«На­ша мі­сія — са­на­ція»

Уже біль­ше двох ти­жнів у при­фрон­то­вій зо­ні пра­цює гру­па сто­ма­то­ло­гів-во­лон­те­рів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Юлія ПРЯД­КО

Кіль­кість ви­лі­ку­ва­них гру­пою сто­ма­то­ло­гів-во­лон­те­рів з не­що­дав­но ство­ре­но­го бла­го­дій­но­го фон­ду «Укроп Ден­тал» за цей час бій­ців на­бли­жа­є­ться до 200. «День» по­ці­ка­вив­ся у за­снов­ни­ків сто­ма­то­ло­гі­чно­го бла­го­дій­но­го фон­ду — лі­ка­рів Іго­ря Ящен­ка та Во­ло­ди­ми­ра Сте­фа­ні­ва — про їхні успі­хи та про­бле­ми на зу­бно­му фронті.

Ме­ди­ки роз­по­від­а­ють, що на­ра­зі про­блем із ме­ди­чни­ми ка­дра­ми на Схо­ді не­має: не­важ­ко зна­йти лі­ка­рів-па­трі­о­тів, на­да­ти їм су­ча­сне обла­дна­н­ня, ін­стру­мен­ти, ма­те­рі­а­ли і по­про­си­ти про до­по­мо­гу вій­сько­вим.

Дій­сно сер­йо­зна про­бле­ма: нев­ре­гу­льо­ва­на дер­жа­вою са­на­ція (лі­ку­валь­но-про­фі­ла­кти­чні за­хо­ди з оздо­ров­ле­н­ня ор­га­ні­зму) мо­бі­лі­зо­ва­них. Адже з то­го мо­мен­ту, як вій­сько­во-зо­бов’яза­ний про­хо­дить мед­ко­мі­сію і їде на на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний полігон, про­хо­дить орі­єн­тов­но 1,5-2 ти­жні. За цей час, під­клю­чив­ши на во­лон­тер­ських за­са­дах іні­ці­а­тив­них сто­ма­то­ло­гів, ра­йон­ні по­лі­клі­ні­ки та при­ва­тні за­кла­ди, мо­жна про­са­ну­ва­ти усіх мо­бі­лі­зо­ва­них.

«То­ді жвій­сько­вим сто­ма­то­ло­гам до­ве­де­ться, при не­об­хі­дно­сті, ли­ше зні­ма­ти го­стрий біль та тро­хи під­лі­ко­ву­ва­ти бій­ців. А по­ки ми ли­ше в одній військовій ча­сти­ні за чо­ти­ри дні ви­да­ли­ли 38 зу­бів! — ді­ли­ться Ігор. — Що є во­лон­те­ри — це до­бре, але всі­єї про­бле­ми це не ви­рі­шує. За­раз ви­лі­ку­ва­ні хло­пці по­їдуть до­до­му, сю­ди при­їдуть ін­ші, хво­рих бу­де ста­ва­ти де­да­лі біль­ше, ми не всти­га­ти­ме­мо лі­ку­ва­ти усіх. На це дер­жа­ва має звер­ну­ти ува­гу».

Сво­єю во­лон­тер­ською ді­яль­ні­стю сто­ма­то­ло­ги по­ча­ли за­йма­ти­ся ще ми­ну­ло­го ро­ку: зби­ра­ли гро­ші на бро­не­жи­ле­ти та бер­ці, до­по­ма­га­ли лі­ка­ми, ре­мон­ту­ва­ли те­хні­ку. «По­тім до нас по­ча­ли звер­та­ти­ся по­льо­ві ко­ман­ди­ри з про­ха­н­ня­ми лі­ку­ва­ли зу­би хло­пцям, які по­вер­та­ю­ться у рі­дні мі­ста з вій­ни на ро­та­цію та у від­пус­тку, — роз­по­від­ає Ігор. — Ми по­ча­ли ви­дзво­ню­ва­ти сво­їх дру­зів-лі­ка­рів, про­си­ти їх, щоб во­ни бра­ли бій­ців на при­йом і без­ко­штов­но об­слу­го­ву­ва­ли їх».

Ще то­ді ста­ло зро­зумі­ло: си­ту­а­ція з вій­сько­вою сто­ма­то­ло­гі­єю по­га­на — є мо­бі­лі­зо­ва­ні сто­ма­то­ло­ги, але не­має на­ле­жно­го обла­дна­н­ня та ін­стру­мен­тів.

«Із ці­єю про­бле­мою ми по­ча­ли роз­би­ра­ти­ся у рі­дно­му За­по­ріж­жі. Спо­ча­тку по­ста­ви­ли ка­бі­нет у військовій ча­сти­ні 55-ої ар­ти­ле­рій­ській бри­га­ди, бо там був шта­тний сто­ма­то­лог, але не бу­ло ні­яко­го обла­дна­н­ня — ми на ньо­го «ски­ну­ли­ся» гро­ши­ма. По­тім взя­ли­ся за вій­сько­вий шпи­таль. Там був про­сто жа­хли­вий стан, все на рів­ні 70-х ро­ків, а ми ж пра­гне­мо, щоб вій­сько­ві отри­му­ва­ли гі­дну су­ча­сну фа­хо­ву до­по­мо­гу», — го­во­рить Ігор.

То­ді бла­го­дій­ни­ки за­про­си­ли у за­клад ке­рів­ни­ків За­по­різь­ко­го осе­ред­ку АСУ (Асо­ці­а­ції сто­ма­то­ло­гів Укра­ї­ни), а це, до ре­чі, го­лов­ний мі­ський, обла­сний, та ди­тя­чий сто­ма­то­ло­ги. «Во­ни по­ди­ви­ли­ся і ска­за­ли: «Та ні­чо­го, нор­маль­но. Пра­цюй­те. Ми мо­же­мо вам ва­ти яко­їсь да­ти, бу­де­те ва­ли­ки кру­ти­ти — а біль­ше ні­чим не до­по­мо­же­мо. Ота­ка ва­тна про­по­зи­ція...», — роз­по­вів Ігор.

То­ді жлі­ка­рі по­ча­ли звер­та­ти­ся до не­бай­ду­жих по­ста­ми у «Фес­бу­ці» із за­кли­ком до­по­мог­ти. Пер­шою під­клю­чи­ла­ся оде­ська фір­ма з ви­го­тов­ле­н­ня ме­ди­чних ме­блів, яка без зай­вих за­пи­тань на­да­ла усе не­об­хі­дне без­ко­штов­но. Бла­го­дій­ни­ки пер­шо­чер­го­во вла­сним ко­штом по­ча­ли ро­би­ти ре­монт у шпи­та­лі: з ма­ле­сень­кої кім­на­тки 3 на 3 м, зро­би­ли пов­но­цін­ний ка­бі­нет на 2 крі­сла, що від­по­від­ає усім са­ні­тар­ним нор­мам, пе­ре­кла­ли сті­ни, під­ло­гу, від­ре­мон­ту­ва­ли сте­лю, за­ку­пи­ли сто­ма­т­уста­нов­ку та ін­ше не­об­хі­дне обла­дна­н­ня. За сло­ва­ми Во­ло­ди­ми­ра, но­во­обла­дна­ний ка­бі­нет за­пра­цює вже най­ближ­чим ча­сом.

На­сту­пним кро­ком сто­ма­то­ло­гів ста­ло при­дба­н­ня пе­ре­сув­но­го сто­ма­то­ло­гі­чно­го ка­бі­не­ту, який сим­во­лі­чно на­зва­ли «Три­зуб». Ма­ши­ну обла­шту­ва­ли згі­дно з усі­ма ви­мо­га­ми і стан­дар­та­ми вій­сько­вих сто­ма­то­ло­гів. Ігор роз­по­від­ає, що вій­сько­ві за­про­по­ну­ва­ли від­да­ти цю пе­ре­сув­ну, мов­ляв, во­на їм кон­че не­об­хі­дна. «А я при­віз їх у ка­бі­нет 55-ої бри­га­ди, який ми обла­дна­ли 3 мі­ся­ці то­му і в яко­му ще до­сі чо­мусь не лі­ку­ва­ли жо­дно­го па­ці­єн­та, вка­зав на без­ді­яль­ність вій­сько­вих і ска­зав, що ма­ши­ну не віддам. Кра­ще са­мі пра­цю­ва­ти­ме­мо на ній», — ді­ли­ться во­лон­тер.

«Три­зуб» пра­цює в зо­ні АТО з ран­ку до пів­но­чі. Що­ти­жня за­їжджає но­ва зміна ква­лі­фі­ко­ва­них лі­ка­рів-па­трі­о­тів, для яких честь — сво­єю пра­цею осо­би­сто від­дя­чи­ти за­хи­сни­кам.

Па­ра­лель­но фонд «Укроп Ден­тал» по­стій­но на­дає не­об­хі­дну до­по­мо­гу вій­сько­вим сто­ма­то­ло­гам в цьо­му се­кто­рі: як обла­дна­н­ням, так і роз­хі­дни­ми ма­те­рі­а­ла­ми. А че­рез ме­ре­жу Фейсбук до ці­єї во­лон­тер­ської іні­ці­а­ти­ви що­ден­но до­лу­ча­ю­ться но­ві при­ва­тно-пра­кти­ку­ю­чі сто­ма­то­ло­ги, про­по­ну­ю­чи до­по­мо­гу. До ре­чі, від дер­жав­них сто­ма­то­ло­гі­чних за­кла­дів жо­дної про­по­зи­ції не бу­ло.

Бла­го­дій­ни­ки за­пев­ня­ють, що не пла­ну­ють ні­яких від­пу­сток — пра­цю­ва­ти­муть по­стій­но, аж­по­ки не за­вер­ши­ться вій­на. «На­ша мі­сія — пов­на са­на­ція бій­ців на су­ча­сно­му рів­ні, вклю­чно з про­те­зу­ва­н­ням та ім­план­та­ці­єю. Ми хо­че­мо до­по­мог­ти на­шій зне­кров­ле­ній дер­жа­ві зро­би­ти все, аби на­ші хло­пці на пе­ре­до­вій хо­ча б про зу­би не ду­ма­ли. Лю­ди, які вдя­гну­ли фор­му за­для ми­ру в на­ших до­мів­ках, за­слу­го­ву­ють на най­кра­ще, то­жне­хай дер­жа­ва на­дає їм гі­дне ма­те­рі­аль­не за­без­пе­че­н­ня, на­го­ро­джує ор­де­на­ми та ме­да­ля­ми і вста­нов­лює пам’ятни­ки, а ми від­дя­чу­ва­ти­ме­мо їм тим, що вмі­є­мо ро­би­ти кра­ще за все», — го­во­рить Во­ло­ди­мир.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.