Iз «Днем» – усі шко­ли Тру­скав­ця

Ку­рор­тне мі­сто від­зна­чи­ло 188-річ­чя ра­зом із на­шим ви­да­н­ням

Den (Ukrainian) - - Тайм-Aут - Оль­га КУЦ, Тру­ска­вець

Свя­тко­ві за­хо­ди з на­го­ди Дня мі­ста у Тру­скав­ці вда­ли­ся на сла­ву. Тру­скав­ча­ни та го­сті ку­рор­ту, які взя­ли уча­стьв уро­чи­сто­стях, ма­ли мо­жли­вість від­най­ти по­дію на най­ви­ба­гли­ві­ший смак се­ред роз­ма­ї­т­тя май­стер-кла­сів, зма­гань, по­ка­зо­вих ви­сту­пів, кон­цер­тів, бла­го­дій­них акцій. Най­більш за­тре­бу­ва­ною ви­яви­ла­ся гро­мад­ська іні­ці­а­ти­ва «Очи­сти­мо Укра­ї­ну — по­чне­мо з Тру­скав­ця. По­да­руй мі­сту де­ре­во!». На­га­да­є­мо, що ор­га­ні­за­то­ри цьо­го по­чи­на­н­ня два мі­ся­ці то­му по­ста­ви­ли со­бі за ме­ту озе­ле­ню­ва­ти і за­кві­тчу­ва­ти рі­дне мі­сто — ідею актив­но під­три­ма­ли ме­шкан­ці мі­ста. До­бро­чин­ці не ли­ше ку­пу­ва­ли за вла­сний кошт де­рев­ця, а й са­мі їх ви­са­джу­ва­ли. Так буль­вар Юрія Дро­го­би­ча у Тру­скав­ці при­кра­си­ла ма­гно­лі­є­ва алея, а пі­шо­хі­дну ву­ли­цю Та­ра­са Шев­чен­ка — мо­дри­ни, ку­ля­сті ялин­ки, туї та чор­но­брив­ці.

Гро­мад­ські акти­ві­сти бу­ли пев­ні, що й у свій Де­ньна­ро­дже­н­ня Тру­скав ецьо­три­має ще­дрі да­рун­ки, і ма­ли ра­цію. По­над 50 жер­тво­дав­ців при­дба­ли де­рев­ця на су­му май­же 16 тис. гри­ве­ньі подарували їх Тру­скав­цю, ви­са­див­ши за до­по­мо­гою во­лон­те­рів. При­єм­но, що не ли­ше тру­скав­ча­ни ви­сло­ви­ли в та­кий спо­сіб свою лю­бов до рі­дно­го мі­ста, а й чи­ма­ло від­по­чи­валь­ни­ків із Хер­со­на, Ки­є­ва, Дні­про­пе­тров­ська до­лу­чи­ли­ся до акції.

Чу­до­вим да­рун­ком для тру­скав­чан ви­явив­ся при­їзд до мі­ста га­зе­ти «День». Бі­ля на­ме­ту ви­да­н­ня бу­ло лю­дно та га­мір­но — зна­йшло­ся чи­ма­ло охо­чих по­зна­йо­ми­ти­ся з га­зе­тою ближ­че і при­дба­ти книж­ки з Бі­бліо­те­ки «Дня». Ки­ян­ка Ка­те­ри­на Ва­си­лів­на з ону­ком Ми­хай­ли­ком, ко­тра ви­яви­лась по­стій­но читачкою «Дня», щи­ро зра­ді­ла, що й на від­по­чин­ку отри­ма­ла на­го­ду по­спіл­ку­ва­ти­ся з улю­бле­ним ви­да­н­ням. Па­ні Ка­те­ри­на при­дба- ла книж­ку «Си­ла м’яко­го зна­ка» й роз­по­ві­ла, що осо­бли­ве за­ці­кав­ле­н­ня у неї ви­кли­ка­ли пу­блі­ка­ції у «Дні» про істо­рію міст Укра­ї­ни.

Тру­скав­чан­ка Іри­на Дем­чур є читачкою «Дня» уже тре­тій рік по­спіль, га­зе­ту пе­ред­пла­чує її донь­ка, отож чи­та­ю­тьїї удвох. «Ду­же сер­йо­зна га­зе­та, — ска­за­ла па­ні Іри­на, — я ві­рю то­му, що во­на пи­ше. Ме­ні осо­бли­во ці­ка­во чи­та­ти дру­гу, тре­тю й че­твер­ту сто­рін­ки і стат­ті в ру­бри­ках «Істо­рія та «Я», «Укра­ї­на Incognita». Від­ко­ли від­кри­ла її для се­бе, пе­ре­ста­ла ку­пу­ва­ти ін­ші га­зе­ти». «День» — на пер­шо­му мі­сці».

Ва­жли­вий мо­мент — під час пре­зен­та­ції у Тру­скав­ці « День » про­вів акцію « Зро­би по­да­ру­нок рі­дній шко­лі » . На неї від­гу­кнув­ся під­при­є­мець Сер­гій Ро­зо­ра, який зро­бив по­да­ру­нок ко­ле­кти­ву НВК « Гім­на­зія- СЗШ № 2 » . Він при­дбав для ньо­го ком­плект кни­жок на істо­ри­чну те­ма­ти­ку від « Дня » . Отри­ма­ла книж­ку в да­ру­нок та­кож СЗШ № 1, усі мі­ські шко­ли зба­га­ти­ли­ся пе­ред­пла­тою на га­зе­ту «День». Пе­ред­пла­тни­ка­ми ви­да­н­ня ста­ли та­кож май­же пів­со­тні тру­скав­чан, тож, спо­ді­ва­є­мо­ся, спіл­ку­ва­н­ня « Дня » з Тру­скав­цем мі­цні­ша­ти­ме і роз­ви­ва­ти­ме­ться.

ФО­ТО ВА­ДИ­МА МАЛИШЕВА

КНИЖ­КИ «Дня» ВИ­КЛИ­КА­ЛИ ЩИ­РИЙ ІН­ТЕ­РЕС ТРУ­СКАВ­ЧАН, ЗОКРЕ­МА ЛІ­КА­РЯ МИ­ХАЙ­ЛА БО­Г­ДА­НА ТА КРА­Є­ЗНАВ­ЦЯ, ГРО­МАД­СЬКО­ГО ДІ­Я­ЧА МИ­КО­ЛИ ІВАНИКА (НА ФО­ТО ВІД­ПО­ВІД­НО — ЛІ­ВО­РУЧ І ПРА­ВО­РУЧ). РО­ДИ­НА БОГДАНІВ ЗРО­БИ­ЛА СО­БІ ПО­ДА­РУ­НОК НА СВЯ­ТО МІ­СТА, ПРИ­ДБАВ­ШИ «АПО­КРИ­ФИ КЛА­РИ ГУ­ДЗИК»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.