Між ма­ре­н­ням і дій­сні­стю

24 і 25 черв­ня у Ки­є­ві га­стро­лю­ва­ти­ме Львів­ський те­атр іме­ні Ле­ся Кур­ба­са

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Львів’яни по­ка­жуть у Ма­ло­му за­лі Па­ла­цу «Укра­ї­на» дві ви­ста­ви — «Че­ка­ю­чи на Ґо­до» за Се­мю­е­лем Бек­ке­том і «12 ніч» за Ві­лья­мом Шек­спі­ром. На­га­да­є­мо, по­ста­нов­ка «Че­ка­ю­чи на Ґо­до» від 2006 ро­ку отри­му­ва­ла на­го­ро­ди на кер­чен­ських «Бо­спор­ських аго­нах», тер­но­піль­ських « Те­а­траль­них ве­чо­рах » , фе­сти­ва­лі «М.Арт. Кон­такт» у Мо­ги­льо­ві ( Бі­ло­русь), за­по­різь­кій «Зо­ло­тій Хор­ти­ці», фе­сти­ва­лях у Чер­ка­сах, Ки­є­ві та Лу­ган­ську.

Ре­жи­сер — Оле­ксій Крав­чук. Він же — ви­ко­на­вець ро­лі Естра­го­на. Та­ко­жу «Ґо­до » гра­ти­муть Олег Сте­фан, Олег Цьо­на та Ми­ко­ла Бе­ре­за. Це ви­ста­ва про акто­рів, не­по­си­дю­чих ли­це­ді­їв, які жон­глю­ють мар­ни­ми сло­ва­ми й не­по­трі­бни­ми пре­дме­та­ми...

Шек­спі­рів­ську «12 ніч» по­ста­вив Єв­ген Ху­дзик. Сце­ні­чне чи­та­н­ня за КЛІ­Мом. У ро­лях — Ми­ко­ла Бе­ре­за, Та­ма­ра Ґор­ґі­ше­лі, Окса­на Ко­за­ке­вич, Ва­силь Ко­лі­сник, Ми­ро­сла­ва Ра­чин­ська, Де­нис Соколов, Олег Сте­фан та Яро­слав Фе­дор­чук.

Пі­сля прем’єри те­а­тро­зна­вець Ан­на Липківська на­пи­са­ла у «Дні»: «Вже са­ма на­зва вво­дить ре­жи­се­ра та акто­рів, а за ни­ми й гля­да­чів у про­стір не­скін­чен­них від­би­тків, ро­зі­гру­вань, на­ша­ру­вань, де сти­ра­ю­ться гра­ні між­а­кто­ра­ми, ко­трі гра­ють акто­рів, ко­трі гра­ють пер­со­на­жів, са­ми­ми пер­со­на­жа­ми, їхні­ми ли­чи­на­ми... Мі­жма­ре­н­ня­ми та дій­сні­стю. Зре­штою, між­чо­ло­ві­ка­ми та жін­ка­ми... Якщо під­хо­ди­ти су­то фор­маль­но, то фа­буль­ні кін­ці з кін­ця­ми у ви­ста­ві пе­рі­о­ди­чно рву­ться, але це вже не має зна­че­н­ня, ко­ли на ко­ну по­стає на­стіль­ки ви­вер­ше­ний зра­зок чи­стої те­а­траль­но­сті й не­за­му­ле­ної фан­та­зії, що її не­ча­сто по­ба­чиш на на­ших сце­нах. А якщо ща­стить по­ба­чи­ти, то, зда­є­ться, сам Шек­спір хи­тро всмі­ха­є­ться десь у пра­вій ку­лі­сі...»

ФО­ТО НА­ДА­НО ТЕ­А­ТРОМ Л.КУР­БА­СА

ВИ­СТА­ВА «ЧЕ­КА­Ю­ЧИ НА ҐО­ДО» — ПРО АКТО­РІВ, НЕ­ПО­СИ­ДЮ­ЧИХ ЛИ­ЦЕ­ДІ­ЇВ, ЯКІ ЖОН­ГЛЮ­ЮТЬ МАР­НИ­МИ СЛО­ВА­МИ Й НЕ­ПО­ТРІ­БНИ­МИ ПРЕ­ДМЕ­ТА­МИ...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.