Оле­ксандр Тка­чен­ко: «Держ­кі­но від­кри­ло скринь­ку Пан­до­ри»

Ро­сій­ський се­рі­ал отри­мав по­свід­че­н­ня укра­їн­ської кар­ти­ни. Які наслідки це ма­ти­ме для ві­тчи­зня­но­го кі­но­ви­ро­бни­цтва?

Den (Ukrainian) - - День України - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Дня­ми Дер­жав­не агент­ство Укра­ї­ни з пи­тань кі­но ви­да­ло про­ка­тне по­свід­че­н­ня укра­їн­сько­го філь­му ро­сій­сько­му се­рі­а­лу «След», який впро­довж три­ва­ло­го ча­су йшов на ТРК «Укра­ї­на». Про це вчо­ра на прес-кон­фе­рен­ції, при­свя­че­ній кі­но­фе­сти­ва­лю «Від­кри­та ніч — Дубль 18», що від­бу­де­ться ци­ми ви­хі­дни­ми, роз­по­вів ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «1+1 ме­діа» Оле­ксандр Тка­чен­ко, який є одним із чле­нів жу­рі. За сло­ва­ми Ткаченка, факт ви­да­чі про­ка­тно­го по­свід­че­н­ня у те­ле­фон­ній роз­мо­ві йо­му під­твер­див го­ло­ва Держ­кі­но Пи­лип Іл­лєн­ко.

Ада­пто­ва­на для укра­їн­сько­го рин­ку вер­сія се­рі­а­лу на­зи­ва­ти­ме­ться «Фа­кто­ло­гі­чна (в ори­гі­на­лі — фе­де­раль­на) екс­пер­тна слу­жба: між­на­ро­дний відділ кри­мі­наль­них роз­слі­ду­вань». На­га­да­є­мо, що згі­дно За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до за­хи­сту ін­фор­ма­цій­но­го те­ле­ра­діо­про­сто­ру Укра­ї­ни», який на­був чин­но­сті 4 черв­ня, в Укра­ї­ні за­бо­ро­не­ний по­каз філь­мів, в яких мі­сти­ться по­пу­ля­ри­за­ція дій си­ло­вих фор­му­вань дер­жа­ви-оку­пан­та, а та­кож тих ро­сій­ських філь­мів, що бу­ли ви­ро­бле­ні пі­сля 1 сі­чня 2014 ро­ку. Як роз­по­вів Оле­ксандр Тка­чен­ко, у но­вій вер­сії се­рі­а­лу «След» — ті ж са­мі ро­сій­ські акто­ри, однак від­су­тня фор­ма одя­гу ро­сій­ських си­ло­вих стру­ктур та ро­сій­ські ав­то­мо­біль­ні но­ме­ри. У про­ка­тно­му по­свід­чен­ні вка­за­но: «Ви­ро­бни­цтво ТРК «Укра­ї­на», 2015 рік». «Фа­кти­чно під ви­ві­скою укра­їн­сько­го се­рі­а­лу нам про­по­ну­ють той са­мий ро­сій­ський, в яко­му ро­сій­ські си­ло­ві стру­кту­ри — го­лов­ні ді­ю­чі осо­би, — ко­мен­тує ген­ди­ре­ктор «1+1 ме­діа». — Якщо Держ­кі­но й да­лі чи­ни­ти­ме ана­ло­гі­чно — про від­ро­дже­н­ня укра­їн­сько­го кі­не­ма­то­гра­фу й пе­ре­д­усім се­рі­аль­но­го ви­ро­бни­цтва, на яко­му ба­зу­є­ться вся ін­ду­стрія, мо­жна бу­де за­бу­ти. Ві­тчи­зня­ні мов­ни­ки змо­жуть лег­ко до­мо­ви­ти­ся з ро­сій­ськи­ми про­дю­се­ра­ми про те, щоб пе­ре­зня­ти окре­мі сце­ни в ро­сій­ських се­рі­а­лах та змі­ни­ти на­зви, адже це на­ба­га­то де­шев­ше, ніж ство­рю­ва­ти вла­сний про­дукт. Зре­штою їхні ко­шти пі­дуть не в укра­їн­ський бю­джет, не укра­їн­ським акто­рам і ви­ро­бни­кам, а в Ро­сію. Один раз ухва­лив­ши та­ке рі­ше­н­ня, Пи­лип Іл­лєн­ко від­кри­ває скринь­ку Пан­до­ри, що пе­ре­тво­рить на по­ро­жню фі­кцію йо­го вла­сні те­зи про не­об­хі­дність роз­ви­ва­ти укра­їн­ську ін­ду­стрію кі­но і се­рі­а­лів. Ни­ні на рі­зних ві­тчи­зня­них те­ле­ка­на­лах за­пу­ще­но від 160 до 250 го­дин вла­сно­го ви­ро­бни­цтва се­рі­а­лів. Мо­жли­во, на­ре­шті нам вда­ло­ся б пе­ре­рва­ти тра­ди­цію, що існу­ва­ла в укра­їн­сько­му ме­ді­а­про­сто­рі впро­довж ба­га­тьох ро­ків. Однак че­рез по­ді­бні рі­ше­н­ня весь цей про­цес мо­же бу­ти при­зу­пи­не­но».

Від­по­від­а­ти на за­ки­ди Оле­ксан­дра Ткаченка до­ве­ло­ся пер­шо­му за­сту­пни­ку го­ло­ви Держ­кі­но Ан­дрію Ящи­ши­ну, який та­кож був при­су­тній на прес-кон­фе­рен­ції і яко­го, за йо­го вла­сни­ми сло­ва­ми, ін­ве­кти­ва ген­ди­ре­кто­ра «1+1 ме­діа» за­ско­чи­ла зне­на­цька. «Оче­ви­дно, що Держ­кі­но ке­ру­ва­ло­ся тим, що се­рі­ал від­по­від­ає фор­маль­ним ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства, — ви­прав­до­ву­є­ться Ан­дрій Ящишин. — ТРК «Укра­ї­на» отри­ма­ла від ро­сій­ських про­дю­се­рів до­звіл на йо­го ада­пта­цію, то­му мо­же­мо го­во­ри­ти про те, що тут бу­ло за­лу­че­но укра­їн­ське фі­нан­су­ва­н­ня. З ана­ло­гі­чни­ми при­кри­ми ви­пад­ка­ми, ко­ли ка­на­ли, на­при­клад, обрі­за­ють ти­три, в яких вка­за­но рік ви­ро­бни­цтва се­рі­а­лу, ми вже не­о­дно­ра­зо­во сти­ка­ли­ся. Що­до цьо­го кон­кре­тно­го при­кла­ду, то я за­кли­каю по­вер­ну­ти­ся до йо­го роз­гля­ду і ро­зі­бра­ти­ся. Вва­жаю, що екс­пер­тну ко­мі­сію Держ­кі­но по­трі­бно змі­ню­ва­ти — за­раз ми го­ту­є­мо но­ве по­ло­же­н­ня, в яко­му бу­де чі­тко про­пи- са­но, хто са­ме, пред­став­ни­ки яких фа­хо­вих кіл ма­ти­муть пра­во до неї вхо­ди­ти. Вже не­за­ба­ром там з’яв­ля­ться ціл­ком но­ві лю­ди. За­раз за­про­ва­джу­є­ться си­сте­ма ба­лів, які до­по­мо­жуть ви­зна­ча­ти при­на­ле­жність то­го чи ін­шо­го філь­му до кон­кре­тної кра­ї­ни-ви­ро­бни­ка».

За сло­ва­ми Оле­ксан­дра Ткаченка, ком­па­нія «1+1 ме­діа» вже по­да­ла офі­цій­ну скар­гу на рі­ше­н­ня Держ­кі­но й спо­ді­ва­є­ться, що до неї до­лу­ча­ться чи­ма­ло гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. Якщо ж і це не до­по­мо­же, мов­ник го­то­вий по­да­ва­ти на Держ­кі­но до су­ду.

«День» слід­ку­ва­ти­ме за роз­ви­тком кон­флі­кту, однак вже за­раз мо­жна кон­ста­ту­ва­ти, що не­спро­мо­жність ви­рі­ши­ти про­бле­му про­па­ган­дист­ських ро­сій­ських се­рі­а­лів на ві­тчи­зня­но­му ТБ ста­ла справ­жнім ді­а­гно­зом як для дер­жав­них стру­ктур, так і для ме­діа-спіль­но­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.