«Укра­їн­ські мо­ло­ді­жні ор­га­ні­за­ції на емі­гра­ції»

Під та­кою на­звою 25 черв­ня у ки­їв­сько­му Бу­дин­ку учи­те­ля від­кри­є­ться до­ку­мен­таль­на ви­став­ка

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на НІКОЛАЄВА

Цен­траль­ний дер­жав­ний ар­хів за­ру­бі­жної укра­ї­ні­ки і Цен­траль­ний дер­жав­ний ар­хів ви­щих ор­га­нів вла­ди та управ­лі­н­ня Укра­ї­ни пред­став­ля­ти­муть спіль­ну ви­став­ку, яку при­свя­чу­ють до Дня мо­ло­ді.

Ек­спо­зи­ція « Укра­їн­ські мо­ло­ді­жні ор­га­ні­за­ції на емі­гра­ції » ви­сві­тлить істо­рію ство­ре­н­ня й фун­кціо­ну­ва­н­ня чи­слен­них мо­ло­ді­жних осе­ред­ків укра­їн­ців- емі­гран­тів у ХХ сто­літ­ті. Пред­став­ле­ні до­ку­мен­ти ілю­стру­ють дві хви­лі емі­гра­ції: пі­сля Пер­шої сві­то­вої вій­ни і На­ціо­наль­но-ви­зволь­ної бо­роть­би 1917— 1921 рр. та пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни. За до­по­мо­гою до­ку­мен­тів мо­жна бу­де про­сте­жи­ти роз­га­лу­же­ну ме­ре­жу укра­їн­ських сту­дент­ських осе­ред­ків у сві­ті й ді­зна­ти­ся про фор­ми їхньої вза­є­мо­дії. Зокре­ма, на осно­ві схем сту­дент­ських ор­га­ні­за­цій дру­гої по­ло­ви­ни ХХ ст.

Ін­фор­ма­ція, пред­став­ле­на на ви­став­ці, дає від­по­віді на пи­та­н­ня: хто жбу­ли ті мо­ло­ді укра­їн­ці, що за­сну­ва­ли рі­зні за­кор­дон­ні осе­ред­ки? Чим во­ни ке­ру­ва­ли­ся у сво­їй ді­яль­но­сті та чи бу­ла во­на плі­дною?

Якщо в пер­шій по­ло­ви­ні 1920-х ро­ків біль­шість укра­їн­ської мо­ло­ді ста­но­ви­ли ко­ли­шні вій­сько­ві, то вже на ме­жі 1920—1930-х се­ред мо­ло­дих емі­гран­тів пе­ре­ва­жа­ли осо­би, не за­ді­я­ні у вій­сько­вих та ре­во­лю­цій­них по­ді­ях, а це бу­ли ті, ко­го за­ли­ши­ти Ба­тьків­щи­ну зму­си­ли по­лі­ти­чні об­ста­ви­ни. Їхній се­ре­дній вік ста­но­вив 20—30 ро­ків.

В екс­по­зи­ції пред­став­ле­ні ма­те­рі­а­ли про най­біль­ші осе­ред­ки та со­ю­зи мо­ло­ді­жно­го ру­ху в між­во­єн­ний пе­рі­од у Че­хо­сло­вач­чи­ні: го­лов­ною ко­ор­ди­ну­ю­чою ор­га­ні­за­ці­єю всьо­го укра­їн­сько­го сту­дент­сько­го ру­ху в кра­ї­нах Єв­ро­пи бу­ли Цен­траль­ний со­юз укра­їн­сько­го сту­дент­ства і Со­юз укра­їн­сько­го со­кіль­ства за кор­до­ном, які ви­хо­ву­ва­ли у під­ро­ста­ю­чо­го по­ко­лі­н­ня укра­їн­ців дух єд­но­сті че­рез роз­ви­ток їхньої фі­зи­чної куль­ту­ри.

Се­ред мо­ло­ді­жних емі­гра­цій­них ор­га­ні­за­цій ви­рі­зняв­ся Со­юз укра­їн­ських пла­сту­нів-емі­гран­тів у Че­хо­сло­вач­чи­ні, який дбав про все­бі­чне па­трі­о­ти­чне ви­хо­ва­н­ня укра­їн­ської мо­ло­ді. Істо­рію Со­ю­зу укра­їн­ських пла­сту­нів-емі­гран­тів і за­га­лом пла­сто­во­го ру­ху в між­во­єн­ній Єв­ро­пі роз­кри­ває до­бір­ка ма­те­рі­а­лів Цен­траль­но­го дер­жав­но­го ар­хі­ву ви­щих ор­га­нів вла­ди та управ­лі­н­ня Укра­ї­ни. Пред­став­ле­ні до­ку­мен­ти Цен­траль­но­го дер­жав­но­го ар­хі­ву за­ру­бі­жної укра­ї­ні­ки роз­ши­рю­ють зміст виставки ін­фор­ма­ці­єю про Пласт у 1920— 1939- х рр. в Єв­ро­пі та ілю­стру­ють роз­ви­ток пла­сто­во­го ру­ху як у Єв­ро­пі, так і за оке­а­ном у по­во­єн­ний час і в дру­гій по­ло­ви­ні ХХ сто­лі­т­тя.

Та­ко­ждо­ку­мен­ти виставки да­ють мо­жли­вість про­сте­жи­ти за основ­ни­ми ві­ха­ми істо­рії Спіл­ки укра­їн­ської мо­ло­ді від її за­сну­ва­н­ня 1925 р. в Укра­ї­ні та від­нов­ле­н­ня ді­яль­но­сті пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни на емі­гра­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.