Мін­со­цпо­лі­ти­ки кри­ти­кує «суб­си­дій­ний» за­кон

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Пав­ло Ро­зен­ко вва­жає, що де­пу­та­ти за­мість спро­ще­н­ня про­це­ду­ри отри­ма­н­ня суб­си­дій пен­сіо­не­ра­ми й ін­ва­лі­да­ми вза­га­лі по­зба­ви­ли їх та­кої мо­жли­во­сті, ухва­лив­ши змі­ни до за­ко­ну «Про жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги». «Яке бу­ло моє зди­ву­ва­н­ня, ко­ли в ін­тер­не­ті по­ба­чив, що в п’ятни­цю Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ухва­ли­ла за­ко­но­про­ект №2676, яким ні­би­то «спро­сти­ла» до­ступ до си­сте­ми суб­си­дій пен­сіо­не­рам та ін­ва­лі­дам. Ко­ли сьо­го­дні про­чи­тав ухва­ле­ний за­кон, то був, м’яко ка­жу­чи, шо­ко­ва­ний. За­мість спро­ще­ної про­це­ду­ри до­сту­пу до суб­си­дій де­пу­та­ти фа­кти­чно по­зба­ви­ли суб­си­дій пен­сіо­не­рів та ін­ва­лі­дів», — на­пи­сав мі­ністр на свій сто­рін­ці у Фейс­бу­ці. Ро­зен­ка обу­ри­ло, що де­пу­та­ти ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про не­об­хі­дність ін­ва­лі­дам і пен­сіо­не­рам на­да­ва­ти до­від­ки про до­хо­ди для отри­ма­н­ня суб­си­дії, то­ді як уряд від­мі­нив та­ку не­об­хі­дність. «У пер­шо­му абза­ці на­пи­са­но про те, що суб­си­дії по­вин­ні на­да­ва­ти­ся без звер­не­н­ня гро­ма­дя­ни­на. Тоб­то мі­сце­вий ор­ган вла­ди по­ви­нен ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, на­пев­но, екс­тра­сен­сор­ні ме­то­ди, аби ви­зна­чи­ти ба­жа­н­ня лю­ди­ни отри­ма­ти суб­си­дію. Хтось мо­же ска­за­ти, як це ви­гля­да­ти­ме?», — на­пи­сав мі­ністр со­цпо­лі­ти­ки. «Ну а да­лі вза­га­лі ше­девр: не­пра­цю­ю­чим і пра­цю­ю­чим пен­сіо­не­рам, пра­цю­ю­чим і не­пра­цю­ю­чим ін­ва­лі­дам, чле­нам їхніх сі­мей по­трі­бно зда­ти до­від­ки про до­хо­ди гро­ма­дян. Уряд тіль­ки від­мі­нив збір будь-яких до­від­ок, за­бо­ро­нив­ши ви­ма­га­ти їх у лю­дей, а нар­де­пи ви­рі­ши­ли зно­ву пу­сти­ти пен­сіо­не­рів і ін­ва­лі­дів всі­ма кру­га­ми пе­кла, зби­ра­ю­чи ні­ко­му не по­трі­бні до­від­ки. Не за­ко­но­про­ект, а вер­ши­на аб­сур­ду», — до­дав він. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни на за­сі­дан­ні 19 черв­ня 229 го­ло­са­ми під­три­ма­ла за осно­ву і в ці­ло­му за­ко­но­про­ект № 2676 про вне­се­н­ня змін до за­ко­ну «Про жи­тло­во-ко­му­наль­ні по­слу­ги» (що­до на­ра­ху­ва­н­ня суб­си­дій пен­сіо­не­рам і ін­ва­лі­дам).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.