Один кі­ло­ват за три ко­пій­ки

Шко­ляр із Кі­ро­во­град­щи­ни здо­був брон­зу на Олім­пі­а­ді ге­ні­їв у США за про­ект, який мо­же за­без­пе­чи­ти область еле­ктро­енер­гі­єю на 82%

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ТІЛЬНОВА, Кі­ро­во­град

Пе­ре­міг­ши в на­ціо­наль­но­му ета­пі між­на­ро­дно­го кон­кур­су на­у­ко­во­те­хні­чної твор­чо­сті шко­ля­рів Intel ISEF 2015, де­ся­ти­кла­сник із Оле­ксан­дрії ( Кі­ро­во­град­ська область) Са­му­їл Кру­гляк отри­мав пра­во взя­ти участь в Олім­пі­а­ді ге­ні­їв, що від­бу­ва­ла­ся в мі­сті Осве­го, штат Нью-Йорк США з 14 по 19 черв­ня. Та­кою на­го­дою по­ба­чи­ти світ і се­бе по­ка­за­ти Са­му­їл ско­ри­став­ся спов­на і за­во­ю­вав брон­зу се­ред двох ти­сяч юних ви­на­хі­дни­ків з усьо­го сві­ту.

Про­ект Са­му­ї­ла Кру­гля­ка має на­зву «Отри­ма­н­ня еле­ктро­енер­гії з атмо­сфе­ри». Юний ви­на­хі­дник про­по­нує до­бу­ва­ти еле­ктро­енер­гію з по­ві­тря, то­чні­ше, з атмо­сфе­ри за до­по­мо­гою шту­чної іо­ні­зо­ва­ної хма­ри за ра­ху­нок силь­но­го еле­ктри­чно­го по­ля, яке ви­про­мі­ню­ва­ти­ме­ться іо­ні­зу­ю­чою ве­жею. За під­ра­хун­ка­ми, один кі­ло­ват та­кої еле­ктро­енер­гії бу­де ко­шту­ва­ти три ко­пій­ки. За сло­ва­ми юна­ка, цей ви­на­хід він по­ба­чив уві сні ще у во­сьмо­му кла­сі. Че­рез два ро­ки зав­дя­ки ви­кла­да­чам з Ма­лої ака­де­мії на­ук Сві­тла­ні Пі­ско­вій та Сер­гію Ка­мін­сько­му цей про­ект вда­ло­ся вті­ли­ти в жи­т­тя.

«Ро­бо­та Са­му­ї­ла — це но­ве слово в енер­ге­ти­ці. От тіль­ки шко­да, що про хло­пчи­ка в Укра­ї­ні ді­зна­ли­ся ли­ше то­ді, ко­ли він пе­ре­міг у Нью-Йор­ку. До цьо­го ми звер­та­ли­ся за під­трим­кою до на­шої мі­сце­вої вла­ди, до обла­сної, тру­би­ли по всій Укра­ї­ні про цей ви­на­хід, який мо­же зеко­но­ми­ти ви­тра­ти та ви­ро­бни­цтво еле­ктро­енер­гії, але ні­хто на нас не звер­тав ува­ги. У Са­му­ї­ла бу­ла чу­до­ва ідея, а зро­би­ти уста­нов­ку до­по­мо­гли на­у­ко­ві кон­суль­тан­ти. Ми за­лу­чи­ли ве­ли­ку кіль­кість фа­хів­ців, на­при­клад, ла­бо­ра­то­рія МАН у Ки­є­ві на­да­ла ба­зу для екс­пе­ри­мен­тів. Мі­ні-мо­дель уста­нов­ки, зі­бра­на в ки­їв­ській ла­бо­ра­то­рії, вже пра­цює і по­ка­зує ре­зуль­та­ти » , — роз­по­ві­ла на­у­ко­вий ке­рів­ник се­кцій на­у­ко­во- те­хні­чної твор­чо­сті та ви­на­хі­дни­цтва і еко­ло­гі­чно без­пе­чних те­хно­ло­гій МАНУМ Сві­тла­на Пі­ско­ва. За її сло­ва­ми, ви­на­хід Са­му­ї­ла пе­ред­ба­чає ви­до­бу­ва­н­ня не ли­ше еле­ктро­енер­гії, а й во­ди. «Та­ка уста­нов­ка ко­штує ко­пій­ки, але ко­ри­сті від неї — на міль­йо­ни. Уявіть со­бі: в ра­зі її за­пу­ску ми б мо­гли за­без­пе­чи­ти Кі­ро­во­град­ську область еле­ктро­енер­гі­єю на 82%. От тіль­ки ні­ко­му це не по­трі­бно...» — до­дає Сві­тла­на Ві­кто­рів­на.

Дру­гий етап про­е­кту пла­ну­ють ре­а­лі­зу­ва­ти в Оле­ксан­дрії, де під ге­не­ру­ю­чу ве­жу мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на тру­ба по­ки­ну­тої ТЕЦ-1- 2, про­те на це по­трі­бні зна­чні ко­шти спон­со­рів.

Крім ди­пло­му, Са­му­їл Кру­гляк отри­мав мо­жли­вість без­ко­штов­но­го на­вча­н­ня в одно­му з ви­шів США та що­мі­ся­чну сти­пен­дію близь­ко 700 до­ла­рів. Ма­ма Са­му­ї­ла ка­же, що на­вча­н­ня за кор­до­ном — це мрія її си­на. Ра­зом із чо­ло­ві­ком во­ни ви­хо­ву­ють трьох си­нів, двоє мо­лод­ших по­ки що не ви­яв­ля­ють ці­ка­вість до фі­зи­ки, а от Са­му­їл з ди­тин­ства лю­бив екс­пе­ри­мен­ти. «Він ду­же ці­ле­спря­мо­ва­ний хло­пчик. Ко­ли ми на сі­мей­ній ра­ді ви­рі­ши­ли ви­ді­ли­ти ко­шти на по­їзд­ку до Аме­ри­ки (із Са­му­ї­лом до США по­їхав та­то), то ска­за­ли йо­го на­у­ко­вим ке­рів­ни­кам: якщо він про­грає, то це бу­де йо­го про­граш, а не ваш, але він по­ви­нен спро­бу­ва­ти свої си­ли. Він спро­бу­вав — і ми ща­сли­ві, що да­ли йо­му та­кий шанс», — роз­по­ві­ла Ін­на Кру­гляк.

СА­МУ­ЇЛ КРУ­ГЛЯК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.