Ка­бмін про­дов­жить мо­ра­то­рій на пе­ре­вір­ки бі­зне­су

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Уряд під­три­має про­по­зи­цію Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку про про­дов­же­н­ня мо­ра­то­рію на пе­ре­вір­ки бі­зне­су і іні­ці­ює в пар­ла­мен­ті пе­ре­гляд по­ряд­ку їх про­ве­де­н­ня на май­бу­тнє. «По­стій­но пе­ре­но­си­ти тер­мі­ни — сен­су не­має. За пів­ро­ку тре­ба пов­ні­стю пе­ре­пи­са­ти під­хід до пе­ре­ві­рок. За не­за­кон­не про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки суб’єкт, який її про­во­дить, по­ви­нен не­сти від­по­від­аль­ність», — за­зна­чив го­ло­ва уря­ду Ар­се­ній Яце­нюк. У КМУ че­ка­ють, що пар­ла­мент під­три­має та­кі про­по­зи­ції уря­ду. Го­ло­ва Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус по­ві­до­мив, що про­по­зи­цію ві­дом­ства про про­дов­же­н­ня мо­ра­то­рію на пе­ре­вір­ки до кін­ця 2016 ро­ку за­пла­но­ва­но обго­во­ри­ти на за­сі­дан­ні Ка­бмі­ну 24 черв­ня. «Це мі­ні­мум, що ми мо­же­мо зро­би­ти для на­шо­го бі­зне­су в та­ких скла­дних еко­но­мі­чних умо­вах, які во­ни ви­про­бо­ву­ють», — під­кре­слив мі­ністр. На­га­да­є­мо, що в Укра­ї­ні з осе­ні 2014 ро­ку діє вве­де­ний уря­дом мо­ра­то­рій на пе­ре­вір­ки ді­яль­но­сті всіх суб’єктів під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, окрім пе­ре­ві­рок, що про­во­дя­ться Держ­фі­нін­спек-ці­єю і Дер­жав­ною фі­скаль­ною слу­жбою (ДФС). Пе­ре­вір­ки мо­жуть здій­сню­ва­ти­ся ли­ше з до­зво­лу уря­ду або на про­ха­н­ня са­мої ком­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.