«Це сим­вол пе­ре­хо­ду Укра­ї­ни до чо­гось но­во­го»

Бри­тан­ський ху­до­жник при­кра­сив бу­дів­лю на По­до­лі сим­во­лі­чним ма­люн­ком

Den (Ukrainian) - - Тайм-Aут - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

На пе­ре­ти­ні ву­ли­цьВо­лось кої та Хо­ри­ва, що на По­до­лі, ми­ну­ло­го ти­жня пе­ре­хо­жі спо­сте­рі­га­ли ці­ка­ву кар­ти­ну: не­ві­до­мий чо­ло­вік на під­йом­ни­ку зран­ку до ве­чо­ра ру­хав­ся вздовж пу­стої сті­ни бу­дів­лі Дер­жав­ної са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чної слу­жби Укра­ї­ни та по­сту­по­во пе­ре­тво­рю­вав її у ви­твір ми­сте­цтва. За п’ятьднів за­мі­сть­бру­дно-жов­то­го по­ло­тна на сті­ні з’явив­ся чо­ло­вік у ви­ши­ван­ці, що до­по­ма­гає оле­ню пе­ре­пра­ви­ти­ся че­рез рі­чку. Це — ви­твір бри­тан­сько­го ху­до­жни­ка, який ме­шкає ни­ні в Ав­стра­лії, Фін­та­на Ма­гі. Кар­ти­на по­кли­ка­на при­вер­ну­ти ува­гу укра­їн­ців до акту­аль­них про­блем.

«Я на­ма­гав­ся ство­ри­ти щось про­сте, але зі зро­зумі­ли­ми акцен­та­ми, — роз­по­від­ає ми­тець. — То­му ви­рі­шив на­ма­лю­ва­ти ве­ли­че­зно­го оле­ня та чо­ло­ві­ка, які пе­ре­прав­ля­ю­ться че­рез рі­чку. Як на ме­не, це во­дно­час сим­вол єд­но­сті лю­ди­ни та при­ро­ди, а та­кож пе­ре­хо­ду ва­шої кра­ї­ни від ми­ну­ло­го до чо­го­сьно­во­го. Пе­ре­пра­ва че­рез рі­чку де­мон­струє нам скла­дні ча­си, але по ін­ший бік обов’яз­ко­во че­кає кра­ще май­бу­тнє. Це моя ре­фле­ксія що­до си­ту­а­ції, яка скла­ла­ся в Укра­ї­ні: сим­вол бо­роть­би за кра­ще і ру­ху до ньо­го».

Укра­ї­ну ху­до­жник від­ві­дує впер­ше. Про ре­во­лю­цію та вій­сько­ві дії він ді­знав­ся, ще пе­ре­бу­ва­ю­чи у Ав­стра­лії, але ця си­ту­а­ція не від­би­ла у ньо­го ба­жа­н­ня по­да­ру­ва­ти ча­сти­ну сво­го ми­сте­цтва на­шій сто­ли­ці.

«Я знав про ва­шу скла­дну си­ту­а­цію, але це не мо­гло впли­ну­ти на моє рі­ше­н­ня при­їха­ти сю­ди. Че­рез вій­сько­ві дії я не міг від­мо­ви­ти­ся від мо­жли­во­сті озна­йо­ми­ти­ся з кра­сою Укра­ї­ни. Я ві­дві­дую ва­шу кра­ї­ну впер­ше. Як на ме­не, по­трі­бно біль­ше ча­су, щоб озна­йо­ми­ти­ся з ва­шою куль­ту­рою. Що­до Ки­є­ва — це ду­же гар­не мі­сто з ці­ка­вою ар­хі­те­кту­рою та при­ві­тни­ми лю­дьми. Спо­ді­ва­ю­ся, моя ро­бо­та по­єд­на­є­ться з ці­єю кра­сою».

Ідея про­е­кту за­ро­ди­ла­ся ще у Ав­стра­лії, ко­ли Фін­тан Ма­гі по­зна­йо­мив­ся з ку­ра­то­ром куль­тур­них про­е­ктів Фран­цузь­ко­го ін­сти­ту­ту в Укра­ї­ні Оле­га Со­сно­ва. Пан Ма­гі роз­ро­бив кон­це­пцію ма­люн­ка, а пан Олег зна­йшов спосо­би вті­ле­н­ня про­е­кту в жи­т­тя.

«Для фре­ски обра­но сті­ну бу­дів­лі са­не­пі­дем­слу­жби, — роз­по­від­ає Олег Со­снов. — Я на­ма­гав­ся звер­та­ти ува­гу на та­кі сті­ни, які не мо­жна від­не­сти до істо­ри­чних або куль­тур­них пам’яток. Якщо це зра­зок ар­хі­те­кту­ри чи про­сто бу­ди­нок з гар­ним ре­мон­том, то я не ба­чу сен­су в то­му, щоб що­сьна ньо­му ма­лю­ва­ти. Але ча­сто мо­жна зна­йти при­кла­ди, ко­ли бу­дів­лі з ве­ли­ки­ми сті­на­ми не впи­су­ю­ться у мі­ський ан­самбль. Во­ни про­сто оздо­бле­ні сі­рою пли­ткою або тою, яка вже від­ва­лю­є­ться. Во­ни — бла­го­да­тний ґрунт для та­ких про­е­ктів. Ко­ли я, про­хо­дя­чи повз, по­ба­чив сті­ну ці­єї бу­дів­лі, то ви­рі­шив, що ма­лю­нок ту­ди вда­ло впи­ше­ться, зва­жаю- чи на стиль­ми­тця. Ко­ли я ді­знав­ся, що са­ме роз­та­шо­ва­но у цій бу­дів­лі, зро­зу­мів, що це вда­ла кон­це­пція. Сам про­ект при­свя­че­но за­хи­сту нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. Він про­па­гує су­ча­сні цін­но­сті дбай­ли­во­го став­ле­н­ня до при­ро­ди. За до­по­мо­гою цьо­го ма­люн­ка ми та­кож хо­че­мо під­три­ма­ти гро­мад­ський про­ект «Са­мо­сад», який фун­кціо­нує по­бли­зу бу­дів­лі. Ор­га­ні­за­то­ри цьо­го про­е­кту са­мо­стій­но за­са­ди­ли кві­та­ми пу­стир на пе­ре­хре­сті ву­лиць Во­ло­ської та Спа­ської. Цей про­ект та­кож спря­мо­ва­ний на бла­го­устрій ур­ба­ні­сти­чних зон, то­му на­ші ідеї ма­ю­тьзв’язок».

Ху­до­жник Фін­тан Ма­гі за­ймав­ся про­е­ктом на во­лон­тер­ських за­са­дах, біль­ше то­го, він узяв на се­бе всі ма­те­рі­аль­ні ви­тра­ти (до сло­ва, фар­би на ма­лю­нок пі­шло біль­ше 30 лі­трів). У Ав­стра­лії пан Ма­гі ві­до­мий зав­дя­ки сво­їм ком­по­зи­ці­ям у сти­лі стрит-арт та від­су­тно­сті у ро­бо­тах актив­но­го по­лі­ти­чно­го спря­му­ва­н­ня. Йо­го пор­тфо­ліо на­лі­чує кіль­ка де­ся­тків про­е­ктів на бу­дин­ках, то­му сам ху­до­жник ствер­джує, що ви­со­та — йо­го рі­дна сти­хія.

Вар­то за­зна­чи­ти, що укра­їн­ці сприйня­ли ідею бри­тан­ця зде­біль­шо­го при­хиль­но: фо­то­гра­фу­ва­ли­ся на тлі ма­люн­ка та ба­жа­ли ми­тцю успі­хів у ро­бо­ті, хо­ча де­яким так і не вда­ло­ся ося­гну­ти но­ву для на­шої куль­ту­ри ми­сте­цьку кон­це­пцію.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФІН­ТАН МА­ГІ: «МОЯ РО­БО­ТА СИМ­ВО­ЛІ­ЗУЄ ЄДИНІСТЬ ЛЮ­ДИ­НИ І ПРИ­РО­ДИ, А ТА­КОЖ ПЕ­РЕ­ХІД УКРА­Ї­НИ ВІД СКЛА­ДНИХ ЧА­СІВ У СВІ­ТЛЕ МАЙ­БУ­ТНЄ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.