«Ко­сів­ська ма­льо­ва­на ке­ра­мі­ка – ди­во Гу­цуль­щи­ни»

Під та­кою на­звою в Цен­трі укра­їн­ської куль­ту­ри та ми­сте­цтва три­ває ви­став­ка

Den (Ukrainian) - - Культура - Крі­сті­на МИ­СЬКІВ

Ме­тою акції є де­мон­стра­ція одно­го з яскра­вих еле­мен­тів куль­тур­ної спад­щи­ни — тра­ди­ції Укра­ї­ни — Ко­сів­ської ма­льо­ва­ної ке­ра­мі­ки (м. Ко­сів, Іва­но-Фран­ків­ська область), яку про­по­ну­ють вклю­чи­ти до Ре­пре­зен­та­тив­но­го спи­ску не­ма­те­рі­аль­ної куль­тур­ної спад­щи­ни люд­ства — ЮНЕСКО.

В екс­по­зи­ції пред­став­ле­но най­кра­щі ро­бо­ти май­стрів та ко­ле­кції му­зе­їв, зокре­ма му­зею Ко­сів­сько­го ін­сти­ту­ту при­кла­дно­го та де­ко­ра­тив­но­го ми­сте­цтва ЛНАМ, а та­кож твор­чі ро­бо­ти сту­ден­тів та ви­кла­да­чів Ко­сів­сько­го ін­сти­ту­ту при­кла­дно­го та де­ко­ра­тив­но­го ми­сте­цтва ЛНАМ.

Не за­ли­шать бай­ду­жи­ми ро­бо­ти Ма­рії Гри­нюк, Ва­лен­ти­ни Джу­ра­нюк, Іван­ни Ді­ле­ти-Ко­зак, Оре­ста та Ми­хай- ла Чор­них і ба­га­тьох ін­ших май­стрів. Та­кож на ви­став­ці пред­став­ле­но гли­ня­ні фан­та­зії юної На­сті Сла­ви, якій ви­пов­ни­ло­ся ли­ше ші­стьро­ків! Ко­жна до­ще­чка ма­лень­кої май­стри­ні є уні­каль­ною — на них усі емо­ції ма­лень­кої дів­чин­ки, яка щой­но сту­пи­ла на по­ріг ве­ли­ко­го ми­сте­цтва.

Ко­сів­ська ке­ра­мі­ка — це сю­же­тні ком­по­зи­ції, гу­мо­ри­сти­чні роз­по­віді, сві­то­с­прийня­т­тя та фі­ло­со­фія лю­дей. Все це від­обра­жа­ло­ся на ка­хлях, ми­сках, гле­чи­ках та сві­чни­ках. Ба­га­то ро­біт із ро­слин­ни­ми та ані­ма­лі­сти­чни­ми мо­ти­ва­ми. Осо­бли­ві­стьць ого ви­ду ми­сте­цтва — уні­каль­ний три­ко­лор, що по­єд­нує в со­бі ко­ри­чне­вий, зе­ле­ний і жов­тий ко­льо­ри на бі­ло­му тлі. Гу­цу­ли ві­рять, що це пло­до­ви­та зем- ля, на якій ви­со­чі­ю­тьлі­си і ма­йо­рить жи­то.

Для тих, хто хо­тів від­кри­ти для се­бе тра­ди­ції ство­ре­н­ня ко­сів­ської ма­льо­ва­ної ке­ра­мі­ки, ді­я­ли «Гу­цуль­ська май­стер­ня» (для до­ро­слих) і «Шко­ла кар­пат­ських май­стрів» (для ді­тей) — це май­стер-кла­си ке­ра­мі­стів (роз­пис на ке­ра­мі­чно­му ви­ро­бі, ри­ту­ва­н­ня на ке­ра­мі­чно­му ви­ро­бі, гон­ча­ру­ва­н­ня, ви­го­тов­ле­н­ня сви­щи­ків)

У рам­ках акції від­бу­ва­є­ться бла­го­дій­ний про­даж ли­сті­вок із ме­тою збо­ру ко­штів на ре­а­лі­за­цію со­ці­аль­них про­е­ктів Фон­ду «Ки­є­во-Пе­чер­ська Лав­ра» (до­по­мог­ти твор­чо роз­ви­ва­ти­ся ді­тям та мо­ло­ді рі­зних со­ці­аль­них ка­те­го­рій).

Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 2 ли­пня.

ФО­ТО НА­ДА­НЕ ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ ВИСТАВКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.