«ІД» зни­щи­ла мо­ги­лу на­щад­ка Му­хам­ме­да в Паль­мі­рі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва» зни­щи­ло в за­хо­пле­но­му ним ста­ро­дав­ньо­му мі­сті Паль­мі­рі два мав­зо­леї, де спо­чи­ва­ють ви­да­тні му­суль­ма­ни. Про це по­ві­до­мив ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ста­ро­жи­тно­стей і му­зе­їв Си­рії Ма­а­мун Абдул Ка­рим. Мі­шен­ню чле­нів ІД ста­ло по­хо­ва­н­ня Му­хам­ма­да бен Алі, на­щад­ка одно­го з дво­ю­рі­дних бра­тів про­ро­ка Му­хам­ме­да, а та­кож мав­зо­лей по­хо­ва­но­го близь­ко 500 ро­ків то­му про­по­від­ни­ка з Паль­мі­ри Абу Ба­ха­ед­ди­на. Вар­то за­зна­чи­ти, що пер­ший об’єкт був істо­ри­чною цін­ні­стю, що пе­ре­бу­ва­ла під охо­ро­ною ЮНЕСКО. За сло­ва­ми Ка­ри­ма, з мо­мен­ту за­хо­пле­н­ня Паль­мі­ри у трав­ні чле­ни «Іслам­ської дер­жа­ви» зни­щи­ли там близь­ко 50 ста­ро­дав­ніх по­хо­валь­них спо­руд. Тим ча­сом, не­що­дав­но ста­ло ві­до­мо, що при­ся­гу «ІД» при­не­сли бо­йо­ви­ки Пів­ні­чно­го Кав­ка­зу. У звер­нен­ні йде­ться про со­юз «Іслам­ської дер­жа­ви» і те­ро­ри­сти­чної гру­пи «Іма­рат Кав­каз», яка об’єд­нує осе­ред­ки бо­йо­ви­ків у кав­казь­ких ре­спу­блі­ках, по­ві­дом­ляє сайт «Кав­казь­кий ву­зол». Кіль­кість під­кон­троль­них ор­га­ні­за­ції бо­йо­ви­ків оці­ню­є­ться в 15 тис. осіб.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.