Скуль­пту­ри Пін­зе­ля й «Ар­хів Ба­ха»

У Льво­ві від­бу­де­ться кон­церт про­е­кту «Па­зли­Ві­чно­сті»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

28 черв­ня на сце­ні, яку вста­нов­лять на пло­щі Ри­нок, впер­ше в Укра­ї­ні по­ка­жуть кон­церт про­е­кту «Па­зли Ві­чно­сті». Це між­на­ро­дна іні­ці­а­ти­ва, яка з’єд­на­ла двох ге­ні­їв і дві сві­то­ві скар­бни­ці — уні­каль­ні де­рев’ яні скуль­пту­ри львів­сько­го Мі­ке­лан­дже­ло — Йо­га­на Ге­ор­га Пін­зе­ля та ар­хів ма­ну­скри­птів ком­по­зи­то­рів XVI— XIX ст. (Бах, Ві­валь­ді, Мо­царт, Ген­дель та ін.), так зва­ний Ар­хів Ба­ха. Про­ект здій­сню­є­ться за під­трим­ки дру­жи­ни Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ма­ри­ни По­ро­шен­ко, єпис­ко­па УГКЦ Бла­жен­ній­шо­го Лю­бо­ми­ра Гу­за­ра, пре­зи­ден­та Fondation Vidrodgenia Бо­г­да­на Гав­ри­ли­ши­на, Над­зви­чай­но­го і По­ва­жно­го По­сла Укра­ї­ни, По­стій­но­го пред­став­ни­ка Укра­ї­ни в ООН Юрія Сер­гє­є­ва, все­сві­тньо ві­до­мо­го джа­зо­во­го пі­а­ні­ста Аа­ро­на Гол­дбер­га, ху­до­жни­ці Зі­на­ї­ди Лі­ха­че­вої, fashion-ди­зай­не­ра Фе­до­ра Во­зі­а­но­ва.

Ме­та акції — від­кри­ва­ти сві­то­ві не­ві­до­му спад­щи­ну Пін­зе­ля, яка є уні­каль­ною ре­лі­кві­єю сві­то­вої куль­ту­ри, вар­тою рів­но­го по­кло­ні­н­ня й ува­ги з «Джо­кон­дою» Ле­о­нар­до да Він­чі та Сик­стин­ською ка­пе­лою, роз­пи­са­ною Мі­ке­лан­дже­ло. Та­кож, по­за сум­ні­вом, — ре­став­ра­ція бу­дів­лі «Му­зею Пін­зе­ля» у Льво­ві (роз­та­шо­ва­но­му у Ко­сте­лі кла­ри­сок на Ми­тній пло­щі), фре­сок та скуль­птур май­стра. Що­до бу­дів­лі му­зею, то фа­хів­ці дав­но б’ють на спо­лох.

Сві­то­ва прем’єра про­е­кту «Па­зли Ві­чно­сті» від­бу­ла­ся в за­лі ООН у Нью-Йор­ку 16 жов­тня 2014 ро­ку за уча­стю джа­зо­вих пі­а­ні­стів Аа­ро­на Гол­дбер­га та Мі­ші Ци­га­но­ва.

За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, у Льво­ві пу­блі­ка по­чує екс­клю­зив­ні джа­зо­ві аран­жу­ва­н­ня тво­рів Ба­ха, а та­кож укра­їн­ської му­зи­ки ав­тор­ства джа­зо­вої пі­а­ніс­тки На­та­лії Ле­бе­дє­вої у ви­ко­нан­ні ду­е­ту 13-рі­чних скри­па­лів TwoViolins і тріо — На­та­лії Ле­бе­дє­вої з Ко­стян­ти­ном Іо­нен­ко ( кон­тра­бас) та Пав­лом Га­ли­цьким (ба­ра­ба­ни). 13-рі­чних скри­па­лів-вір­ту­о­зів із ду­е­ту TwoViolins Іл­лю Бон­да­рен­ко й Те­тя­ну Жмен­дак на­зи­ва­ють «дво­ма Мо­цар­та­ми». Са­ме во­ни озву­чи­ли ідею «вря­ту­ва­ти Пін­зе­ля» і «по­да­ру­ва­ти укра­їн­сько­го скуль­пто­ра сві­то­ві».

Ві­де­о­су­про­від кон­цер­ту скла­да­є­ться з про­е­кту сві­то­вої сла­ви укра­їн­сько­го фо­то­ху­до­жни­ка Іго­ря Гай­дая Faces of Freedom. Maidan, ві­део­ро­бо­ти ху­до­жни­ці Зі­на­ї­ди Лі­ха­че­вої «Осінь та­ка ми­ла» та екс­клю­зив­ної зйом­ки скуль­птур Йо­га­на Ге­ор­га Пін­зе­ля.

Ко­стю­ми для уча­сни­ків про­е­кту ство­рив fashionди­зай­нер Фе­дір Во­зі­а­нов.

ФО­ТО ЄВ­ГЕ­НА КРАВСА

ЙОГАНН ГЕ­ОРГ ПІНЗЕЛЬ. СКУЛЬ­ПТУ­РА «СВЯ­ТИЙ ФЕ­ЛІКС З ДИ­ТИ­НОЮ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.