Ці­на зво­лі­ка­н­ня і «Ко­ля-69»

Екс­пер­ти: В Укра­ї­ні тре­ба й мо­жна уни­кну­ти ство­ре­н­ня ще більш ко­рум­по­ва­ної дер­жа­ви

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю в на­шій кра­ї­ні ве­де­ться не­мов за ві­до­мою при­каз­кою: пе­ре­мог­ти ко­ру­пцію не мо­жна — її мо­жна ли­ше очо­ли­ти. І не ви­пад­ко­во прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк обі­цяє не допу­сти­ти при­ва­ти­за­ції уста­нов, ство­ре­них для про­ти­дії цій ір­жі на ті­лі на­шої дер­жа­ви. «Будь-які спро­би при­ва­ти­за­ції На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро або На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го агент­ства при­ре­че­ні на по­раз­ку » , — за­пев­нив він у по­не­ді­лок на ви­їзно­му за­сі­дан­ні Мін’юсту. Про­те тем­па­ми і які­стю бо­роть­би з ко­ру­пці­єю в на­шій кра­ї­ні де­що зди­во­ва­ні іно­зем­ні екс­пер­ти, за­лу­че­ні Цен­тром між­на­ро­дно­го при­ва­тно­го під­при­єм­ни­цтва (за під­трим­ки USAID) до про­е­кту « Упев­не­ний бі­знес — за­мо­жна гро­ма­да».

Гла­ва ро­бо­чої гру­пи Ор­га­ні­за­ції еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку ( ОЕСР) з про­ти­дії ха­бар­ни­цтву в між­на­ро­дних ко­мер­цій­них опе­ра­ці­ях ( Сло­ве­нія) Дра­го Кос ска­зав, що вже п’ятнад­ця­тий раз при­їжджає до Укра­ї­ни, але не по­мі­тив ве­ли­ких зру­шень у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю. Прийня­те за­ко­но­дав­ство, на йо­го дум­ку, є не­до­ста­тнім, над­то фра­гмен­то­ва­ним на рі­зні за­ко­но­дав­чі акти і, на жаль, не дає ре­зуль­та­тів. « Я не знаю ін­шої кра­ї­ни у сві­ті, яка ма­ла б та­ку кіль­кість ан­ти­ко­ру­пцій­них уста­нов, але пра­кти­чні ре­зуль­та­ти їхньої ро­бо­ти не ду­же по­мі­тні » , — за­зна­чає екс­перт. Він по­си­ла­є­ться на дум­ку де­яких ди­пло­ма­тів, які пра­цю­ють у на­шій кра­ї­ні й на­зи­ва­ють ко­ру­пцію най­стра­шні­шим її (Укра­ї­ни) во­ро­гом.

« Без бо­роть­би з ко­ру­пці­єю ва­ша кра­ї­на ма­ти­ме ду­же сер­йо­зні наслідки, — по­пе­ре­джає Кос, — і їхні озна­ки від­чу­ва­ю­ться вже за­раз». «Якщо ви не бо­ро­ти­ме­те­ся з ко­ру­пці­єю, — про­дов­жує він, — змі­ню­ю­чи при цьо­му на кра­ще по­лі­ти­чну си­сте­му, ви ри­зи­ку­є­те ство­ри­ти ще більш ко­рум­по­ва­ну дер­жа­ву. Усе від­бу­ва­є­ться за­над­то по­віль­но». «Ви ще не до­ся­гли ста­дії роз­ча­ру­ва­н­ня в уря­ді. Але якщо не до­да­ти швид­ко­сті ан­ти­ко­ру­пцій­ній ді­яль­но­сті, то, — за­сте­рі­гає Кос, — та­кої ре­а­кції до­ве­де­ться не дов­го че­ка­ти. І осо­бли­во це сто­су­є­ться при­ва­тно­го се­кто­ра. Тих ком­па­ній, які хо­чуть ма­ти мо­жли­вість кон­ку­ру­ва­ти на сві­то­во­му рин­ку».

« Якщо ви по­ди­ви­те­ся на Гре­цію, то зро­зу­мі­є­те, як ко­ру­пція на­шко­ди­ла роз­ви­тку ці­єї кра­ї­ни, — за­зна­чає ко­ли­шній слід­чий су­д­дя, де­пу­тат Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту від Фран­ції Єва Джо­лі, — то по­ба­чи­те, як ко­ру­пція при­зве­ла до зро­ста­н­ня бор­гів. У Гре­ції при­бли­зно тре­ти­на про­блем пов’ яза­на з ко­ру­пці­єю. Ве­ли­че­зний гре­цький борг став та­ким у зв’ яз­ку з тим, що бу­ли укла­де­ні дер­жав­ні кон­тра­кти для за­до­во­ле­н­ня при­ва­тних ін­те­ре­сів, і це має ду­же сер­йо­зні наслідки для гре­цько­го на­ро­ду » . « Жа­хли­ва ко­ру­пція і в Аф­га­ні­ста­ні. Во­на за­ва­жає вста­нов­лен­ню ми­ру в цій кра­ї­ні, і ве­ли­кі зу­си­л­ля на ба­га­то міль­йо­нів до­ла­рів, спря­мо­ва­них на те, щоб до­сяг­ти до­бро­бу­ту лю­дей у цій кра­ї­ні, че­рез ко­ру­пцію не спра­цю­ва­ли на ко­ристь її жи­те­лів».

« Щоб по­бо­ро­ти ко­ру­пцію, по­трі­бно змі­ни­ти дві ре­чі, — впев­не­ний про­фе­сор кри­мі­но­ло­гії Пів­ні­чно-Схі­дно­го уні­вер­си­те­ту в Бо­сто­ні (США) Ні­кос Пас­сас, — по­ве­дін­ку й мен­таль­ність. Пер­шу мо­жна змі­ни­ти, спи­ра­ю­чись на за­ко­ни і їх ви­ко­на­н­ня. Але зміна менталітету ви­ма­гає біль­шо­го ча­су й ін­ко­ли на­віть змі­ни по­ко­лінь. Це пи­та­н­ня но­вої куль­тур­ної спіль­но­ти, яку тре­ба ви­хо­ву­ва­ти й роз­ви­ва­ти. Це та­кож­пи­та­н­ня осві­ти. Цю ро­бо­ту тре­ба по­чи­на­ти зі шкіл і уні­вер­си­те­тів, і це са­ме те, у чо­му по­вин­ні бра­ти участь вчи­те­лі шкіл і ви­кла­да­чі ви­шів, ЗМІ, та й усе гро­ма­дян­ське су­спіль­ство».

Тим ча­сом, гро­ма­дян­ське су­спіль­ство в Укра­ї­ні ве­де вій­ну з ко­ру­пці­єю та ко­ру­пціо­не­ра­ми, як у ста­рій, так і в но­вій вла­ді. Во­но вже де­чо­го до­би­ло­ся в за­ко­но­дав­чо­му по­лі й за­раз до­кла­дає всіх зу­силь для то­го, щоб ко­ру­пціо­не­ри не мо­гли уни­ка­ти по­ка­ра­н­ня. Го­во­рить один з акти­ві­стів ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ру­ху, екс­перт Ін­сти­ту­ту пу­блі­чної по­лі­ти­ки Ігор Шев­ла- ков. Він пра­цює над між­на­ро­дним про­е­ктом ( у ньо­му бе­руть участь та­ко­жПоль­ща, Мол­до­ва й Вір­ме­нія за під­трим­ки Єв­ро­ко­мі­сії) за­лу­че­н­ня гро­мад­сько­сті до мо­ні­то­рин­гу кон­флі­ктів ін­те­ре­сів у дер­жав­ній слу­жбі. « Пі­сля то­го, як був по­ва­ле­ний ре­жим Яну­ко­ви­ча, — за­зна­чає Шев­ла­ков, — пе­ред на­ми від­кри­ло­ся по­лі­ти­чне ві­кно мо­жли­во­стей. Уряд ін­ко­ли слу­хає гро­мад­ськість і спри­ймає її про­по­зи­ції, та й Вер­хов­на Ра­да ста­ла ува­жні­шою до на­ших іні­ці­а­тив».

«А ко­ли на них ти­снуть ще й на­ші між­на­ро­дні пар­тне­ри, — до­дає гро­мад­ський ді­яч, — то ба­га­то чо­го, як ви­я­ви­ло­ся, мо­жна до­би­ти­ся. Але що ми по­ба­чи­ли в ре­зуль­та­ті до­слі­дже­н­ня? Фа­кти­чно за­пи­са­ні в за­ко­ні ме­ха­ні­зми є фі­кці­єю. У чо­ти­рьох мі­ні­стер­ствах, чи­нов­ни­ків яких нам уда­ло­ся опи­та­ти, ви­явив­ся ли­ше один кон­флікт ін­те­ре­сів. А в 11 мі­ні­стер­ствах, які від­по­ві­ли на наш ін­фор­ма­цій­ний за­пит, зна­йшли­ся ще три кон­флі­кти ін­те­ре­сів. Хо­ча ку­мів­ство, що вва­жа­є­ться укра­їн­ською спе­ци­фі­кою ко­ру­пції й ва­рі­ан­том кон­флі­кту ін­те­ре­сів, у мі­ні­стер­ствах бу­кваль­но про­цві­тає».

« За ста­рої вла­ди при не­об­хі­дно­сті мо­жна бу­ло зна­йти ко­ру­пціо­не­ра, за­а­ре­шту­ва­ти й на­віть по­ка­за­ти всьо­му сві­ту в те­ле­ві­зо­рі, але при цьо­му він міг уни­кну­ти від­по­від­аль­но­сті, — на­рі­кає Шев­ла­ков, — Якщо бу­ла від­по­від­на до­мов­ле­ність або від­по­від­на во­ля. Не бу­ло пря­мо­го й не­від­во­ро­тно­го зв’ яз­ку між­по­ру­ше­н­ням і по­ка­ра­н­ням за ньо­го. А чи­нов­ни­ки до­сить до­бре зна­ли й ро­зумі­ли за­ко­но­дав­ство, але май­же ні­ко­ли не за­яв­ля­ли про на­яв­ність у них кон­флі­кту ін­те­ре­сів, та й ті під­роз­ді­ли та спе­ці­аль­ні ор­га­ни, що ма­ли від­по­від­ні пов­но­ва­же­н­ня, пра­кти­чно не ви­яв­ля­ли та­ких кон­флі­ктів. При цьо­му по­ві­дом­ле­н­ня жур­на­лі­стів-роз­слі­ду­ва­чів або гро­мад­ських акти­ві­стів, на­при­клад про вла­шту­ва­н­ня ді­тей ві­до­мих по­лі­ти­ків і чи­нов­ни­ків на хлі­бні по­са­ди або про дер­жав­ні за­ку­пів­лі у ро­ди­чів у при­ва­тних ком­па­ні­ях, за­ли­ша­ли­ся без ува­ги».

За­раз кон­флікт ін­те­ре­сів уже сам по со­бі є не­хай і не кри­мі­наль­ним, але все-та­ки пра­во­по­ру­ше­н­ням, роз’яснює Шев­ла­ков, що дає під­ста­ву ска­со­ву­ва­ти прийня­ті всу­пе­реч за­ко­ну рі­ше­н­ня або кон­тра­кти. За­раз ко­жен мо­же за­яви­ти про кон­флікт ін­те­ре­сів у за­ку­пів­лях або ви­ді­лен­ні зем­лі й че­рез суд ви­ма­га­ти ска­су­ва­н­ня ко­ру­пцій­но­го акту. Про­те, ко­ли мі­сце­ві акти­ві­сти Ки­їв­ської, Він­ни­цької, Чер­ні­ве­цької й Чер­ка­ської обла­стей по­ці­ка­ви­ли­ся спра­ва­ми з кон­флі­ктом ін­те­ре­сів, то си­ту­а­ція «очі­ку­ва­но ви­яви­ла­ся не­ве­се­лою».

На­при­клад, у Бі­лій Цер­кві мо­ні­то­ринг по­ка­зав, що близь­ко тре­ти­ни мі­сце­вих де­пу­та­тів і чи­нов­ни­ків ма­ють по­тен­цій­ні кон­флі­кти ін­те­ре­сів. Оскіль­ки за­йма­ю­ться бі­зне­сом або ке­ру­ють під­при­єм­ства­ми, що на­да­ють якісь по­слу­ги в мі­сті. До­слі­дже­н­ня да­ло ре­зуль­та­ти. Так, у Чер­ка­сах пі­сля ого­ло­ше­н­ня та­ко­го про­е­кту де­сять мі­сце­вих де­пу­та­тів за­яви­ли про кон­флікт ін­те­ре­сів. Ін­ша спра­ва чи зву­чать та­кі за­яви в Ки­є­ві, де ко­жен дру­гий мі­ський де­пу­тат є або за­бу­дов­ни­ком, або пе­ре­ві­зни­ком, ста­вить ри­то­ри­чне за­пи­та­н­ня екс­перт.

Йо­го ко­ле­га, ана­лі­тик Transparensy International Оле­ксандр Ка­лі­тен­ко роз­по­вів жа­хли­ву ко­ру­пцій­ну істо­рію, що ста­ла­ся в ку­рор­тно­му мі­сте­чку Хміль­ни­ку. Там ці­лу ву­ли­цю займають бу­дин­ки ро­ди­чів де­пу­та­та мі­ськра­ди Оле­ксан­дра Бой­ка. Ді­лян­ки на ній бу­ли ви­ді­ле­ні ма­те­рі, си­но­ві, се­стрі, її чо­ло­ві­ко­ві, те­щі й бра­то­ві не­віс­тки де­пу­та­та. Ін­ший де­пу­тат, Ва­дим Те­ре­щен­ко, ви­ді­лив са­мо­му со­бі дві ді­лян­ки, а тре­тю офор­мив на зя­тя. Ко­ли ці по­ру­ше­н­ня бу­ли ви­яв­ле­ні, то де­пу­та­ти, що про­штра­фи­ли­ся, ви­сту­пи­ли із за­ява­ми про кон­флі­кти ін­те­ре­сів, але акти­ві­сти вже звер­ну­ли­ся до від­по­від­них ор­га­нів з про­ха­н­ня­ми про пе­ре­вір­ку цих фа­ктів. А по­пе­ре­ду но­ві пе­ре­вір­ки. На­при­клад, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Transparensy International Укра­ї­на Оле­ксій Хма­ра роз­по­вів, що ме­ра Ір­пе­ня так і на­зи­ва­ють: Ко­ля69. Див­не прі­зви­сько. Ви­яв­ля­є­ться, го­ро­дя­ни ве­дуть ра­ху­нок квар­ти­рам, що зна­хо­ди­ться у йо­го вла­сно­сті... Те­пер ці да­ні ма­ють на­мір пе­ре­ві­ри­ти гро­мад­ські ді­я­чі. От­же, не так уже й до­бре за­раз ко­ру­пціо­не­рам в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.