Вір­ме­нія «роз­пла­чу­є­ться» за дру­жбу з Мо­сквою

Сте­пан ГРИ­ГО­РЯН: «Це — до­ля на­ро­ду, який пі­шов в єв­ра­зій­ську ін­те­гра­цію»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Жорс­ткий ро­згін вір­мен­ською по­лі­ці­єю акції про­те­сту в Єре­ва­ні згур­ту­вав вір­мен. Учо­ра ще біль­ше лю­дей ви­йшло на ву­ли­ці сто­ли­ці Вір­ме­нії, про­те­сту­ю­чи про­ти під­ви­ще­н­ня цін на еле­ктро­енер­гію. На цей крок зва­жи­ла­ся ком­па­нія «Вір­мен­ські еле­ктро­ме­ре­жі» — до­чка ро­сій­ської енер­ге­ти­чної ком­па­нії «Ин­тер РАО», що на­ле­жить Іго­рю Сє­чи­ну.

Іні­ці­а­то­ром акції ви­сту­пив рух «Ні гра­бун­ку!», який ви­вів лю­дей на про­спект Ба­гра­мя­на у Єре­ва­ні. Там же мі­сти­ться ре­зи­ден­ція Пре­зи­ден­та Вір­ме­нії Сер­жа Сарг­ся­на. Він кіль­ка ра­зів про­по­ну­вав акти­ві­стам ство­ри­ти іні­ці­а­тив­ну гру­пу, аби обго­во­ри­ти цю про­бле­му. Про­те де­мон­стран­ти від­ре­а­гу­ва­ли від­мо­вою, до­дав­ши, що че­ка­ють ви­сту­пу Сарг­ся­на на те­ле­ба­чен­ні.

Ро­сій­ські й де­я­кі укра­їн­ські ма­сме­діа одра­зу ж на­зва­ли акції в Єре­ва­ні «еле­ктро­май­да­ном». Про­те са­мі вір­ме­ни за­пе­ре­чу­ють будь-який зв’язок з укра­їн­ськи­ми протестами. Про це го­во­рить і той чин­ник, що вір­мен­ський про­тест носить по­ки що со­ці­аль­ний ха­ра­ктер.

Якщо на­віть по­дії в Єре­ва­ні бу­ли по­вто­ре­н­ням укра­їн­сько­го май­да­ну, за­зна­чає пор­тал Hetq.am, то пе­ред­умо­ви до цьо­го ство­ре­ні без­дар­ним, без­від­по­від­аль­ним ме­не­джмен­том ро­сій­ської ком­па­нії, вла­сни­ка «Вір­мен­ських еле­ктро­ме­реж», що і при­зве­ло енер­ге­ти­чну си­сте­му до кра­ху і да­ло при­від для со­ці­аль­но­го бун­ту че­рез на­мір від­шко­ду­ва­ти втра­ти за ра­ху­нок спо­жи­ва­чів».

«День» звер­нув­ся до го­ло­ви прав­лі­н­ня Ана­лі­ти­чно­го цен­тру з пи­тань гло­ба­лі­за­ції і регіональної спів­пра­ці Сте­па­на ГРИГОРЯНА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти акції у Єре­ва­ні, а та­кож до­ціль­ність їх по­рів­ня­н­ня з укра­їн­ською Ре­во­лю­ці­єю гі­дно­сті:

— У ро­сій­ських жур­на­лі­стів, осо­бли­во тих, які ду­же ан­га­жо­ва­ні вла- дою, вже ви­ро­бив­ся ком­плекс не­пов­но­цін­но­сті. Ко­ли во­ни десь ба­чать мі­тинг, то по­чи­на­ють пі­до­зрю­ва­ти, що за ним сто­ять аме­ри­кан­ці і єв­ро­пей­ці.

У Вір­ме­нії все не так. У кра­ї­ні не­про­ста со­ці­аль­на си­ту­а­ція і по­до­рож­ча­н­ня еле­ктри­ки на 40% — це ду­же істо­тно. Це по­до­рож­ча­н­ня б’є по ки­ше­нях гро­ма­дян, але ба­чи­ти якусь по­лі­ти­чну пі­до­сно­ву — без­глу­здо.

На­ша еле­ктро­енер­гія рів­но в чо­ти­ри ра­зи до­рож­ча за укра­їн­ську. Я уяв­ляю, що б ро­би­ли укра­їн­ці, як­би вам під­ня­ли її вар­тість на 10%. А у нас хо­чуть зро­би­ти, аби еле­ктро­енер­гія бу­ла до­рож­ча в по­рів­нян­ні з ва­шою в шість ра­зів.

Лю­ди, які ви­йшли на ву­ли­ці Єре­ва­ну, вва­жа­ють, що під­ви­ще­н­ня цін на еле­ктро­енер­гію ні­чим не мо­ти­во­ва­но. У Вір­ме­нії є атом­на стан­ція, яка дає ду­же де­ше­ву еле­ктро­енер­гію. До то­го ж у нас є і гі­дро­еле­ктро­стан­ція.

Втім, у цьо­му про­те­сті є і щось спіль­не з Укра­ї­ною. У ньо­му бе­ре участь мо­лодь, сту­дент­ські ор­га­ні­за­ції, гро­мад­ський се­ктор. Рі­зни­ця в то­му, що в Укра­ї­ні по­лі­ти­чна елі­та вста­ла по­ряд із но­вою ге­не­ра­ці­єю акти­ві­стів, а у нас — опо­зи­ція хо­че вста­ти, але їй важ­ко. На жаль, на­ша опо­зи­ція про­ро­сій­ська і во­на го­ло­су­ва­ла за вхо­дже­н­ня Вір­ме­нії в Єв­ра­зій­ський со­юз.

«У ЦІЙ ІСТО­РІЇ Є Й ПО­ЛІ­ТИ­ЧНА ПІ­ДО­СНО­ВА»

— Ду­же ва­жли­во, що на­ро­ди Укра­ї­ни, Мол­до­ви і Гру­зії ви­сту­пи­ли за під­пи­са­н­ня До­го­во­ру про асо­ці­а­цію з Єв­ро­пою. Це бу­ло пра­виль­не рі­ше­н­ня по­при те, що на вас здій­сню­вав­ся і здій­сню­є­ться ве­ли­че­зний тиск, вклю­ча­ю­чи вій­сько­ве втор­гне­н­ня. Чо­му? Вір­ме­нія ще ми­ну­ло­го ро­ку ста­ла чле­ном Єв­ра­зій­сько­го со­ю­зу. Ре­зуль­тат, який во­на отри­ма­ла, — по­си­ле­н­ня на­силь­ства що­до гро­мад­ських акти­ві­стів і жур­на­лі­стів. Як при­клад — ко­ли роз­га­ня­ли мі­тинг, по­лі­цей­ські по­би­ли ве­ли­ку кіль­кість жур­на­лі­стів, мир­них де­мон­стран­тів. При­чо­му це був си­дя- чий страйк без жорс­тких га­сел. Окрім цьо­го, вла­да ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла й вір­мен­ський ва­рі­ант «ті­ту­шок» — по­лі­цей­ських к ци­віль­но­му. Це — до­ля на­ро­ду, який пі­шов у єв­ра­зій­ську ін­те­гра­цію. А там — обов’яз­ко­во б’ють па­ли­ця­ми і по­ли­ва­ють із гі­дран­тів.

У цій істо­рії є й по­лі­ти­чна пі­до­сно­ва. Всі енер­ге­ти­чні об’єкти Вір­ме­нії пе­ре­бу­ва­ють у ру­ках ро­сій­ських ком­па­ній. Ні для ко­го не се­крет, що тут за­ді­я­ні ко­ру­пцій­ні й не­ефе­ктив­ні схе­ми.

По при те, що ро сі я ни дав но во - ло­ді­ють ни­ми, во­ни не про­ве­ли жо­дних ре­форм і не вкла­ли жо­дних ін­ве­сти­цій. То­му за­раз, під­няв­ши ці­ну на елек т ро енер гію, ро сі я ни хо - чуть ски ну ти на Вір ме нію всю ко - ру­пцію і не­до­лі­ки.

У зв’яз­ку з цим у нас вже був скан­дал. Ке­рів­ник ком­па­нії «Еле­ктрон­ні ме­ре­жі Вір­ме­нії» ро­сі­я­нин (Єв­ге­ній Бі­бін. — Ред.), який отри­мує зар­пла­ту 60 тис. до­ла­рів на мі­сяць. Вір­ме­ни пе­ре­йня­ли­ся пи­та­н­ням: чо­му він отри­мує та­кі гро­ші, а ці­ни за еле­ктро­енер­гію зро­ста­ють? Ін­ший при­клад: один із чи­нов­ни­ків «Еле­ктро­ме­реж» офі­цій­но вла­шту­вав свій ка­бі­нет на... 260 тис. до­ла­рів. Лю­ди зно­ву за­пи­та­ли: «Чо­му?». Від­по­відь отри­ма­ли та­ку, яка да­є­ться і ро­сі­я­нам: «Ми зна­є­мо, що ми ро­би­мо...».

Про­те Вір­ме­нія — це не Ро­сія. У нас ви­со­кий рі­вень сво­бод і вір­мен­ські вла­сті зав­жди йо­го під­три­му­ва­ли. Ми не від­сту­пи­мо­ся від цьо­го: гро­ма­дя­ни ма­ють пра­во про­те­сту­ва­ти і ви­ма­га­ти у чи­нов­ни­ків зві­ту, ку­ди во­ни бра­ли ці гро­ші.

«ЗА­РАЗ, БЕЗ­УМОВ­НО, ПО­СИ­ЛЮ­ВА­ТИ­МУ­ТЬСЯ НА­СТРОЇ НА КО­РИСТЬ ЄВ­РО­ПИ»

— Роз­по­від­а­ю­чи про ці про­те­сти, ва­жли­во за­зна­чи­ти, що во­ни не по­лі­ти­зо­ва­ні. Про­те на дру­гий день де­мон­стра­ції вже з’яви­ли­ся пра­по­ри Єв­ро­со­ю­зу й Укра­ї­ни. Що це озна­чає? Це свід­чить про те, що вір­ме­ни ро­зу­мі­ють, в яких кра­ї­нах є про­зо­рі пра­ви­ла гри і транс­па­рен­тність.

На­при­клад, у Вір­ме­нії пра­цю­ють спе­ці­аль­ні про­гра­ми ЄС, які зо­бов’яза­ли наш уряд за­лу­ча­ти гро­мад­ський се­ктор у про­цес ухва­ле­н­ня рі­шень і мо­ні­то­ринг їх ви­ко­на­н­ня. У про­е­ктах, які здій­сню­ю­ться з Ро­сі­єю, — все за­кри­то. За­раз у Вір­ме­нії, без­умов­но, по­си­лю­ва­ти­му­ться на­строї на ко­ристь Єв­ро­пи. Тим ча­сом вір­ме­ни ви­сту­па­ти­муть про­ти та­кої дер­жав­ної і ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки Ро­сії.

Я ду­мав, що пі­сля всту­пу Вір­ме­нії до Єв­ра­зій­сько­го со­ю­зу ро­сі­я­ни вка­чу­ва­ти­муть сю­ди ве­ли­че­зні гро­ші, аби по­ка­за­ти, як до­бре, що вір­ме­ни при­єд­на­ли­ся. Нам обі­ця­ли ма­ло не без­ко­штов­ний газ. А за­раз ті, хто це обі­цяв, — під­ня­ли ці­ни.

За­раз ми ба­чи­мо, як на при­кла­ді Вір­ме­нії роз­кри­ва­ю­ться ме­ха­ні­зми обма­ну Єв­ра­зій­сько­го со­ю­зу. Це ду­же ва­жли­во для Укра­ї­ни, Мол­до­ви і Гру­зії, що ще раз під­кре­слює пра­виль­ність їхньо­го ви­бо­ру.

— Тоб­то у Вір­ме­нії при­хо­дить ро­зу­мі­н­ня то­го, що це — пла­та за збли­же­н­ня з Мо­сквою?

— Без­умов­но. Най­го­лов­ні­ше, що ця те­ма вже по­ча­ла обго­во­рю­ва­ти­ся і у вір­мен­ській бі­знес-елі­ті. Єв­ра­зій­ські пра­ви­ла гри ду­же пі­до­зрі­лі, і наш бі­знес за­знає ве­ли­че­зних тру­дно­щів. Бі­зне­сме­ни ба­чать, що до по­до­рож­ча­н­ня їхньо­го бі­зне­су до­да­ли­ся ще і ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки. Але най­го­лов­ні­ше — не­до­ско­на­лість ме­ха­ні­зму ЄАЕС.

«ПРИ ВСІХ СВО­ЇХ ПО­МИЛ­КАХ НА­ША ВЛА­ДА ЧА­СТО ПРО­ЯВ­ЛЯЄ ПО­СТУ­ПЛИ­ВІСТЬ»

— Як би ви спро­гно­зу­ва­ли подаль­ший роз­ви­ток си­ту­а­ції? Чи пі­де вла­да на по­сту­пки про­те­сту­ю­чим?

— Це хо­ро­ше і клю­чо­ве пи­та­н­ня. Наш до­свід по­ка­зує, що Сарг­сян про­яв­ляє гну­чкість. Спо­ді­ва­ю­ся, він вчи­нить так і цьо­го ра­зу. При всіх сво­їх по­мил­ках вір­мен­ська вла­да ча­сто про­яв­ляє по­сту­пли­вість і у вну­трі­шній, і в зов­ні­шній по­лі­ти­ці. Те, що Сарг­сян по­си­лає ме­се­джі про го­тов­ність до зу­стрі­чі з акти­ві­ста­ми, — це по­зи­тив­ний си­гнал. Якщо ці­єї гну­чко­сті не бу­де, то по­дії мо­жуть пі­ти за ду­же по­га­ним сце­на­рі­єм і вла­ді бу­де ду­же скла­дно. Ко­ли в кра­ї­ни ба­га­то на­фти і га­зу (ви зна­є­те, про ко­го я за­раз говорю), то за ра­ху­нок цьо­го мо­жна при­гні­чу­ва­ти гро­ма­дян­ське су­спіль­ство. У Вір­ме­нії не­має та­ких ре­сур­сів. На­ші за­со­би — це на­ші гро­ма­дя­ни. Якщо вла­да пі­де на при­ду­ше­н­ня про­те­стів, во­на бу­де дис­кре­ди­то­ва­на в Єв­ро­пі і США, від яких отри­мує під­трим­ку. Са­ме від них Єре­ван отри­мує під­трим­ку, а не від Ро­сії.

Хо­ро­ший ва­рі­ант — за­мо­ро­зи­ти рі­ше­н­ня що­до під­ви­ще­н­ня цін і по­ча­ти дис­ку­сію в су­спіль­стві. За Кон­сти­ту­ці­єю Пре­зи­дент Вір­ме­нії має та­ке пра­во.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ФО­ТО РЕЙТЕР

Ігор САМОКИШ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.