лю­ва­ла усі до­ся­гне­н­ня: за­бо­ро­ни­ли ав­то­бу­сне спо­лу­че­н­ня.

«НЕ ЕКО­НО­МІ­ЧНА БЛО­КА­ДА, А КО­РУ­ПЦІЙ­НА СХЕ­МА»

Ни­ні лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня мо­жна пе­ре­тну­ти тіль­ки на осо­би­сто­му ав­то­мо­бі­лі чи на та­ксі. Чер­ги на контрольно-про­пу­скних пун­ктах зро­сли до ко­смі­чних мас­шта­бів: одна спра­ва — за один раз пе­ре­ві­ри­ти 30 лю­дей в ав­то­бу­сі, ін­ша — пе­ре­ві­ри­ти ту жкіль­кість лю­дей у ше­сти ав­тів­ках. Та­ко­жє сут­тє­ві обме­же­н­ня вво­зу про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня і ме­ди­ка­мен­тів.

«Ме­ні не по­до­ба­є­ться по­лі­ти­ка по­двій­них стан­дар­тів з бо­ку дер­жа­ви, — ка­же юрист і гро­мад­ський ді­яч ро­дом із До­не­цька

Бог­дан ЧУ­МАК. — Ча­сти­на уря­дов­ців за­ро­бляє на кон­тра­бан­ді че­рез цей про­пу­скний ре­жим. Че­рез ньо­го ги­нуть лю­ди. Під час бом­бар­ду­вань у них зго­ря­ють до­ку­мен­ти, і во­ни не мо­жуть ви­їха­ти і вря­ту­ва­ти­ся. Фа­кти­чно ми не мо­же­мо ви­зна­чи­ти­ся: Дон­бас наш чи не наш». Рі­дні Бо­г­да­на ви­му­ше­ні по 13—14 го­дин сто­я­ти на блок­по­стах і пла­ти­ти ша­ле­ні ха­ба­рі за пе­ре­пус­тки. Втім, юрист за­ува­жує, що ре­жим пе­ре­пу­сток — тіль­ки вер­хів­ка айс­бер­га. «Ве­ли­ке пи­та­н­ня що­до так зва­ної еко­но­мі­чної бло­ка­ди і то­го, хто на ній за­ро­бляє. Ін­тер­нет за­ва­ле­ний ві­део, як з оку­по­ва­них те­ри­то­рій ру­ха­ю­ться ва­го­ни з ву­гі­л­лям. Одно­ча­сно у де­яких мі­стах, під­кон­троль­них бо­йо­ви­кам, си­ту­а­ція на­бли­жа­є­ться до го­ло­ду. Це — не еко­но­мі­чна бло­ка­да, а ко­ру­пцій­на схе­ма».

МИ МА­Є­МО БА­ГА­ТО СПЕ­КУ­ЛЯ­ЦІЙ, ЩО ВМІ­ЛО ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­ЮТЬ РО­СІЙ­СЬКІ ЗМІ

На­га­да­є­мо опри­лю­дне­не не­що­дав­но в ЗМІ по­ві­дом­ле­н­ня про те, що Укра­ї­на що­до­би за­во­зить 15—20 тис. тонн ву­гі­л­ля з оку­по­ва­них те­ри­то­рій Лу­ган­ської та До­не­цької обла­стей. Про це по­ві­до­мив мі­ністр енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин. Мі­ністр на­га­дав, що ці­на ву­гі­л­ля ста­но­вить 1100 грн за тон­ну. Ву­гі­л­ля за­ку­по­ву­ють ви­клю­чно у під­при­ємств, пе­ре­ре­є­стро­ва­них на під­кон­троль­ній Укра­ї­ні те­ри­то­рії. Вар­то ска­за­ти, що у то­го, хто пе­ре­бу­вав на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії і при­бли­зно уяв­ляє си­ту­а­цію там, ви­ни­кне за­ко­но­мір­не за­пи­та­н­ня — як під­при­єм­ства мо­жуть уза­га­лі пра­цю­ва­ти в бло­ка­ді? Справ­ді, по фа­кту ні­якої бло­ка­ди не­має. Під­при­єм­ства, в яких ра­хун­ки в укра­їн­ських бан­ках, те­хні­чно ма­ють мо­жли­вість і при­йма­ти гро­ші на свій ра­ху­нок, і роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся з по­да­тка­ми. Про це зна­ють і бо­йо­ви­ки, які дав­но на­ки­ну­ли оком на стра­те­гі­чні ву­гле­до­був­ні під­при­єм­ства під­ні­ма­ю­чи пи­та­н­ня їх «на­ціо­на­лі­за­ції». Чим це мо­же скін­чи­ти­ся для бо­йо­ви­ків? Тим, що Укра­ї­на про­сто на­пря­му ку­пу­ва­ти­ме ву­гі­л­ля з Ро­сії.

На­ра­зі ми ма­є­мо чи­ма­ло спе­ку­ля­цій з ви­зна­че­н­ням сло­ва «бло­ка­да», що вмі­ло ви­ко­ри­сто­ву­є­ться про­ро­сій­ськи­ми ЗМІ для на­ві­ю­ва­н­ня асо­ці­а­ції з «бло­ка­дним Ле­нін­гра­дом», а укра­їн­ців з фа­ши­ста­ми. З дру­го­го бо­ку, ло­гі­ка «бло­ку­ва­ти» Дон­бас, але при цьо­му не бло­ку­ва­ти Ро­сію, див­на. Лю­ди все одно їздять до сво­їх осель на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, але че­рез Ро­сію (кіль­ка ра­зів пе­ре­пла­чу­ю­чи). Так са­ме як і про­віз то­ва­рів мо­же здій­сню­ва­ти­ся че­рез ро­сій­ський кор­дон. Дон­бас по фа­кту не за­бло­ко­ва­ний, але про це ого­ло­ше­но. Шля­хів об­хо­ду «бло­ка­ди» без­ліч. І біль­шість з них про­ля­гає че­рез Ро­сію та ки­ше­ні тих, хто від­по­від­ає за кон­троль лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня. Фа­кти­чно, ми про­сто ма­є­мо тло для ко­ру­пцій­ної складової з чергами на кор­до­нах і блок­по­стах. Ко­ла­бо­ра­ціо­нізм з бо­йо­ви­ка­ми на­то­мість про­дов­жує про­цві­та­ти. Це дво­їстий під­хід, який ли­ше ого­лює склад- ність си­ту­а­ції і ви­ма­гає всі­ля­ко де­по­лі­ти­зу­ва­ти цю те­му.

Дня­ми гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції схо­ду Укра­ї­ни ор­га­ні­зу­ва­ли мі­тинг на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті у Ки­є­ві че­рез онов­ле­ний по­ря­док пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня. Лю­ди ви­ма­га­ли від­мі­ни­ти за­бо­ро­ну ав­то­бу­сно­го спо­лу­че­н­ня, збіль­ши­ти про­пу­скну зда­тність КПВВ (кон­троль­них пун­ктів в’їзду-ви­їзду), по­лег­ши­ти про­ве­зе­н­ня че­рез лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня лі­ків і то­ва­рів пер­шої не­об­хі­дно­сті.

ПО­РУ­ШЕ­Н­НЯ КОН­СТИ­ТУ­ЦІЇ?

Ре­жим пе­ре­пу­сток мо­же бу­ти під­ста­вою для звер­нень до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни. «Є пи­та­н­ня до то­го, на­скіль­ки пра­во­мір­ний з бо­ку на­шо­го за­ко­но­дав­ства по­ря­док пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня вза­га­лі. Згі­дно стат­ті 64 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, будь-які обме­же­н­ня у пра­вах ма­ють вво­ди­ти­ся в умо­вах во­єн­но­го або над­зви­чай­но­го ста­нів. У нас не­має ні то­го, ні ін­шо­го», — ко­мен­тує ке­рів­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Лу­ган­ська пра­во­за­хи­сна гру­па» На­та­лія ЦЕЛОВАЛЬНИЧЕНКО.

Пра­во­за­хи­сник роз­по­від­ає, що лю­ди ви­му­ше­ні йти до КПВВ 20 кі­ло­ме­трів пі­шки. Де­хто за та­ких умов ви­їжджає з оку­по­ва­ної те­ри­то­рії че­рез Ро­сію. На­та- лія Целовальниченко до­дає: «На не­під­кон­троль­ні Укра­ї­ні те­ри­то­рії за­бо­ро­ни­ли вво­зи­ти про­ду­кти і ме­ди­ка­мен­ти як то­ва­ри. Тіль­ки на осо­би­сто­му транс­пор­ті — і то є обме­же­н­ня що­до то­го, на яку су­му про­ду­кти мо­жна вво­зи­ти. Або укра­їн­ські то­ва­ри мо­жуть над­хо­ди­ти на не­під­кон­троль­ні те­ри­то­рії у ви­гля­ді гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги. Але пра­кти­чно ні­хто з ме­шкан­ців цих те­ри­то­рій не отри­му­вав та­ку «гу­ма­ні­тар­ку». Укра­ї­на ви­штов­хує не­під­кон­троль­ні їй на­се­ле­ні пун­кти зі сво­го скла­ду».

Жи­те­лі До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей ма­ють пе­ре­ти­на­ти лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня ли­ше на під­ста­ві укра­їн­сько­го па­спор­та, вва­жає На­та­лія Целовальниченко. Пра­во­за­хи­сник вва­жає: «Впли­ну­ти на по­ря­док пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня мо­жуть РНБО та Пре­зи­дент Укра­ї­ни. Во­ни на­пря­му впли­ва­ють на ухва­ле­н­ня рі­шень у цій сфе­рі. СБУ, по су­ті, ли­ше ви­ко­на­вець, який за­крі­плює по­лі­ти­чну во­лю, про­ди­кто­ва­ну на­го­рі».

ПЛАН ДІЙ, ЩОБ ПО­КРА­ЩИ­ТИ СИ­СТЕ­МУ

Ви­мо­ги акти­ві­стів що­до змін у пра­ви­лах пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня і за­со­би їх до­ся­гне­н­ня сфор­му­лю­вав го­лов­ний ко­ор­ди­на­тор гро­мад­ської ор- га­ні­за­ції «Дон­бас SOS» Оле­ксандр ГОР­БА­ТКО:

— Пер­ша на­ша ви­мо­га — ска­су­ва­ти пункт 1.6 но­во­го Тим­ча­со­во­го по­ряд­ку пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня про за­бо­ро­ну ав­то­бу­сно­го спо­лу­че­н­ня. Ми ма­є­мо на­ла­го­ди­ти яко­мо­га біль­ше зв’яз­ків між кон­тро­льо­ва­ною і не­кон­тро­льо­ва­ною Укра­ї­ною те­ри­то­рі­я­ми. Ми ма­є­мо обмі­ню­ва­ти­ся ін­фор­ма­ці­єю, щоб лю­ди ба­чи­ли: не­має жо­дної «ки­їв­ської хун­ти», на віль­ній те­ри­то­рії Укра­ї­ни мо­жна отри­му­ва­ти пен­сії, ку­пу­ва­ти про­ду­кти то­що.

Тре­ба тер­мі­но­во збіль­ши­ти кіль­кість до­ро­жніх смуг та при­кор­дон­ни­ків на КПВВ, щоб яко­мо­га швид­ше про­пу­ска­ти транс­порт­ні за­со­би. Та­кож­тре­ба бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю на блок­по­стах і з про­да­жем пе­ре­пу­сток.

Не­об­хі­дно ство­ри­ти умо­ви, щоб ко­жен міг лег­ко по­да­ти до­ку­мен­ти і ді­зна­ти­ся, чи го­то­ва пе­ре­пус­тка. Сьо­го­дні лю­ди на не­кон­тро­льо­ва­ній те­ри­то­рії ма­ють сер­йо­зні про­бле­ми з по­да­чею до­ку­мен­тів. Еле­ктрон­на си­сте­ма не пра­цює, а від­вез­ти до­ку­мен­ти на КПВВ або блок­пост — ку­па зу­силь. На но­ме­ри, ку­ди тре­ба те­ле­фо­ну­ва­ти, щоб ді­зна­ти­ся про го­тов­ність пе­ре­пус­тки, лю­ди до­дзво­ню­ю­ться мі­ся­ця­ми. Тре­ба збіль­ши­ти кіль­кість лі­ній або опе­ра­то­рів, ав­то­ма­ти­зу­ва­ти цей про­цес.

Та­кож­тре­ба на­ла­го­ди­ти си­сте­му пу­блі­чно­го спо­ві­ще­н­ня що­до змін у по­ряд­ку пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня. Для ба­га­тьох ці пра­ви­ла не­зро­зумі­лі. Справ­ді, лю­ди­ні, яка не під­ко­ва­на юри­ди­чно, скла­дно ро­зі­бра­ти­ся у цих пи­та­н­нях.

Май­же всі пун­кти, ро­зро­бле­ні ро­бо­чою гру­пою при СБУ, до скла­ду якої я вхо­джу, за­про­ва­ди­ли: це і спро­ще­на си­сте­ма пе­ре­ти­ну для не­пов­но­лі­тніх, і по­лег­ше­н­ня ре­жи­му для осо­би­стих транс­порт­них за­со­бів то­що. Але за­бо­ро­на ав­то­бу­сних пе­ре­ве­зень ні­ве­лює ці до­ся­гне­н­ня. До то­го ж си­ло­ві стру­кту­ри, які кон­тро­лю­ють ви­ко­на­н­ня по­ряд­ку пе­ре­ти­ну, ін­ко­ли не­по­ін­фор­мо­ва­ні про змі­ни і не ви­пу­ска­ють ді­тей або ви­ма­га­ють пе­ре­пус­тку на ав­то.

У ро­бо­чій гру­пі ми на­віть не обго­во­рю­ва­ли за­бо­ро­ну ав­то­бу­сних пе­ре­ве­зень. Пред­став­ни­ки СБУ ска­за­ли, що не зо­бов’яза­ні обго­во­рю­ва­ти це з на­ми і вка­зів­ки що­до цих пун­ктів при­йшли зго­ри. Ро­бо­ча гру­па про­дов­жує пра­цю­ва­ти, дня­ми бу­де на­сту­пне її за­сі­да­н­ня. Але з’явив­ся хо­ло­док у спіл­ку­ван­ні з си­ло­ви­ка­ми. Вва­жаю, се­ред при­чин — від­сто­ро­не­н­ня з по­са­ди го­ло­ви СБУ Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ка, бо він без­по­се­ре­дньо іні­ці­ю­вав ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи, під­штов­ху­вав її до дій. Ми зна­є­мо, як ви­рі­ши­ти про­бле­ми з ре­жи­мом пе­ре­пу­сток, і звер­та­є­мо­ся зі сво­ї­ми про­по­зи­ці­я­ми до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чо­го обв’яз­ки го­ло­ви СБУ, го­ло­ви РНБО. Все ре­аль­но ви­рі­ши­ти, якщо за­йма­ти­ся ці­єю спра­вою.

КИ­ЇВ. МАЙ­ДАН НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНО­СТІ. 22 ЧЕРВ­НЯ 2015 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.