Мю­зикл про хо­ро­бро­го пса

За­кар­пат­ські ляль­ка­рі здобули го­лов­ну на­го­ро­ду Virvar-2015 у Словаччині

Den (Ukrainian) - - Культура - Ні­на МА­ЛИ­ШКА

Укра­їн­ські ар­ти­сти по­вер­ну­ли­ся з мі­ста Ко­ши­це, де взя­ли участь у Днях ляль­ко­во­го те­а­тру та ігор і роз­ваг для ді­тей із ба­тька­ми. По­дії Virvar-2015 від­бу­ва­ли­ся одно­ча­сно на кіль­кох май­дан­чи­ках мі­ста, а про­гра­ма фе­сти­ва­лю бу­ла на­си­че­ною і скла­да­ла­сьіз двох ча­стин, одна з яких — ігри, атра­кціо­ни, за­хо­ди для ді­тей, як, на­при­клад, ви­став­ка ля­льок, се­мі­на­ри, пра­кти­ку­ми (по ви­го­тов­лен­ню ля­льок та ін.), обмін книж­ка­ми, на­дув­ні зам­ки то­що.

Дру­га ча­сти­на — це ви­сту­пи про­фе­сій­них ко­ле­кти­вів те­а­трів ля­льок. Цьо­го ро­ку своє ми­сте­цтво пред­ста­ви­ли 11 те­а­трів із п’яти кра­їн, які ви­сту­па­ли на трьох сце­нах — у за­лі Ко­ши­цько­го те­а­тру ля­льок, в атрі­у­мі Те­а­тру ля­льок та при­мі­щен­ні Thalia Theatre. Се­ред уча­сни­ків бу­ли та­кі зна­ме­ни­ті ко­ле­кти­ви, як те­атр PIKI зі сло­ва­цько­го мі­ста Пе­зі­нок, Бі­ло­сто­цький те­атр ля­льок із Поль­щі та угор­ський те­атр ля­льок Mesebolt. Ці­ка­во, що сло­ва­цька пре­са від­не­сла до спи­ску «зна­ме­ни­тих» і Те­атр « Бав­ка » з Ужго­ро­да. За­кар­па­тці пред­ста­ви­ли на Virvar-2015 ба­ла­ган-мю­зикл «Дід Ку­зьма та юр­ба. (Як хо­ро­брий пес ку­дла­тий зміг пта­шок по­ря­ту­ва­ти.)» Оле­ксан­дра Кузьміна. Дія від­бу­ва­є­ться на пта­ши­но­му дво­рі, де ме­шка­ю­тьПі­вень , Кур­ка, Ін­дик, Гу­сак, а охо­ро­няє їх Пес. Та осьо­дно­го ра­зу не­ро­зум­ні птахи ви­гна­ли Пса із дво­ру. Ді­знав­шись про це, ту­ди по­спі­ши­ла за­ві­та­ти Лисичка... Ре­жи­сер по­ста­нов­ки — На­та­лія Оре­шні­ко­ва, ху­до­жник — Те­тя­на Ули­нець, ком­по­зи­тор — В’яче­слав По­лян­ський. Гра­ли акто­ри: На­та­лія Оре­шні­ко­ва, Сві­тла­на Ко­бзи­ста, Ан­дрій Опі­ок і Ми­ко­ла Карпенко. Ці­ка­вою осо­бли­ві­стю фе­сту є те, що оці­нює ви­ста­ви ди­тя­че жу­рі «Вір­ва­рик». На фо­ру­мі не­має но­мі­на­цій, а є одна на­го­ро­да за кра­щу ви­ста­ву — і цьо­го ра­зу її отри­ма­ли за­кар­пат­ські ляль­ка­рі!

До ре­чі, дру­жні пар­тнер­ські сто­сун­ки За­кар­пат­сько­го ака­де­мі­чно­го обла­сно­го те­а­тру ля­льок та Те­а­тру ля­льок у м. Ко­ши­це три­ва­ють уже май­же тре­тій де­ся­ток ро­ків. Сло­ва­цький ко­ле­ктив є не­змін­ним уча­сни­ком Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю «Ін­тер­ляль­ка», що про­во­ди­ться в Ужгороді, а за­кар­пат­ські ляль­ка­рі бе­ру­тьу­ча­стьу за­хо­дах сло­ва­цьких пар­тне­рів. По­пе­ре­ду в бра­тніх ко­ле­кти­вів є чи­ма­ло над­зви­чай­но ці­ка­вих спіль­них пла­нів.

ФО­ТО МИ­РО­СЛА­ВА ПЕТІЯ

ТЕ­АТР «БАВ­КА» З УЖГО­РО­ДА ПРЕД­СТА­ВИВ НА ФЕ­СТИ­ВА­ЛІ БА­ЛА­ГАН-МЮ­ЗИКЛ «ДІД КУ­ЗЬМА ТА ЮР­БА (ЯК ХО­РО­БРИЙ ПЕС КУ­ДЛА­ТИЙ ЗМІГ ПТА­ШОК ПО­РЯ­ТУ­ВА­ТИ)»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.