Ко­ро­ле­ва в го­стях у кан­цле­ра Мер­кель

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

П’ятий ві­зит Ко­ро­ле­ви Ве­ли­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­ти ІІ до Ні­меч­чи­ни ви­кли­кав не тіль­ки ці­ка­вість та ажі­о­таж се­ред нім­ців. Най­го­лов­ні­ша ін­три­га для всіх — про що го­во­ри­ти­муть Ко­ро­ле­ва з ні­ме­цьким кан­цле­ром Ан­ге­лою Мер­кель та пре­зи­ден­том Ні­меч­чи­ни Йо­а­хі­мом Га­у­ком. У Ні­меч­чи­ні при­їзд 89-рі­чної Єли­за­ве­ти роз­гля­да­ють у по­лі­ти­чно­му кон­текс­ті. У Єв­ро­со­ю­зі та осо­бли­во в Бер­лі­ні, до­бре пам’ята­ють за­яви бри­тан­сько­го прем’єра Де­ві­да Ке­ме­ро­на про про­ве­де­н­ня 2017 ро­ку ре­фе­рен­ду­му що­до ви­хо­ду Бри­та­нії зі скла­ду ЄС. Як пи­ше ні­ме­цький жур­нал Der Spiegel, Єли­за­ве­та ви­сту­пить на під­трим­ку про­по­зи­цій Бри­та­нії що­до змі­ни осно­во­по­ло­жно­го до­го­во­ру ЄС. Та чи вда­сться їй пе­ре­ко­на­ти Мер­кель? Ска­за­ти скла­дно, однак жур­на­лі­сти та­кож звер­та­ють ува­гу на те, що Ко­ро­ле­ва во­ло­діє не­аби­яким та­лан­том в не­пря­мій ди­пло­ма­тії. Окрім зу­стрі­чей з Мер­кель та Га­у­ком, Ко­ро­ле­ва від­ві­дає Те­хні­чний уні­вер­си­тет Бер­лі­ну, де про­слу­хає до­по­відь в рам­ках се­рії «ко­ро­лів­ських ле­кцій», яку во­на за­сну­ва­ла під час пер­шо­го ві­зи­ту до ні­ме­цької сто­ли­ці 1965 ро­ку. Єли­за­ве­та та­кож пла­нує по­бу­ва­ти в цер­кві Свя­то­го Пав­ла у Фран­кфур­ті-на-Май­ні та у ко­ли­шньо­му кон­цен­тра­цій­но­му та­бо­рі Бер­ге­нБель­зен у Ни­жній Са­ксо­нії, який звіль­ни­ли бри­тан­ські сол­да­ти 1945-го. У цій по­їзд­ці Єли­за­ве­ту су­про­во­джує її 94-рі­чний чо­ло­вік принц Фі­ліп.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.