Ро­бо­ту в IT зна­йти лег­ко

Най­мен­ше укра­їн­ці хо­чуть бу­ти про­гра­мі­ста­ми, най­біль­ше — ди­ре­кто­ра­ми з ін­но­ва­цій

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Згі­дно з да­ни­ми ба­га­тьох до­слі­джень рин­ку пра­ці, IT-фа­хів­ці сьо­го­дні — одні з най­більш за­тре­бу­ва­них. Як не див­но, вже про­тя­гом кіль­ком мі­ся­ців ця ва­кан­сія не по­ки­дає то­по­вих схо­ди­нок се­ред за­пи­тів ко­ри­сту­ва­чів сай­та­ми з по­шу­ку ро­бо­ти. Сьо­го­дні вва­жа­є­ться, що бу­ти ІТ-шни­ком — це мо­дно, це ви­со­кі за­ро­бі­тні пла­ти і мо­жли­вість ви­їха­ти будь-ко­ли та без пе­ре­шкод за кор­дон.

Сьо­го­дні ри­нок ІТ в Укра­ї­ні сфор­мо­ва­но з май­же 250 ти­сяч спе­ці­а­лі­стів. Утім, охо­чих по- пра­цю­ва­ти не бра­кує. Від­так, про­тя­гом остан­ніх ро­ків кон­ку­рен­ція в ІТ- сфе­рі ( від­но­ше­н­ня кіль­ко­сті ва­кан­сій до кіль­ко­сті ре­зю­ме за пев­ний пе­рі­од ча­су) скла­дає 1,8 — май­же два пре­тен­ден­та на одну ва­кан­сію. Про це свід­чать ре­зуль­та­ти огля­ду Між­на­ро­дно­го ка­дро­во­го пор­та­лу HeadHunter Укра­ї­на.

«Якщо ана­лі­зу­ва­ти більш де­таль­но, то рі­вень кон­ку­рен­ції силь­но за­ле­жа­ти­ме від сфе­ри, в якій пра­цює той, хто шу­кає ро­бо­ту», — йде­ться в ре­зуль­та­тах до­слі­дже­н­ня. Від­так, у пер­шо­му пів­річ­чі цьо­го ро­ку в IT- сфе­рі най­ниж­ча кон­ку­рен­ція бу­ла се­ред про­гра­мі­стів. На одно­го спе­ці­а­лі­ста при­па­да­ла одна ва­кан­сія. « Це за­ко­но­мір­но, адже го­лов­ний ро­бо­то­да­вець рин­ку — ау­тсор­син­го­ві ком­па­нії, які по­стій­но за­ці­кав­ле­ні в но­вих спів­ро­бі­тни­ках, — по­ясню­ють в HeadHunter. — Так са­мо, як і про­гра­мі­сти, рин­ку по­трі­бні фа­хів­ці, які вмі­ють про­да­ва­ти IT про­ду­кти. У цій спе­ці­а­лі­за­ції та­ко­жна одну ва­кан­сію пре­тен­дує один кан­ди­дат».

Во­дно­час, по­пи­том на рин­ку пра­ці ко­ри­сту­ю­ться і розробники CRM си­стем, SEO-фа­хів­ці та мар­ке­то­ло­ги зі спе­ці­а­лі­за­ці­єю в ін­тер­нет-мар­ке­тин­гу.

Най­ви­ща кон­ку­рен­ція, як і в ін­ших про­фе­сій­них сфе­рах, — се­ред тих, хто хо­че бу­ти ке­рів­ни­ком. Від­так, у спе­ці­а­лі­за­ції «СТО, СІО, Ди­ре­ктор по ІТ» кон­ку­рен­ція скла­дає май­же дев’ять пре­тен­ден­тів на одну ва­кан­сію. У спе­ці­а­лі­за­ції «управ­лі­н­ня IT про­е­кта­ми» — май­же три. «Але і тут шу­ка­ють ро­бо­ту пе­ре­ва­жно ті, ко­го на­зи­ва­ють ме­не­дже­ра­ми се­ре­дньої лан­ки. Однак вар­то за­зна­чи­ти, що по­рів­ня­но з ін­ши­ми га­лу­зя­ми рин­ку пра­ці, кон­ку­рен­ція в цій сфе­рі зна­чно ниж­че (се­ре­дній по­ка­зник hh.Ін­декс для ТОП-ме­не­дже­рів — 12—13)», — за­зна­ча­ють ав­то­ри до­слі­дже­н­ня.

До­сить ви­со­кою є кон­ку­рен­ція се­ред си­стем­них адмі­ні­стра­то­рів — п’ ять пре­тен­ден­тів на одне ро­бо­че мі­сце. Чо­ти­ри спе­ці­а­лі­ста на одну ва­кан­сію пре­тен­ду­ють у сфе­рах комп’ ютер­ної без­пе­ки та ме­ре­же­вих те­хно­ло­гій, три — у сфе­рі бан­ків­ських роз­ро­бок.

В ін­ших по­пу­ляр­них на рин­ку спе­ці­а­лі­за­ці­ях кон­ку­рен­ція зна­хо­ди­ться на се­ре­дньо­му рів­ні. Се­ред те­сту­валь­ни­ків кон­ку­рен­ція — два пре­тен­ден­та на одну ва­кан­сію ( 2,1). У та­ких на­прям­ках, як те­ле­ко­му­ні­ка­ції і те­хно­ло­гі­чна під­трим­ка — три кан­ди­да­ти (2,7), се­ред адмі­ні­стра­то­рів баз да­них і фа­хів­ців з пе­ре­да­чі да­них — два.

Не­о­дно­зна­чність у ви­бо­рі до­слі­дни­ки за­зна­ча­ють і при до­слі­джен­ні ва­кан­сій по ре­гіо­нам. Від­так, у сто­ли­ці на по­са­ду ІТ- шни­ка пре­тен­дує по­стій­но дві осо­би, в Оде­сі — 1,8, в Дні­про­пе­тров­ську — 1,7, у Льво­ві та Хар­ко­ві — 1,5.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.