ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-Aут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1497 — пер­ша за­до­ку­мен­то­ва­на згад­ка про від­ві­да­н­ня єв­ро­пей­цем Пів­ні­чної Аме­ри­ки: ан­глій­ський мо­ре­пла­вець Джон Ка­бот (1450 — 1499) від­крив Нью­фа­ун­дленд (ни­ні Ка­на­да). 1793 — фран­цузь­кий Кон­вент ухва­лив пер­шу ре­спу­блі­кан­ську ре­во­лю­цій­ну Кон­сти­ту­цію, яка про­го­ло­шу­ва­ла вер­хо­вен­ство вла­ди на­ро­ду. 1812 — ар­мія На­по­ле­о­на, яка на­лі­чу­ва­ла до 600 тис. бій­ців, пе­ре­тну­ла кор­до­ни Ро­сії. 1838 — на­ро­див­ся Ян Ма­тей­ко, ви­да­тний поль­ський ху­до­жник, май­стер ви­зна­чних жи­во­пи­сних по­ло­тен на істо­ри­ко-па­трі­о­ти­чних сю­же­тів («Вер­ни­го­ра», «Грюн­вальд­ська би­тва», «Ми­ко­лай Ко­пер­ник», «Рей­тан або Втра­та дер­жав­но­сті»). Чи­ма­лу ува­гу у сво­їй твор­чо­сті при­ді­ляв укра­їн­ській те­ма­ти­ці. По­мер 1893 р. 1881 — на­ро­див­ся Гри­го­рій Ко­тов­ський, на по­ча­тку кар’єри — кри­мі­наль­ний зло­чи­нець, ши­бай­го­ло­ва, зго­дом — знаменитий ко­ман­дир чер­во­но­ар­мій­ських за­го­нів. Роз­прав­ляв­ся з бор­ця­ми за не­за­ле­жну Укра­ї­ну. За­ги­нув 1925 р. 1894 — на кон­гре­сі в Па­ри­жі ухва­ле­но рі­ше­н­ня про утво­ре­н­ня Між­на­ро­дно­го Олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту та про­ве­де­н­ня раз на чо­ти­ри ро­ки Олім­пій­ських ігор су­ча­сно­сті. 1914 — на­ро­див­ся Ми­ро­слав-Іван Лю­ба­чів­ський, ви­зна­чний укра­їн­ський ре­лі­гій­ний ді­яч, вер­хов­ний ар­хі­єпис­коп Львів­ський, гла­ва УГКЦ. По­мер 2000 р. 1934 — сто­ли­цю УРСР пе­ре­не­се­но з Хар­ко­ва до Ки­є­ва. 1945 — у Мо­скві від­був­ся па­рад пе­ре­мо­ги Чер­во­ної ар­мії у вій­ні про­ти Ні­меч­чи­ни. 1948 — за на­ка­зом Ста­лі­на СРСР роз­по­чав бло­ка­ду За­хі­дно­го се­кто­ру Бер­лі­на, кон­тро­льо­ва­но­го США, Бри­та­ні­єю та Фран­ці­єю. Зго­дом, за­знав­ши по­раз­ки, ра­дян­ський ди­кта­тор дав вка­зів­ку зня­ти бло­ка­ду. 1978 — по­мер Мсти­слав Кел­диш, ви­зна­чний ра­дян­ський вче­ний-ма­те­ма­тик та ме­ха­нік, пре­зи­дент АН СРСР (1961 — 1975). На­ро­див­ся 1911 р.

1497 р.

1894 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.