За ти­ждень від­бу­де­ться зу­стріч МВФ, КМУ та кре­ди­то­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пред­став­ни­ки Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду (МВФ), уря­ду Укра­ї­ни та спе­ці­аль­но­го ко­мі­те­ту, сфор­мо­ва­но­го три­ма­ча­ми укра­їн­ських облі­га­цій, про­ве­дуть зу­стріч у Ва­шинг­то­ні з 29 черв­ня по 3 ли­пня. Про це по­ві­до­ми­ли в МВФ. В да­ний час кре­ди­то­ри оці­ню­ють остан­ню, по­кра­ще­ну про­по­зи­цію Укра­ї­ни про ре­стру­кту­ри­за­цію облі­га­цій, представлену 19 черв­ня.

Ми­ну­ло­го ти­жня Ки­їв за­про­по­ну­вав кре­ди­то­рам до­да­тко­ві па­пе­ри, прив’яза­ні до зро­ста­н­ня ВВП Укра­ї­ни, що до­зво­лить вла­сни­кам укра­їн­ських бор­гів збе­рег­ти шан­си на мі­ні­мі­за­цію спи­са­н­ня бор­гу в ра­зі по­лі­пше­н­ня еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні. На дум­ку укра­їн­ської сто­ро­ни, це до­по­мо­же по­до­ла­ти роз­бі­жно­сті з кре­ди­то­ра­ми. Ра­зом із тим ко­мі­тет як і ра­ні­ше вва­жає свою вла­сну про­по­зи­цію, яка не пе­ред­ба­чає спи­са­н­ня основ­ної су­ми бор­гу, ви­гі­дні­шою для Укра­ї­ни. На­га­да­є­мо, що Укра­ї­на по­вин­на по­ни­зи­ти борг до 71% ВВП до 2020 ро­ку і за­без­пе­чи­ти, щоб на­ван­та­же­н­ня з йо­го об­слу­го­ву­ва­н­ня що­рік, по­чи­на­ю­чи з 2019 ро­ку, не пе­ре­ви­щу­ва­ло в се­ре­дньо­му 10% ВВП. Об­сяг облі­га­цій, які ре­стру­кту­ру­ю­ться, — $23 млрд.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

МІ­НІ­СТРУ ФІ­НАН­СІВ УКРА­Ї­НИ НА­ТА­ЛІЇ ЯРЕ­СЬКО ТА ПРЕМ’ЄРУ АР­СЕ­НІЮ ЯЦЕ­НЮ­КУ БУ­ДЕ НЕ­ПРО­СТО ПЕ­РЕ­КО­НА­ТИ КРЕ­ДИ­ТО­РІВ ПІ­ТИ НА МИ­РО­ВУ У ВА­ШИНГ­ТО­НІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.