Пі­сля ка­пре­мон­ту

Го­лов­ний про­спект Дні­про­пе­тров­ська при­кра­сить ви­ши­ван­ка

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

УДні­про­пе­тров­ську роз­гор­ну­ла­ся мас­шта­бна ре­кон­стру­кція буль­вар­ної ча­сти­ни цен­траль­но­го про­спе­кту, яку пла­ну­ють за­кін­чи­ти до дня мі­ста. Під час ре­кон­стру­кції ко­му­наль­ні слу­жби ма­ють на­мір зна­чно по­но­ви­ти пі­шо­хі­дні до­ріж­ки і га­зо­ни, за­мі­ни­ти лі­хта­рі і лав­ки, а та­кож впер­ше про­кла­сти уздовж про­спе­кту спе­ці­аль­ну ве­ло­до­ріж­ку. Окрім цьо­го, одну з ді­ля­нок буль­ва­ру ко­му­наль­ни­ки ма­ють на­мір ви­кла­сти тро­ту­ар­ною пли­ткою у ви­гля­ді укра­їн­ської «ви­ши­ван­ки». За сло­ва­ми за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Дні­про­пе­тров­ської мі­ськра­ди Ган­ни Мо­ска­лен­ко, за­раз ро­бо­ти з ре­мон­ту буль­ва­ру три­ва­ють на пер­шій ді­лян­ці — від мо­ну­мен­та Сла­ви до ву­ли­ці Фур­ма­но­ва. Ре­монт всьо­го про­спе­кту пла­ну­є­ться за­вер­ши­ти во­се­ни. На про­спе­кті укла­дуть 30 ти­сяч ква­дра­тних ме­трів тро­ту­ар­ної пли­тки, вста­нов­лять но­ві бор­дю­ри, а та­кож роз­став­лять 157 ан­ти­ван­даль­ных ла­вок із гра­ні­тної кро­шки і ур­ни для смі­т­тя. «Від­крию та­єм­ни­цю: пра­ців­ни­ки не про­сто ви­кла­да­ють пли­тку, а фор­му­ють з неї пев­ний ма­лю­нок. Ко­ли все ви­йде, ме­шкан­ці мі­ста на ді­лян­ці від ву­ли­ці Ба­ри­ка­дної до ву­ли­ці Дзер­жин­сько­го по­ба­чать ве- ли­че­зні ви­ши­ван­ку», — роз­по­від­ає Г. Мо­ска­лен­ко.

Остан­ньо­го ра­зу го­лов­ний про­спект Дні­про­пе­тров­ська ка­пі­таль­но ре­мон­ту­ва­ли за ра­дян­ських ча­сів, по­тім упро­довж кіль­кох де­ся­тків ро­ків ко­му­наль­ни­ки про­во­ди­ли ли­ше дрі­бні ро­бо­ти. По­тре­ба від­ре­мон­ту­ва­ти про­спект на­зрі­ла дав­но, ви­зна­ють ко­му­наль­ни­ки. Про­те ро­бо­ти по­стій­но від­кла­да­ли на не­ви­зна­че­ний тер­мін че­рез бу­дів­ни­цтво ме­тро. Те­пер ухва­ле­но рі­ше­н­ня про те, що в ра­йо­ні бу­дів­ни­цтва ме­тро­по­лі­те­ну бу­де укла­де­но тро­ту­ар­ну пли­тку, яку за по­тре­би мо­жна де­мон­ту­ва­ти, а по­тім — по­вер­ну­ти на­зад.

Вла­да обі­цяє від­но­ви­ти на буль­ва­рі ста­ро­вин­ні ґра­ти, які ду­же по­тер­пі­ли від ван­да­лів. Аби пар­кан не при­вер­тав ува­ги лю­би­те­лів лег­кої на­жи­ви, йо­го ви­го­тов­лять з ан­ти­ван­даль­них ма­те­рі­а­лів. Вар­то за­зна­чи­ти, що цен­траль­ний про­спект Дні­про­пе­тров­ська, який до­сі носить ім’ я Кар­ла Мар­кса, не­за­ба­ром пе­ре­йме­ну­ють — у ко­мі­сії, що за­йма­є­ться ці­єю про­бле­мою, про­по­ну­ють на­зва­ти йо­го на честь ві­до­мо­го укра­їн­сько­го істо­ри­ка, ака­де­мі­ка Дми­тра Явор­ни­цько­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.