Ештон КАРТЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - мі­ністр обо­ро­ни США: (www.stripes.com)

Ми бу­де­мо вживати не­об­хі­дних за­хо­дів що­до обо­рон­них мо­жли­во­стей США і НАТО, їх по­зи­ціо­ну­ва­н­ня та пла­ну­ва­н­ня, щоб стри­ма­ти зло­які­сний і де­ста­бі­лі­зу­ю­чий вплив, при­мус та агре­сію Ро­сії, зокре­ма її зу­си­л­ля з під­ри­ву стра­те­гі­чної ста­біль­но­сті і ви­кли­ку вій­сько­во­му ба­лан­су в Єв­ро­пі. Щоб зро­би­ти це, ми бу­де­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти по­ту­жні і су­ча­сні аме­ри­кан­ські вій­ська — най­біль­шу бо­йо­ву міць, яку ко­ли-не­будь знав світ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.