У Ка­зах­стан про­да­ва­ти­муть укра­їн­ську мо­ло­чну про­ду­кцію

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на в ме­жах не­що­дав­ніх пе­ре­мо­вин із Ка­зах­ста­ном в рам­ках ба­га­то­сто­рон­ньої гру­пи що­до йо­го всту­пу до Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі (СОТ) до­мо­ви­ла­ся про від­нов­ле­н­ня до­сту­пу укра­їн­ської мо­ло­чної про­ду­кції на ка­зах­стан­ський ри­нок, по­ві­до­мив прем’ єр- мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк. «Ми за­ско­чи­ли бу­кваль­но в остан­ній ва­гон», — про­ко­мен­ту­вав го­ло­ва уря­ду ре­зуль­та­ти пе­ре­мо­вин на роз­ши­ре­ній ко­ле­гії Мі­не­ко-ном­ро­з­ви­тку. Яце­нюк за­зна­чив, що, згі­дно з під­пи­са­ним у рам­ках ба­га­то­сто­рон­ніх пе­ре­мо­вин про­то­ко­лом, у ви­пад­ку змі­ни Аста­ною тор­го­вель­но­го ре­жи­му що­до укра­їн­ських то­ва­рів Ки­їв має пра­во на си­ме­три­чні дії у від­по­відь. Згі­дно з да­ни­ми Держ­ста­ту, 2014 ро­ку за ши­ро­кою то­вар­ною ка­те­го­рі­єю «Мо­ло­ко і мо­ло­чні про­ду­кти, яй­ця пти­ці, на­ту­раль­ний мед» екс­порт з Укра­ї­ни до Ка­зах­ста­ну ви­ріс на 24,3% — до 55,46 млн. Во­дно­час за сі­чень-кві­тень цьо­го ро­ку він впав на 59,7% — до $5,11 млн.

ФО­ТО КО­СТЯН­ТИ­НА ГРИ­ШИ­НА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.