Ми­тни­цю мо­жуть від­да­ти на ау­тсор­синг

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ідея пе­ре­да­чі ви­ко­на­н­ня фун­кцій ми­тної слу­жби на ау­тсор­синг обго­во­рю­є­ться в укра­їн­сько­му уря­ді, по­ві­до­мив мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус. «Обго­во­рю­є­мо зда­чу управ­лі­н­ня ми­тни­цею іно­зем­ній ком­па­нії», — ска­зав він. Абро­ма­ві­чус на­га­дав, що най­ближ­чим ча­сом мі­ністр фі­нан­сів На­та­ля Яре­сько пред­став­ля­ти­ме ре­фор­му Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби, до якої за­раз на­ле­жить ми­тна слу­жба, Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів. Го­ло­ва МЕРТ вже зга­ду­вав про мо­жли­вість пе­ре­да­чі управ­лі­н­ня ми­тни­цею на ау­тсор­синг пі­сля зу­стрі­чі на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня з про­фе­со­ром По­лом Ро­ме­ром з Stern School of Business. Outsourcing управ­лі­н­ня ми­тни­цею за­сто­со­ву­вав­ся у низ­ці кра­їн з пе­ре­хі­дною еко­но­мі­кою. «За­лу­ча­ла­ся, зокре­ма, (бри­тан­ська) Сrown Agents», — на­пи­сав він у сво­є­му Твіт­те­рі. Ра­ні­ше го­ло­ва фра­кції «Са­мо­по­міч» Олег Бе­ре­зюк за­явив, що Ка­бмін по­зи­тив­но сприйняв про­по­зи­цію пе­ре­да­ти управ­лі­н­ня укра­їн­ською ми­тни­цею іно­зем­ним екс­пер­там, і прем’єр-мі­ністр від­дав до­ру­че­н­ня мі­ні­стро­ві еко­но­мі­ки де­таль­но опра­цю­ва­ти та­ку мо­жли­вість.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.