Вер­ти­ка­лі, бо­я­гу­зи й прин­ци­пи

Den (Ukrainian) - - Культура -

Пам’ятаю один фотофакт ча­сів пу­тін­ської вій­ни про­ти Гру­зії 2008 ро­ку. В сто­ли­ці Пів­ден­ної Осе­тії, щой­но оку­по­ва­ній ро­сій­ськи­ми вій­ська­ми, три­ває кон­церт ор­ке­стру, яким ди­ри­гує Ва­ле­рій Гер­гі­єв. А бу­кваль­но в одно­му квар­та­лі від сце­ни — клі­тка, в якій утри­му­ють гру­зин­ських по­ло­не­них. У клі­тці. Про­сто не­ба. Не­мов ди­ких зві­рів.

Се­ред обу­ре­них ко­мен­та­рів до сві­тли­ни зу­стрі­ло­ся не­смі­ли­ве: «Мо­же, він не знав?»

Ско­рі­ше за все, не знав. А як­би знав — що б це змі­ни­ло?

Чер­го­ве під­твер­дже­н­ня то­му з’яви­ло­ся на днях. Ко­ре­спон­ден­тка те­ле­ка­на­лу «Дождь» про­ін­терв’юва­ла Гер­гі­є­ва під час Пе­тер­бурзь­ко­го між­на­ро­дно­го еко­но­мі­чно­го фо­ру­му. Ху­до­жній ке­рів­ник Ма­рі­їн­сько­го те­а­тру пе­ред­ба­чу­ва­но ви­хва­ляє Пу­ті­на, лає Аме­ри­ку (в яку що­ро­ку їздить на три­ва­лі га­стро­лі), з ви­дом бу­ва­ло­го екс­пер­та ме­ле дур­ни­ці про еко­но­мі­ку й гео­по­лі­ти­ку. Про Укра­ї­ну він ка­же на­сту­пне: «В Аме­ри­ці ба­га­тьом не­зро­зумі­ло, що та­ке Укра­ї­на, і по­ясня­ти це важ­ко, а ін­ко­ли, мо­же, й не тре­ба».

Ін­ко­ли зда­є­ться, що свою на­ціо­наль­ну ідею Ро­сія на­ре­шті зна­йшла. І це не «Крим­наш», а го­ре­зві­сна вер­ти­каль вла­ди. Ідея справ­ді про­ста: у ко­жній по­мі­тній га­лу­зі ма­ють бу­ти кло­ни Пу­ті­на. Та­кі ма­лень­кі царь­ки, ко­трі про­во­дять лі­нію ре­жи­му не про­сто чі­тко, а з на­тхне­н­ням. У кі­но є Мі­хал­ков, а в му­зи­ці — Гер­гі­єв: два най­по­мі­тні­ші По­пки, пу­тін­ські па­пу­ги, що пов­то­рю­ють всю ма­я­чню, яку вер­зе го­спо­дар. При то­му впев­не­но­сті це їм не до­дає. Ко­ли то­го жГер­гі­є­ва в Нью-Йор­ку зу­стрі­чає не­чи­сель­ний, ціл­ко­ви­то мир­ний пі­кет про­те­сту, ма­е­стро впа­дає в та­ку па­ні­ку, що охо­ро­ні до­во­ди­ться здій­сню­ва­ти справ­жню спе­цо­пе­ра­цію з йо­го та­єм­но­го ви­во­зу з при­мі­ще­н­ня пі­сля кон­цер­ту.

До ре­чі, та­кий страх на Ва­ле­рія Аби­са­ло­ви­ча на­во­дить гру­па про­тес-ту­валь­ни­ків, ко­трі на­зи­ва­ють се­бе Signerbusters: нью-йорк­ські ме­шкан­ці зов­сім рі­зних на­ціо­наль­но­стей і про­фе­сій, ко­трих об’єд­нує лю­бов до Укра­ї­ни і обу­ре­н­ня вій­ною, розв’яза­ною про­ти нас. Signerbusters не да­ють спо­кою всім ді­я­чам ро­сій­ської куль­ту­ри, які ми­ну­ло­го ро­ку під­пи­са­ли­ся під сум­но­зві­сним ли­стом на під­трим­ку по­лі­ти­ки Пу­ті­на. Не­за­ле­жно від по­го­ди й по­ри ро­ку, во­ни зу­стрі­ча­ють протестами тих під­пи­сан­тів, ко­трі, як і Гер­гі­єв, вча­ща­ють до не­на­ви­сних США. Однак, зда­є­ться, по­ді­бна прин­ци­по­вість не при­та­ман­на на­шо­му куль­тур­но­му се­ре­до­ви­щу; один із лі­де­рів гру­пи, обда­ро­ва­ний пі­а­ніст Пав­ло Гін­тов, па­ру днів то­му за­ува­жив на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» при­кру річ:

«Чи­ма­ло укра­їн­ських му­зи­кан­тів і ша­ну­валь­ни­ків му­зи­ки з ве­ли­че­зною ува­гою сте­жать за кон­кур­сом Чай­ков­сько­го, ор­га­ні­зо­ва­ним під­пи­сан­том Гер­гі­є­вим та за­сту­пни­ком го­ло­ви уря­ду кра­ї­ни-агре­со­ра Оль­гою Го­ло­дець. Ви­яв­ля­є­ться, ба­га­то па­трі­о­тів Укра­ї­ни із зав­ми­ра­н­ням сер­ця че­ка­ють, які жо­цін­ки по­став­лять уча­сни­кам кон­кур­су під­пи­сан­ти Ма­цу­єв і Ба­шмет. Ті, хто вчо­ра був у за­хва­ті від «санкцій» ор­ке­стру То­рон­то що­до укра­ї­но­фоб­ки Ли­си­ці, сьо­го­дні за­хо­пле­но обго­во­рю­ють де­та­лі ви­сту­пів ін­ших ви­ко­нав­ців, ві­до­мих сво­ї­ми не мен­ше укра­ї­но­фоб­ськи­ми ви­слов­лю­ва­н­ня­ми. Я чо­гось не ро­зу­мію? Сьо­го­дні ми на­ма­га­є­мо­ся зна­йти лю­дей в Мюн­хе­ні, які змо­жуть 27 чи­сла ор­га­ні­зу­ва­ти пі­кет на кон­цер­ті Не­треб­ко. Але, че­сно ка­жу­чи, спо­сте­рі­га­ю­чи ажі­о­таж що­до «під­пи­сант­сько­го» кон­кур­су Чай­ков­сько­го, хо­че­ться опу­сти­ти ру­ки і ви­зна­ти свою по­раз­ку.

Якщо ви ме­не спи­та­є­те, то по­миї від ро­сій­ських ко­лег ме­ні при­єм­ні­ші». Важ­ко щось до­да­ти. Зре­штою, якщо не по­ва­жа­ти­ме­мо се­бе — то чо­му нас ма­ють по­ва­жа­ти в сві­ті? То­ді справ­ді не­має сен­су по­я­сню­ва­ти на­шим со­ю­зни­кам, що та­ке Укра­ї­на.

У най­ближ­чих но­ме­рах на­шої га­зе­ти чи­тай­те ін­терв’ ю з дво­ма про­від­ни­ми уча­сни­ця­ми гру­пи Signerbusters.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.