Ка­бмі­ну да­ли три мі­ся­ці...

Про осо­бли­во­сті остан­ньо­го за­сі­да­н­ня На­ціо­наль­ної ра­ди ре­форм

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія БІЛОУСОВА, Ма­рія ЮЗИЧ, фо­то Ру­сла­на КАНЮКИ, «День»

Вуря­ді « го­рять » всі чер­во­ні лам­по­чки з ви­ко­на­н­ня стра­те­гі­чних ре­форм. Як роз­по­ві­ли « Дню » уча­сни­ки остан­ньої зу­стрі­чі в рам­ках На­ціо­наль­ної ра­ди ре­форм під го­ло­ву­ва­н­ням Пре­зи­ден­та, дис­ку­сія з цьо­го при­во­ду ви­яви­ла­ся на­пру­же­ною. Під час пер­шої від­кри­тої ча­сти­ни обго­во­рю­ва­ли ре­фор­му де­цен­тра­лі­за­ції, роз­ро­бле­ну на ба­зі поль­сько­го до­сві­ду. В рам­ках дру­гої — оці­ню­ва­ли ви­ко­на­н­ня вже роз­по­ча­тих ре­форм.

Спо­ча­тку пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко по­хва­лив уряд за де­цен­тра­лі­за­цію, мов­ляв, вне­се­ні змі­ни до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу до­зво­ли­ли збіль­ши­ти фі­нан­со­ву ба­зу мі­сце­вих бю­дже­тів до 40%. «Впер­ше в мі­сце­вих бю­дже­тах отри­ма­ні ре­аль­ні гро­ші, що є над­зви­чай­но по­зи­тив­ним пер­шим кро­ком», — за­зна­чив він. До­бре й те, про­дов­жив По­ро­шен­ко, що три­ває до­бро­віль­не об’ єд­на­н­ня гро­мад, яке за­пу­стить мас­шта­бні­шу де­цен­тра­лі­за­цію. «Ні­який чи­нов­ник вка­зів­ним пер­стом зго­ри не бу­де ти­сну­ти або на­по­ле­гли­во ре­ко­мен­ду­ва­ти що­до об’ єд­на­н­ня. Це — пра­во гро­ма­дя­ни­на. Хо­чеш жи­ти, як за­раз, — не об’єд­нуй­ся. Але бу­деш зби­ра­ти з се­ла 100—200 ти­сяч гри­вень рі­чно­го бю­дже­ту, і цьо­го ви­ста­чать ли­ше на те, щоб утри­му­ва­ти сіль­сько­го го­ло­ву. Ні­яких змін не від­бу­де­ться», — ре­зю­му­вав гла­ва дер­жа­ви.

При­мі­тно, що по­хва­ла три­ва­ла... до мо­мен­ту ви­мкне­н­ня ка­мер. Ре­аль­ні оцін­ки роз­по­ча­ли­ся, ко­ли жур­на­лі­сти за­ли­ши­ли­ся че­ка­ти но­вин під за­чи­не­ни­ми две­ри­ма. Як роз­по­ві­ли «Дню» уча­сни­ки зу­стрі­чі, в хо­ді п’ яти­го­дин­ної роз­мо­ви ви­ни­кло три основ­них за­ува­жень.

Пер­ше — пар­ла­мент дій­сно прийняв де­кіль­ка ва­жли­вих за­ко­но­про­е­ктів, які мо­жна вва­жа­ти ре­фор­ма­тор­ськи­ми в пи­тан­ні мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня і де­цен­тра­лі­за­ції. Але вті­ле­н­ня цих за­ко­но­дав­чих актів в жи­т­тя, на жаль, про­во­ди­ться не­ефе­ктив­но.

Дру­ге — за­гро­зою роз­ви­тку мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та по­лі­ти­чної си­сте­ми на на­ра­ді на­зва­ли... про­го­ло­со­ва­ний у пер­шо­му чи­тан­ні за­кон про мі­сце­ві ви­бо­ри (!?). Як по­яснив «Дню» лі­дер фра­кції «Са­мо­по­міч» Олег Бе­ре­зюк, по­при но­ві­тні за­са­ди цьо­го до­ку­мен­ту, він на­пи­са­ний до­во­лі не­які­сно і до­пу­скає ма­ні­пу­ля­ції. Від­так, до­дає нар­деп, під час дру­го­го чи­та­н­ня за йо­го на­пов­не­н­ням тре­ба слід­ку­ва­ти всій гро­мад­сько­сті.

Тре­тя за­гро­за — за­про­по­но­ва­ний ва­рі­ант Кон­сти­ту­цій­ної ре­фор­ми. «І го­ло­ва ВР, і пре­зи­дент гор­до за­яв­ля­ли про ре­фор­му Кон­сти­ту­ції і змі­ни до неї, але текс­ту цих змін ні­хто в пар­ла­мен­ті не ба­чив! » , — до­дає Бе­ре­зюк. А сьо­го­дні- зав­тра Ве­не­ці­ан­ська ко­мі­сія ска­же своє слово і то­ді цим змі­нам — пря­ма до­ро­га на го­ло­су­ва­н­ня під ку­пол. «Існує за­гро­за то­го, що в Кон­сти­ту­ції за­кла­дуть пов­зу­чий цен­тра­лізм, а не де­цен­тра­лі­за­цію», — по­яснив Бе­ре­зюк.

Роз­би­ра­ли еко­но­мі­чні ре­фор­ми: які успі­шні, а які галь­му­ю­ться. Най­більш успі­шни­ми з пи­тань де­ре­гу­ля­ції ви­зна­ли ро­бо­ту Мі­на­гро­про­ду, Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри та Мін­фі­ну. «Кри­ти­ку­ва­ли (і не без­під­став­но) ме­ди­чну ре­фор­му. Жорс­ткій кри­ти­ці під­да­ли Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії. Не­про­сті сло­ва зву­ча­ли на адре­су Мі­ні­стер­ства ре­гіо­наль­но роз­ви­тку», — роз­по­від­ає «Дню» де­та­лі лі­дер фра­кції «Са­мо­по­міч». За що кри­ти­ку­ва­ли Мін­ре­гіон­буд, по­ці­ка­вив­ся «День», адже ви­ще га­рант, нав­па­ки, хва­лив ві­дом­ство за пра­виль­ний « пер­ший крок » ? Бе­ре­зюк по­яснив, що « на го­рі­хи» мі­ні­стру ре­гіо­наль­но­го роз- ви­тку, бу­дів­ни­цтва та ЖКГ Ген­на­дію Зуб­ко ді­ста­ло­ся че­рез не­до­ско­на­ле вті­ле­н­ня ре­фор­ми де­цен­тра­лі­за­ції. Тоб­то, по­яснив він, кам­па­нію з роз’ ясне­н­ня ці­єї ре­фор­ми і ва­жли­во­сті об’єд­на­н­ня гро­мад по­ки що про­ва­ли­ли, чим сьо­го­дні ко­ри­сту­ю­ться по­лі­ти­чні опо­нен­ти, які на цьо­му спе­ку­лю­ють.

Один зі спів­бе­сі­дни­ків «Дня» на пра­вах ано­нім­но­сті роз­по­вів, що на за­сі­дан­ні ви­ни­кла го­стра су­пе­ре­чка між Ар­се­ні­єм Яце­ню­ком і Бе­ре­зю­ком, який ви­ма­гав да­ти роз’ ясне­н­ня Мін­то­п­енер­го і НКРЕ про роз­ра­хун­ки ко­му­наль­них та­ри­фів. Прем’ єр за­ли­шив це пи­та­н­ня без від­по­віді. А лі­дер « Ра­ди­каль­ної пар­тії» Олег Ля­шко до­сить жор­ство ви­сту­пив з оцін­кою ді­яль­но­сті мі­ні­стра еко­ло­гії, на­тя­ка­ю­чи на йо­го про­фне­при­да­тність. Втім у си­ту­а­ції з Ля­шком не вар­то за­бу­ва­ти один мо­мент: у пар­ла­мен­ті актив­но обго­во­рю­ють ва­рі­ант, що в ра­зі звіль­не­н­ня Іго­ря Шев­чен­ка при­зна­ча­ти но­во­го мі­ні­стра еко­ло­гії бу­дуть з по­да­чі са­ме ра­ди­ка­лів.

Тож чер­го­ва зу­стріч в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та за­свід­чи­ла: усе­ре­ди­ні ко­а­лі­ції на­зрі­ває кон­флікт ін­те­ре­сів. При­во­дів, як мі­ні­мум три: го­ло­су­ва­н­ня за за­кон про мі­сце­ві ви­бо­ри, ка­дро­ві пи­та­н­ня та ви­ко­на­н­ня умов Ко­а­лі­цій­ної уго­ди. Що­до остан­ньо­го на­ра­зі ви­ни­кає чи­ма­ло ре­зон­них за­пи­тань. Зокре­ма, Мін­фін про­по­нує обі­йти пункт Ко­а­лі­цій­ної уго­ди про збе­ре­же­н­ня піль­го­во­го ре­жи­му для АПК до 2018 ро­ку і пе­ре­ве­сти агра­рі­їв на за­галь­ний ре­жим опо­да­тку­ва­н­ня з 1 сі­чня 2016 ро­ку. Це ви­кли­ка­ло сер­йо­зний спро­тив се­ред рі­зних по­лі­ти­чних груп пар­ла­мен­ту і не­зро­зумі­ло, хто ви­йде пе­ре­мож­цем. Крім то­го, оче­ви­дно, що біль­шість по­ло­жень уго­ди про­сто не ви­ко­ну­ють... Пі­сля зі­бра­н­ня за­сту­пник го­ло­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Дми­тро Шим­ків роз­по­вів, що на кі­нець трав­ня 2015 ро­ку тіль­ки 39% за­пи­са­них у Ко­а­лі­цій­ній уго­ді по­ло­жень — ви­ко­на­ні. « Є ймо­вір­ність і ри­зик, що де­я­кі з них мо­жуть бу­ти не­ви­ко­на­ні. Є чі­ткий план Ко­а­лі­цій­ної уго­ди, пе­ред­ба­че­ні тер­мі­ни, кон­кре­тні дії. По­трі­бно, щоб це все ви­ко­ну­ва­ло­ся » , — під­кре­слив він.

Чи озна­чає це все, що най­ближ­чим ча­сом кон­флікт ін­те­ре­сів ви­л­лє­ться у ка­дро­ві ро­та­ції в Ка­бмі­ні? «Уряд пра­цю­ва­ти­ме. За­раз про­ве­дуть оцін­ку йо­го ді­яль­но­сті і ті мі­ні­стри, які не змо­гли на­ла­го­ди­ти управ­лін­ський про­цес з ре­фор­ма­ми, ма­ють ще два- три мі­ся­ці, щоб це зро­би­ти. За ре­зуль­та­там дев’яти мі­ся­ців ро­бо­ти, мо­жли­во, де­яким мі­ні­страм до­ве­де­ться за­про­по­ну­ва­ти пі­ти з по­са­ди » , — по­яснив « Дню » Бе­ре­зок. Втім, як ка­жуть дже­ре­ла «Дня» в уря­ді, від­кри­тим ли­ша­є­ться пи­та­н­ня по мі­ні­стру еко­ло­гії: чи втри­ма­є­ться він — по­ки що не­ві­до­мо.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

НА ОСТАН­НЬО­МУ ЗА­СІ­ДАН­НІ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ РА­ДИ РЕ­ФОРМ БУВ ПРИ­СУ­ТНІЙ НО­ВИЙ ЗА­СТУ­ПНИК ГО­ЛО­ВИ — НИМ СТАВ КЕ­РІВ­НИК АДМІ­НІ­СТРА­ЦІЇ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА БО­РИС ЛОЖ­КІН (ЛІ­ВО­РУЧ)

ОДНИМ З НАЙГАРЯЧІШИХ МО­МЕН­ТІВ СТА­ЛА СВАР­КА МІЖ ПРЕМ’ЄРОМ І ГО­ЛО­ВОЮ ФРА­КЦІЇ «СА­МО­ПО­МІЧ» ОЛЕ­ГОМ БЕ­РЕ­ЗЮ­КОМ ЩО­ДО РОЗ­РА­ХУН­КІВ КО­МУ­НАЛЬ­НИХ ТА­РИ­ФІВ

ДУ­ЖЕ ВЕ­СЕ­ЛО БУ­ЛО ВІ­ЦЕ-ПРЕМ’ЄРУ З ГУ­МА­НІ­ТАР­НИХ ПИ­ТАНЬ В’ЯЧЕ­СЛА­ВУ КИ­РИ­ЛЕН­КУ (ЛІ­ВО­РУЧ), МІ­НІ­СТРУ ЮСТИ­ЦІЇ ПАВ­ЛУ ПЕ­ТРЕН­КУ (ПО СЕ­РЕ­ДИ­НІ), МІ­НІ­СТРУ РЕ­ГІО­НАЛЬ­НО­ГО РОЗ­ВИ­ТКУ, БУ­ДІВ­НИ­ЦТВА ТА ЖКГ ГЕН­НА­ДІЮ ЗУБ­КУ (ПРА­ВО­РУЧ) ТА МІ­НІ­СТРУ ЕКО­НО­МІ­ЧНО­ГО РОЗ­ВИ­ТКУ І ТОР­ГІВ­ЛІ УКРА­Ї­НИ АЙ­ВА­РА­СУ АБРО­МА­ВІ­ЧУ­СУ. ВТІМ, НЕ­ЗРО­ЗУМІ­ЛО, ЧО­МУ, АДЖЕ, ЗА ОЦІН­КА­МИ ЕКС­ПЕР­ТІВ, УКРА­Ї­НА ЗНА­ХО­ДИ­ТЬСЯ В ПЕ­РЕД­ДЕ­ФОЛ­ТНО­МУ СТА­НІ

НА ПО­ЧА­ТКУ ЗА­СІ­ДА­Н­НЯ НА­ЦРА­ДИ ГЛА­ВА ДЕР­ЖА­ВИ ПЕ­ТРО ПО­РО­ШЕН­КО І ГЛА­ВА УРЯ­ДУ АР­СЕ­НІЙ ЯЦЕ­НЮК ЩОСЬ ЖВА­ВО ОБГО­ВО­РЮ­ВА­ЛИ. ЩО­ПРАВ­ДА, НА­ПРИ­КІН­ЦІ ЗІ­БРА­Н­НЯ ПРЕМ’ЄРУ БУ­ЛО НЕ ДО СМІ­ХУ

ЗА­СТУ­ПНИК ГО­ЛО­ВИ АДМІ­НІ­СТРА­ЦІЇ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ДМИ­ТРО ШИМ­КІВ (ПРА­ВО­РУЧ) ПО­ВІ­ДО­МИВ, ЩО УРЯД І ПАР­ЛА­МЕНТ МА­ЮТЬ ВИ­ЗНА­ЧИ­ТИ­СЯ З КОН­КРЕ­ТНИ­МИ ЛЮ­ДЬМИ, ЯКІ ВІД­ПО­ВІД­А­ТИ­МУТЬ ЗА РЕ­ФОР­МИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.