«По­пе­ре­ду — сві­то­ва пер­шість у Ма­рок­ко»

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

На днях укра­їн­ська сам­біс­тка Оле­на Сай­ко за­во­ю­ва­ла «срі­бло» у фі­наль­но­му зма­ган­ні на Єв­ро­пей­ських іграх у Ба­ку. Во­на по­сту­пи­ла­ся Те­тя­ні Ма­цько з Бі­ло­ру­сі, яка і ви­бо­ро­ла зо­ло­ту ме­даль. Укра­їн­ка ще на са­мо­му по­ча­тку бою пропу­сти­ла при­йом від су­пер­ни­ці, оці­не­ний су­д­дя­ми в два ба­ли. На дру­гій хви­ли­ні по­єдин­ку Ма­цько спро­бу­ва­ла зро­би­ти бо­льо­вий при­йом, але Сай­ко ви­кру­ти­ла­ся і обме­жи­ла­ся по­пе­ре­дже­н­ня від суд­ді.

По­тім укра­їн­ка ще раз вир­ва­ла­ся з чі­пких обіймів су­пер­ни­ці при спро­бі бо­льо­во­го при­йо­му. А в кін­ці тре­тьої хви­ли­ни вже са­ма Сай­ко про­ве­ла при­йом, але не зумі­ла за­ро­би­ти ба­ли. А вже на че­твер­тій хви­ли­ні укра­їн­ка за­ро­би­ла бал, але так і не всти­гла зрів­ня­ти ра­ху­нок. Та­ким чи­ном, під­сум­ко­вий ра­ху­нок — 1:2 на ко­ристь спортс­мен­ки з Бі­ло­ру­сі.

«У пів­фі­на­лі бо­ро­ла­ся з мол­дав­ською спортс­мен­кою й в цьо­му по­єдин­ку по­тя­гну­ла шию, то­му на­ла­шту­ва­ти­ся на фі­нал бу­ло ду­же не­про­сто. Однак сам­бо ви­ма­гає від спортс­ме­на у бу­дья­кій си­ту­а­ції три­ма­ти се­бе у ру­ках, — про­ко­мен­ту­ва­ла свій ви­ступ прес-слу­жбі НОК Укра­ї­ни срі­бна при­зер­ка Оле­на Сай­ко. — У фі­наль­ній су­ти­чці про­ти бі­ло­ру­ски по­ча­ла не ду­же до­бре, але по­тім пе­ре­ва­га бу­ла на мо­є­му бо­ці. Щоб до­жа­ти су­пер­ни­цю, ме­ні не ви­ста­чи­ло зов­сім тро­хи ча­су. До ре­чі, в то­му по­єдин­ку моя су­пер­ни­ця трав­му­ва­ла ру­ку, але три­ма­ла­ся до кін­ця та не зда­ва­ла­ся. На жаль, я й мій тре­нер де­що за­сму­че­ні, що не вда­ло­ся взя­ти «зо­ло­то». Однак я ра­да, що взя­ла срі­бну ме­даль, адже це ме­даль для на­шої збір­ної...»

За­раз спортс­мен­ка пла­нує по­їха­ти до­до­му, по­бу­ти тро­хи з ро­ди­ною, адже по­пе­ре­ду — чер­го­ві ва­жли­ві зма­га­н­ня. «Те­пер по­їду до­до­му в моє рі­дне мі­сто На­гор­не на Іва­но-Фран­ків­щи­ні, де ме­не зу­стрі­нуть мої ба­тьки, чо­ло­вік, дру­зі. А вже за ти­ждень зно­ву тре­ну­ва­н­ня, адже по­пе­ре­ду сві­то­ва пер­шість в Ма­рок­ко й чем­піо­нат сві­ту се­ред вій­сько­во­слу­жбов­ців в Ко­реї», — під­су­му­ва­ла Оле­на Сай­ко.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.