Аграр­ний фонд хо­че по­сі­сти 30% рин­ку фа­со­ва­но­го бо­ро­шна

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ПАТ «Аграр­ний фонд» упро­довж най­ближ­чо­го мі­ся­ця по­чне про­да­жі бо­ро­шна в роз­дрі­бних ме­ре­жах і пла­нує в пер­спе­кти­ві зайня­ти 30% укра­їн­сько­го рин­ку фа­со­ва­но­го бо­ро­шна, по­ві­до­мив го­ло­ва прав­лі­н­ня Аграр­но­го фон­ду Ан­дрій Рад­чен­ко. «Якщо го­во­ри­ти про об’єми, то близь­ко 10% на­шо­го що­мі­ся­чно­го об­ся­гу ми го­то­ві пу­сти­ти на роз­дріб. Оскіль­ки «Аграр­ний фонд» про­дає до 40 ти­сяч тонн (бо­ро­шна. — Авт.) на мі­сяць, то це близь­ко чо­ти­рьох ти­сяч тонн», — ска­зав він. Рад­чен­ко на­га­дав, що фонд пла­нує по­ча­ти роз­дрі­бний про­да­жбо­ро­шна в тор­го­вель­них ме­ре­жах Ки­є­ва, а зго­дом пе­ре­йти в ре­гіо­наль­ні ме­ре­жі. На­да­лі «Аграр­ний фонд» та­кож­по­чне ре­а­лі­за­цію фа­со­ва­но­го цукру і гре­чки. Крім то­го, лі­ній­ка про­ду­кції мо­же бу­ти по­пов­не­на кру­па­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.