«Гео­гра­фія» Го­ло­до­мо­ру

Учо­ра в Ки­є­ві пред­ста­ви­ли уні­каль­ний ін­те­р­актив­ний ре­сурс, який до­зво­ляє до­слі­джу­ва­ти­де­мо­гра­фі­чні на­слід­ки­ге­но­ци ду укра­їн­ців 1932—1933-х ро­ків

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Про­ект «Атлас Го­ло­до­мо­ру» по­ка­за­ли у На­ціо­наль­но­му му­зеї «Ме­мо­рі­ал пам’яті жертв го­ло­до­мо­рів в Укра­ї­ні». Це — роз­роб­ка Укра­їн­сько­го на­у­ко­во­го ін­сти­ту­ту Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту спіль­но з істо­ри­ка­ми, де­мо­гра­фа­ми та ін­ши­ми фа­хів­ця­ми з рі­зних ін­сти­ту­цій. Пред­став­ле­н­ня при­уро­чи­ли до 115-ї рі­чни­ці з дня на­ро­дже­н­ня ви­да­тно­го юри­ста, ав­то­ра тер­мі­ну «ге­но­цид» Ра­фа­е­ля Лем­кі­на.

Ре­сурс до­сту­пний усім на сай­ті Укра­їн­сько­го на­у­ко­во­го ін­сти­ту­ту Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту. Та­кож два мо­ні­то­ри з атла­сом сто­ять у му­зеї «Ме­мо­рі­ал пам’яті жертв го­ло­до­мо­рів в Укра­ї­ні», і ко­жен ві­дві­ду­вач мо­же по­зна­йо­ми­ти­ся з про­е­ктом там. Уні­каль­ність ре­сур­су в то­му, що впер­ше втра­ти від Го­ло­до­мо­ру се­ред на­се­ле­н­ня пред­ста­ви­ли на ра­йон­но­му та обла­сно­му рів­нях за адмі­ні­стра­тив­ним по­ді­лом, який існу­вав 1933 ро­ку.

Атлас по­ча­ли роз­ро­бля­ти 2010 ро­ку. На­при­кін­ці 2013 ро­ку пред­ста­ви­ли про­бну вер­сію ре­сур­су і до­о­пра­цьо­ву­ва­ли йо­го ще май­же два ро­ки. «Ми на­го­ло­шу­є­мо на уні­каль­ній ко­ле­кції де­мо­гра­фі­чних мап. На­сам­пе­ред, це — ма­пи з да­ни­ми про на­дли­шко­ву смер­тність під час Го­ло­до­мо­ру, — роз­по­від­ає до­слі­дник Укра­їн­сько­го на­у­ко­во­го ін­сти­ту­ту Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту, спів­ав­тор про­е­кту Ге­надь ПОБЕ­РЕ­ЖНИЙ. — Но­ва­ція атла­су у то­му, що це — ін­те­р­актив­ний ре­сурс. Це до­зво­ляє до­слі­дни­кам са­мим оби­ра­ти рі­зні зрі­зи ін­фор­ма­ції, на­кла­да­ти один на ін­ший, по­рів­ню­ва­ти да­ні з рі­зних ка­те­го­рій. Та­кож ре­сурс від­кри­то для вдо­ско­на­ле­н­ня, він не є ста­ти­чним, як па­пе­ро- вий атлас». Атлас ство­ре­но ан­глій­ською, але ко­ри­сту­вач мо­же обра­ти на сай­ті ін­шу мо­ву.

До про­е­кту актив­но до­лу­чи­ли­ся фа­хів­ці Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень ім. М.В. Пту­хи. «У про­е­кті «Атлас Го­ло­до­мо­ру» є де­сять карт втрат на­се­ле­н­ня, в осно­ву яких ля­гли ре­зуль­та­ти на­шо­го до­слі­дже­н­ня, — ді­ли­ться про­від­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень ім. М.В. Пту­хи На­та­лія Левчук. — Голод зна­чно впли­ває на всі де­мо­гра­фі­чні про­це­си. При цьо­му, де­мо­гра­фі­чна від­по­відь на голод мо­же від­рі­зня­ти­ся за­ле­жно від мас­шта­бу і три­ва­ло­сті цьо­го про­це­су, по­лі­ти­чних і со­ці­аль­них умов. Ми не тіль­ки оці­ню­ва­ли за­галь­ні втра­ти, а й з’ясо­ву­ва­ли гео­гра­фію на­слід­ків го­ло­ду. Ро­бо­та по атла­су вклю­ча­ла де­кіль­ка основ­них ета­пів: оцін­ка втрат на­се­ле­н­ня на на­ціо­наль­но­му рів­ні, при чо­му, ми ро­би­ли окре­мі роз­ра­хун­ки для жи­те­лів сіл і міст, оцін­ка на обла­сно­му і ра­йон­но­му рів­нях. На за­вер­шаль­но­му ета­пі оці­ни­ли втра­ти на­се­ле­н­ня для ше­сти на­ціо­наль­них груп Укра­ї­ни. «Атлас Го­ло­до­мо­ру» цін­ний тим, що дає уяв­ле­н­ня про ре­гіо­наль­ний роз­по­діл втрат. На­у­ков­ці мо­жуть по­єд­на­ти рі­зні рів­ні до­слі­дже­н­ня: на­ціо­наль­ний, ре­гіо­наль­ний, ло­каль­ний. Це до­зво­ляє з’ясу­ва­ти фа­кто­ри, які впли­ну­ли на гео­гра­фію втрат на­се­ле­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.