Угор­щи­на від­мо­ви­лась ви­ко­ну­ва­ти мі­гра­цій­ні пра­ви­ла ЄС

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Угор­щи­на тим­ча­со­во при­пи­ни­ла дію на сво­їй те­ри­то­рії клю­чо­во­го пра­ви­ла мі­гра­цій­ної по­лі­ти­ки Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, згі­дно з яким во­на зо­бов’яза­на прий ня­ти мі­гран­тів, ви­дво­ре­них з ін­ших кра­їн ЄС, якщо до Єв­ро­со­ю­зу во­ни спо­ча­тку в’їха­ли че­рез її те­ри­то­рію. Пред­став­ник угорсь ко го уря ду по яс нив це рі шен ня за сил лям не ле галь них мі - гран­тів в Угор­щи­ні, по­ві­до­ми­ла Бі-Бі-Сі. Це рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то че­рез кіль­ка днів пі­сля то­го, як угор­ська вла­да ого­ло­си­ла про бу­дів­ни­цтво гі­гант­сько­го пар­ка­ну вздовж кор­до­ну, по­кли­ка­но­го за­хи­сти­ти кра­ї­ну від не ле галь них мі гран тів. За офі цій ни ми да ни ми, цьо го ро ку до Угор щи ни в’ їха ло по над 60 тис. не ле галь них мі гран тів. Ке рів ниц т во ЄС за­кли­ка­ло угор­ську вла­ду не­гай­но про­ясни­ти свою по­зи­цію.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.