Бо­роть­ба з «тін­ню» чи по­си­ле­н­ня ти­ску?

Мін­фін хо­че ска­су­ва­ти бан­ків­ську та­єм­ни­цю та пе­ре­ві­ри­ти ста­тки ба­га­тих

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ан­на ДЕ­РЕВ’ЯН­КО:

Ва­жли­во па­ра­лель­но лі­бе­ра­лі­зу­ва­ти по­да­тко­ве ре­гу­лю­ва­н­ня та зро­би­ти умо­ви, щоб пла­ти­ти хо­ті­ли всі. Це мо­жли­во, ко­ли не бу­де «на­їздів» на ком­па­нії, і в кра­ї­ні до­мі­ну­ва­ти­ме вер­хо­вен­ство пра­ва

Уряд хо­че по­ста­ви­ти «на облік» всіх укра­їн­ських ба­га­ті­їв та пе­ре­ві­ри­ти ре­тель­ні­ше ки­ше­ні ря­до­вих укра­їн­ців. Вчо­ра від­по­від­ні за­ко­но­дав­чі іні­ці­а­ти­ви на сво­є­му сай­ті опри­лю­дни­ло Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни.

Так, одним з двох за­ко­но­про­е­ктів про­по­ну­є­ться вве­сти осо­бли­вий кон­троль за спла­тою по­да­тків за­мо­жни­ми осо­ба­ми. Та­ки­ми вва­жа­ти­му­ться ті, хто від­по­від­а­ють хоч одно­му з трьох кри­те­рі­їв: є кін­це­вим бе­не­фі­ці­а­ром ве­ли­ко­го пла­тни­ка по­да­тків; пря­мо або опо­се­ред­ко­ва­но во­ло­діє 20% і біль­ше юри­ди­чної осо­би, що є по­да­тко­вим ре­зи­ден­том ін­шої дер­жа­ви і за­де­кла­ру­ва­ло при­бу­ток за по­пе­ре­дній по­да­тко­вий рік 10 міль­йо­нів єв­ро і біль­ше; за­галь­ний рі­чний опо­да­тко­ву­ва­ний до­хід за по­пе­ре­дній по­да­тко­вий (зві­тний) рік пе­ре­ви­щує 50 міль­йо­нів гри­вень. В Мін­фі­ні вва­жа­ють, що ба­га­ті ма­ють обов’яз­ко­во по­да­ва­ти де­кла­ра­цію про до­хо­ди в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді (за за­трим­ку по­да­чі штра­фом в 10% су­ми на­ра­хо­ва­но­го по­да­тку на до­хо­ди фі­зо­сіб). При цьо­му податківці змо­жуть змі­ню­ва­ти основ­не мі­сце облі­ку за­мо­жної осо­би на­рів­ні з ве­ли­ким пла­тни­ком по­да­тків. Ці­ка­вою є й про­по­зи­ція до­зво­ли­ти фі­ска­лам до­на­ра­хо­ву­ва­ти по­да­тки (тер­мін дав­но­сті — 10 ро­ків).

Ін­шим за­ко­но­про­е­ктом («Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни пе­ред­ба­че­но змі­ни до за­ко­ну «Про бан­ки і бан­ків­ську ді­яль­ність » ) хо­чуть до­зво­ли­ти роз­кри­ва­ти бан­ків­ську та­єм­ни­цю. За ін­фор­ма­ці­єю прес- слу­жби Мін­фі­ну, та­ку ін­фор­ма­цію про юри­ди­чних та фі­зи­чних осіб за пи­сьмо­вою ви­мо­гою бан­ки від­кри­ва­ти­муть ор­га­нам про­ку­ра­ту­ри, СБУ, На­ціо­наль­но­му ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро, Ан­ти­мо­но­поль­но­му ко­мі­те­то­ві, а та­ко­жДерж ав­ній фі­скаль­ній слу­жбі.

Іні­ці­а­ти­ви Мін­фі­ну ма­ють бла­гу ме­ту — ле­га­лі­зу­ва­ти до­хо­ди в кра­ї­ні та ви­да­ви­ти з еко­но­мі­ки «тінь». До цьо­го жо­дно­му з урядів не вда­ва­ло­ся зму­си­ти всіх (по­чи­на­ю­чи від ря­до­вих укра­їн­ців і за­кін­чу­ю­чи олі­гар­ха­ми) че­сно пла­ти­ти по­да­тки. Чи вда­сться цьо­го ра­зу? Дум­ки опи­та­них «Днем» екс­пер­тів ро­зі­йшли­ся.

«Ба­га­ті укра­їн­ці дій­сно по­вин­ні жи­ти від­кри­то, бо во­ни є най­біль­шим по­тен­цій­ним дже­ре­лом ті­ньо­вих до­хо­дів. Але фі­скаль­не ві­дом­ство має бо­ро­ти­ся з не­до­ра­ху­ва­н­ням по­да­тків та слід­ку­ва­ти за пов­но­тою тран­за­кцій, а не кон­тро­лю­ва­ти спо­сіб жи­т­тя лю­дей», — вва­жає пре­зи­дент «Цен­тру еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку» Оле­ксандр Па­сха­вер. Не в за­хва­ті він і від на­мі­рів роз­кри­т­тя бан­ків­ської та­єм­ни­ці. «На­ші ре­фор­ма­то­ри на­га­ду­ють хі­рур­гів, які вва­жа­ють, що якщо опе­ру­ють хво­ро­го, то йо­му має бу­ти бо­ля­че. Тре­ба кра­ще по­ду­ма­ти, ко­ли цей біль дій­сно по­трі­бно від­чу­ва­ти, а ко­ли — ні. Не ро­зу­мію на­ві­що по­да­тків­цям та­кі пов­но­ва­же­н­ня: якщо є пі­до­зра, то й сьо­го­дні во­ни мо­жуть отри­ма­ти рі­ше­н­ня су­ду і отри­ма­ти цю ін­фор­ма­цію від бан­ку. Я б не очі­ку­вав по­зи­тив­ної ре­а­кції від вкла­дни­ків у та­ко­му ра­зі», — по­яснює екс­перт. Він на­зи­ває іні­ці­а­ти­ви Мін­фі­ну не іна­кше, як по­си­ле­н­ня по­да­тко­во­го кон­тро­лю і адмі­ні­стра­тив­но­го ти­ску. «Бо­роть­ба з «тін­ню» по­трі­бна, але не та­ки­ми ме­то­да­ми», — по­яснює екс­перт. За сло­ва­ми Па­сха­ве­ра, та­кі дії ли­ше ство­рю­ють за­га­лом не­га­тив­ний фон для ре­форм, які сьо­го­дні і так бу­ксу- ють. «Уряд мав би шу­ка­ти со­ю­зни­ків се­ред на­се­ле­н­ня, а не ро­би­ти всіх про­тив­ни­ка­ми змін. Те, що про­по­ну­є­ться, це як то­таль­не бом­бар­ду­ва­н­ня за­мість про­ве­де­н­ня при­ціль­но­го во­гню», — під­су­мо­вує він.

Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ЄБА Ан­на Де­рев’ян­ко пе­ре­ко­на­на, що Мін­фін ми­слить у пра­виль­но­му на­прям­ку (кон­троль пов­но­ти спла­ти по­да­тків), але! «Але для цьо­го ва­жли­во па­ра­лель­но лі­бе­ра­лі­зу­ва­ти по­да­тко­ве ре­гу­лю­ва­н­ня та зро­би­ти умо­ви, щоб пла­ти­ти хо­ті­ли всі. Це мо­жли­во, ко­ли не бу­де «на­їздів» на ком­па­нії, і в кра­ї­ні до­мі­ну­ва­ти­ме вер­хо­вен­ство пра­ва», — по­яснює во­на. На дум­ку Де­рев’ян­ко, уряд мав би спо­ча­тку да­ти бі­зне­су «пря­ник» (ком­фор­тні умо­ви ро­бо­ти, чо­го в остан­ній рік не ста­ло­ся), а по­тім за­сто­со­ву­ва­ти «ба­тіг», тоб­то жорс­ткий кон­троль. Без цьо­го по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту не бу­де. «Ба­га­ті лю­ди ду­же кмі­тли­ві і ро­зум­ні, ма­ють кон­суль­тан­тів, які під­ка­жуть як уни­кну­ти та­ко­го кон­тро­лю, якщо він їм не ви­гі­дний», — по­яснює во­на. Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ЄБА на­го­ло­шує, що від­бі­лю­ва­ти ве­ли­кі ка­пі­та­ли в Укра­ї­ні по­трі­бно ін­ши­ми ме­то­да­ми, — зму­си­ти нор­маль­но пра­цю­ва­ти трансфер­тне ці­но­утво­ре­н­ня, че­рез яке з кра­ї­ни фа­кти­чно ле­галь­но «ті­ка­ють» мі­льяр­ди ко­штів. «Я б не ска­за­ла, що ті­ньо­ва еко­но­мі­ка ско­ро­чу­є­ться. Аби її по­до­ла­ти, по­трі­бно па­ра­лель­но за­кри­ва­ти по­да­тко­ві ями, вво­ди­ти ка­со­ві апа­ра­ти, аби кон­тро­лю­ва­ти по­тік то­ва­рів че­рез ім­порт і при­глу­ши­ти кон­тра­бан­ду, лі­кві­до­ву­ва­ти кон­вер­та­цій­ні цен­три. Тре­ба да­ва­ти біль­ше сво­бо­ди ле­галь­но­му бі­зне­су», — го­во­рить во­на.

«Жо­ден із двох роз­ро­бле­них Мін­фі­ном за­ко­но­про­е­ктів ще не над­хо­див у пар­ла­мент», — роз­по­вів «Дню» се­кре­тар про­філь­но­го пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки та бан­ків­ської ді­яль­но­сті Ма­ксим Поляков. На від­мі­ну від по­пе­ре­дніх спі­ке­рів йо­го став­ле­н­ня до за­про­по­но­ва­них іні­ці­а­тив ін­ше. «Від­кри­т­тя бан­ків­ської ін­фор­ма­ції — це нор­маль­на пра­кти­ка... Є ба­га­то ви­пад­ків, ко­ли у лю­дей міль­йон­ні ста­тки, а в де­кла­ра­ці­ях ли­ше де­ся­тки ти­сяч. Не ба­чу про­блем і в пи­тан­ні кон­тро­лю за опо­да­тку­ва­н­ням ба­га­тих... Хто пра­цює у пу­блі­чній пло­щи­ні на­справ­ді по­ка­зу­ють не всі свої при­бу­ки. Ці за­ко­но­про­е­кти до­по­мо­жуть де­ті­ні­зу­ва­ти пев­ну ча­сти­ну їх до­хо­дів», — по­яснює він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.